Jak postupovat při jednání o platu a mimoplatových výhodách

Nalezeno: 32
Práce v EvropěJak postupovat při jednání o platu a mimoplatových výhodách
BELGIE - práce
Jednání o výši platu probíhají obvykle v závěrečné fázi řízení, kdy uchazeč dostane příležitost klást otázky. Plat se obvykle udává jako hrubý plat, buď v měsíční, nebo hodinové sazbě podle typu smlouvy. Nebojte se zeptat, co přesně platový balíček obsahuje. V rámci ročního platu lze vyjednat 13., nebo dokonce i 14. plat navíc. Ty nejsou zahrnuty do platu, který je uveden v inze­rátu. Vyjednávání o výši platu je možno vést pouze v soukromém sektoru.

Hlavní mimoplatové výhody nestano­vené zákonem jsou: stravenky, pojištění pobytu v nemocnici, služební vozidlo, slu­žební mobilní telefon, počítač a refundace nákladů na dopravu osob, které dojíždějí do zaměstnání. Jednání o platu vede s uchaze­čem zástupce personálního oddělení.
BULHARSKO - práce
Uchazeči by neměli pokládat otázky ohledně platu již během přijímacího pohovoru. Obvykle se čeká, až zaměstnavatel učiní nabídku práce, a teprve poté se vyjednává plat a další mimoplatové výhody. Konkrétní forma platu (hodinový nebo měsíční) je spe­cifikována v pracovní smlouvě. Výše platu závisí na počtu odpracovaných hodin nebo na objemu výroby. Produkční kvóta, tedy finanční odměna za jednotku, se stanovuje na základě dohody mezi zaměstnan­cem a zaměstnavatelem a nemůže být nižší než částka uvedená v kolektivní smlouvě. Pro plat určitých skupin profesí jsou stano­veny prahové hodnoty. Ve všech ostatních případech by výše platu neměla být nižší než minimální plat, který každý rok stanoví vláda.

Plat se obvykle vyplácí každý měsíc, ačkoli v některých případech je možná i týdenní platba. Je běžné dostávat zálohu (část měsíčního platu) přibližně uprostřed měsíč­ního období. Některé velké soukromé společnosti platí výkonnostní prémie.

Je neobvyklé jednat o jiných mimoplato­vých výhodách. Příspěvky na sociální zabez­pečení, příspěvky na zdravotní pojištění a daně jsou stanoveny zákonem a odečítány zaměstnavatelem z platu. Pokud zaměstnavatel chce nabídnout další výhody nebo zaplatit více dnů dovolené, může.
ČESKÁ REPUBLIKA - práce
Pokud chcete vyjednávat o platu, musíte mít povědomí o platech/mzdách, pro­tože sazby se v každém oboru a v každém místě mohou lišit. Větší šance při vyjedná­ vání platu se nabízejí u soukromých firem a menších společností. Ve velkých společnostech, ve státní správě, ve veřejnoprávních institucích nebo v rozpočtových organizacích je výše platu obecně dána pevně. Plat se stanovuje v hodinové nebo měsíční sazbě, zřídka v roční sazbě. Výjim­kou jsou jen pozice vrcholových manažerů.

Pravidla pro placenou dovolenou stano­vuje zákoník práce, ale může je upravovat i smlouva mezi zaměstnavatelem a odbory. V některých případech je možné si vyjednat i roční prémie (týká se většinou jen manažerských smluv).

Další odměny lze nabízet formou výhod, např. jako slevy na výrobky společnosti, stravenky, poukázky do divadla či do bazénu, slevové vouchery a příspěvek na dovolenou. Na vyjednávání těchto odměn je mezi zaměstnavatelem a odbory dosta­tek prostoru.
CHORVATSKO - práce
Zaměstnavatelé plat a výhody stanoví sami a prostor pro jednání je omezen. V každém případě lze o platech vyjednávat pouze v soukromém sektoru; ve veřejném sektoru jsou stanoveny zákonem. Plat se vyjadřuje jako měsíční částka a měl by zahrnovat nároky na dovolenou. Prémie a další výhody lze vyjednat samostatně.
DÁNSKO - práce
Existují standardní pracovní smlouvy, ale některé společnosti mohou používat své vlastní. Použijte standardní smlouvu, abyste si byli jisti, že jste ve své individu­ální smlouvě na nic nezapomněli. Stan­dardní smlouvu lze zakoupit v jakémkoliv knihkupectví. Je běžné, že si během pohovoru dojednáte výši platu, pracovní dobu i mimoplatové výhody v závislosti na úrovni nabízeného místa. Plat může být stanoven jako hodi­nový, týdenní nebo měsíční, zřídka jako roční. Plat za dovolenou se stanovuje v sou­ ladu se zákonnými požadavky. Pokud spo­lečnost vyplácí prémie, měly by být uváděny samostatně. Úroveň pracovního místa ovlivňuje i mož­nosti vyjednání zvláštních mimoplatových výhod, jako je telefon zdarma, noviny, služební vůz, internet atd. Jednání probíhá buď s ředitelem společnosti, nebo s personálním oddělením.
ESTONSKO - práce
Během jednání o pracovní smlouvě si můžete domluvit datum nástupu, plat a prémie. Výši platu si sice můžete v zásadě dojednat, ale tato možnost závisí na pozici a konkrétní společnosti. Plat se většinou uvádí v měsíční sazbě. Plat za dovolenou je zahrnut do celkové odměny a jeho výše je regulována estonským právem. Roční prémie nelze vyjednávat samostatně.

Mohou být nabídnuty následující mimoplatové výhody, nejsou však běžné: služební vozidlo, náhrada cestovních výdajů, členství ve sportovním zařízení nebo plaveckém bazénu. Tyto zvláštní výhody si lze vyjednat v soukromém sektoru. O zvláštních mimoplatových výhodách můžete jednat s přímým nadřízeným.
FINSKO - práce
Ve Finsku jsou pracovní smlouvy založeny na kolektivních smlouvách. Téměř každá oblast má svoje vlastní smlouvy, nicméně někdy můžete o platu vyjednávat. Pokud tomu tak je, je to uvedeno v inzerátu s nabídkou pracovního místa a uchazeči jsou požádáni, aby své představy uvedli v žádosti o zaměstnání.

Plat se obvykle udává v hodinové nebo měsíční sazbě. Plat za dovolenou vychází ze zákonných požadavků. V některých oblastech nebo podnicích (zejména ve výkonných pozicích) si můžete dohodnout roční prémie, které budou pravděpodobně záviset na pracovním výkonu.

Zvláštní mimoplatové výhody jsou ve Finsku velmi časté a patří k nim stravenky, slevové poukázky do sportovních a kulturních center a zaměstnanecká zdravotní péče. V některých společnostech můžete dostat auto na leasing. Některé z těchto výhod si lze vyjednat. Jméno konkrétní osoby, s níž můžete o těchto zvláštních mimosmluvních výhodách jednat, vám sdělí váš nový nadřízený.
FRANCIE - práce
Podrobnosti o platu jsou zpravidla zveřejněny v inzerátu s nabídkou pracovního místa. Jsou uváděny jako měsíční nebo roční hrubý údaj, před zdaněním. Na konci přijímacího řízení však může být prostor pro jednání o platu. Může být rovněž uvedeno, že o výši platu lze jednat. V tomto případě budete muset prokázat, že máte cenu vyšší, než je navrhovaný základní plat. Před nástupem do práce nebo nejpozději v den nástupu musíte podepsat pracovní smlouvu.
IRSKO - práce
Platové podmínky jsou obvykle stanoveny před začátkem procesu, což nenechává moc prostoru na vyjednávání finančních nebo jiných podmínek.

Plat se udává jako hodinový, týdenní, měsíční nebo roční. Roční plat se obvykle využívá u administrativních pozic nebo pozic vyžadujících určitou profesní kvalifikaci, zatímco např. ve stavebnictví, maloobchodě či hotelnictví a pohostinství se stanovuje hodinový plat.

Dovolená a mimoplatové výhody jsou zahrnuty v uvedených platových podmínkách. Obecně platí, že výši platu a další zvláštní mimoplatové výhody je možno si vyjednat s personálním pracovníkem / manažerem.
ISLAND - práce
O platu a délce pracovní smlouvy se může jednat při pohovoru nebo až po předložení pracovní nabídky. Islandský zákoník práce stanovuje, že pracovní smlouvu byste měli dostat do 2 měsíců od nástupu. Ve smlouvě by měla být stanovena výše platu. Nicméně určitý prostor k vyjednávání máte vždy. Máte např. nárok se jednou ročně setkat se zaměstnavatelem a prodiskutovat s ním otázku platu.

Nejčastěji se jedná o měsíčním platu. Pokud v rámci svého zaměstnání pracujete často přesčas, bylo by vhodné vyjednat si hodinový plat. Plat za dovolenou a prémie jsou pevně dány, ty není třeba vyjednávat.
ITÁLIE - práce
V Itálii není možné finanční a smluvní podmínky dojednávat. Pokud přijmete místo, podepíšete smlouvu, v níž budou uvedeny všechny informace a popis finančních a pracovních podmínek. Vyjednávání o platu, dovolené, prémiích atd. závisí na zaměstnavateli a kolektivních smlouvách (CCNL).

Mezi nejběžnější mimoplatové výhody nestanovené zákonem patří v Itálii stravenky, služební mobilní telefon nebo vozidlo. Jednání o platu a mimoplatových výhodách nestanovených zákonem je nutné vést s pracovníky personálního oddělení.
KYPR - práce
Na Kypru jsou pracovní podmínky obvykle stanoveny v kolektivních smlouvách. Je vhodné, aby se uchazeči o těchto podmínkách informovali. Kolektivní smlouvy však nejsou ze zákona závazné a v mnoha případech jsou mzda a další výhody dojednány přímo mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem.

Zaměstnavatelé musí své zaměstnance písemně informovat o podmínkách nabízeného pracovního poměru do 1 měsíce od nástupu. V tomto dokumentu by měl být uveden plat, pracovní doba, roční dovolená apod.
LICHTENŠTEJNSKO - práce
Mimoplatové výhody si můžete vyjednat. O těchto výhodách se obvykle jedná s manažerem personálního oddělení. Abyste získali představu o rozpětí platů v daném povolání, je vhodné obrátit se nejdříve na odbory. Platy se obvykle udávají v měsíčních nebo ročních částkách. Je v nich zahrnut plat za dovolenou, ale nikoliv prémie (přinejmenším ne v pevné části platu). Mezi nejobvyklejší mimoplatové výhody, které nevyplývají ze zákona, patří: stravenky, služební vůz, mobilní telefon, poukázky do sportovních center, závodní restaurace, notebook atd.
LITVA - práce
Zaměstnavatelé se obvykle ptají na požadovaný plat, který se zpravidla vyjadřuje jako měsíční částka. Výši platu si vyjednáváte se zaměstnavatelem nebo personálním manažerem. Plat za dovolenou je zakotven ve smlouvě a striktně definován zákoníkem práce.
LOTYŠSKO - práce
Před podpisem smlouvy musí zaměstnanec a zaměstnavatel projednat pracovní podmínky: plat, jak často bude vyplácen, pracovní dobu a přesčasy, zkušební dobu, mimoplatové výhody a jiná témata. Mzdy jsou v Lotyšsku vypláceny většinou jednou nebo dvakrát za měsíc.

Pamatujte na to, že práva zaměstnanců a zaměstnavatelů může chránit pouze písemná pracovní smlouva. V případě ústní dohody se pracovní vztah upravuje pouze občanským právem a zaměstnanec může přijít o práva v oblasti sociálního zabezpečení.

Mimoplatové výhody mohou kromě výhod stanovených zákonem zahrnovat zdravotní pojištění, úhradu cestovních nebo životních nákladů, členství ve sportovních zařízeních atd. Všechny bonusy závisí na dobré vůli a možnostech zaměstnavatele.
LUCEMBURSKO - práce
Finanční aspekty lze v některých společnostech dojednat, nikoli však v těch, kde se zaměstnavatel dohodl na kolektivní smlouvě o platech nebo kde plat určuje platová stupnice.

U duševně pracujících, administrativních pracovníků a manažerů je plat vyjádřen v měsíčních částkách, u dělnických profesí se používá hodinová sazba. Plat za dovolenou není standardem a roční prémie závisí do značné míry na společnosti a odvětví. V některých případech je upravuje kolektivní smlouva.

Požadujte takovou výši platu, která odpovídá vašim dovednostem. Je důležité přesvědčit zaměstnavatele, aby vás za tyto dovednosti odměnil. Budete proto muset dokázat, jakou přidanou hodnotu společnosti přinesete, pokud budete přijati. Při dotazu na očekávanou výši platu není vždy nutné uvádět přesná čísla. Informujte se předem, jaká je obvyklá výše platu v odvětví nebo dané společnosti. Celková výše odměny může být složena z hotovosti a mimoplatových výhod nestanovených zákonem.

Chcete-li získat představu o tom, v jakém rozsahu můžete o své odměně vyjednávat, zeptejte se lidí, kteří pracují na stejné pozici v jiných společnostech, nebo si prostudujte specializované časopisy věnované personální problematice.
MAĎARSKO - práce
Jednání o pracovní smlouvě probíhají nejčastěji na konci výběrového řízení. Je možné si dohodnout i výši platu, vždy ale musíte prokázat, že jste jí hodni. Měli byste rovněž vzít v úvahu, že v některých oblastech (např. u státních zaměstnanců) je výše platu určena zákonem. Plat se udává v měsíčních sazbách, ve smlouvě by měl být také uveden nárok na dovolenou (minimální dovolená je stanovena zákonem). Prémie se vyjednávají samostatně, ale pokud představují velkou část výdělku, jsou zakotveny ve smlouvě. O platu a mimoplatových výhodách nestanovených zákonem byste měli jednat s ředitelem.
MALTA - práce
Výši platu si můžete vyjednat, zejména pokud máte zkušenosti potřebné pro danou práci. Plat se většinou uvádí v týdenní nebo měsíční sazbě. Plat za dovolenou a roční prémie jsou již obvykle zahrnuty v nabízené odměně.

O výši platu a mimoplatových výhodách budete ve velké společnosti jednat s personálním manažerem, v menší firmě se samotným zaměstnavatelem.

Pokud jste přijati, je společnost ze zákona povinna informovat místní úřady o vašem pracovním poměru vyplněním formuláře o zahájení pracovního poměru a jeho předáním Korporaci pro zaměstnanost a vzdělávání (Employment and Training Corporation) ve váš první pracovní den. Tento formulář musíte podepsat. Přesvědčte se, že zaměstnavatel tento formulář odešle korporaci v první den vašeho zaměstnání.
NĚMECKO - práce
Vyjednávání pracovní smlouvy závisí na konkrétní společnosti a odvětví, v němž společnost působí. Vedle pracovních míst s pevně určeným platem jsou i místa, kde si lze výši platu dohodnout. Když začnete vyjednávat, pamatujte, že plat v Německu se stanovuje buď v hodinové, nebo měsíční sazbě. Otázku platu si můžete dojednat s odpovědným vedoucím pracovníkem (zuständige Führungskraft).

Kromě platu si můžete vyjednat také zvláštní mimoplatové výhody, jako je plat za dovolenou a roční prémie (pokud už nejsou zahrnuty v pracovní smlouvě).
NIZOZEMSKO - práce
Pokud vám společnost nabídne zaměstnání, můžete si dojednat plat i zkušební dobu. Pokud jste využili služeb zprostředkovatelské organizace, bude vás tato organizace pravděpodobně zastupovat i při jednáních o platových a dalších podmínkách včetně mimoplatových výhod. V Nizozemsku můžete jednat jak o platu, tak o mimoplatových výhodách nestanovených zákonem. Své platové požadavky si dopředu důkladně rozmyslete a ujistěte se, že odpovídají vašemu pracovnímu místu.

Různé druhy pracovních míst mají různé platové tarify. Tyto tarify se liší podle míst a jsou rozděleny do tříd. Zařazení do tarifů a tříd se provádí na základě vašich pracovních zkušeností a je možné o nich jednat. Nezapomeňte, že jako pracovní zkušenost se počítá i dobrovolnická práce. V řadě profesí a ve velkých společnostech jsou pracovní podmínky upravovány kolektivní smlouvou. Nizozemsko má minimální mzdu pro mladé lidi do 23 let a pro starší osoby. Vyplácet nižší než minimální mzdu je zakázáno. Plat se udává v měsíčních částkách.

Nárok na dovolenou a vzorec, podle něhož se počítá výše platu za dovolenou, jsou stanoveny zákonem. V závislosti na kolektivní smlouvě nebo vašem věku se váš nárok na dovolenou může zvyšovat. Prémie lze dojednat při zahájení práce a při každoročním přezkoumání vašeho platu. Některé kolektivní smlouvy obsahují nárok na podíl ze zisku nebo dividendy.

Vedle platu a platu za dovolenou si můžete dojednat i další podmínky, například služební vůz, cestovné, důchodové pojištění, náklady na odbornou přípravu apod. V mnoha případech jsou tyto podmínky zakotveny v kolektivní smlouvě.
NORSKO - práce
Plat se obvykle udává jako měsíční částka, v případě sezónních prací může být vyjádřena jako hodinová částka. Není často nutné vyjednávat, protože existují standardní smlouvy. Rozhodně ale nezaškodí, když si u odborové organizace vašeho oboru dopředu zjistíte úroveň platů, abyste měli představu, co můžete očekávat. Jednání o platu obvykle probíhá, když je vám práce nabídnuta.

Plat za dovolenou je regulován státem a je zahrnut ve vašem platu. Odbory jednají o platových podmínkách a zákonem nestanovených zvláštních mimoplatových výhodách na celostátní úrovni. Zástupci odborů jsou odpovědní za místní jednání na pracovištích, zastupují však pouze své členy.
POLSKO - práce
Platové podmínky jsou stanoveny:
  • v kolektivní smlouvě (uzavřené mezi zaměstnavateli a aktivními odborovými organizacemi),
  • v zákonech týkajících se mezd a platů (zaměstnavatelé s méně než 20 zaměstnanci nemusí mít uzavřenu kolektivní smlouvu) a/nebo
  • v pracovní smlouvě.

Zaměstnanci obvykle dostávají plat za odpracovanou časovou jednotku (hodina, den nebo měsíc) nebo v některých případech za splněný úkol (úkolová práce). Zaměstnanci dostávají plat minimálně jednou za měsíc v předem stanovený den.

Uchazeči by se měli domluvit se zaměstnavatelem o platových podmínkách ještě před podepsáním pracovní smlouvy. Prémie se vyplácejí v závislosti na dosažených výsledcích. Při dovolené je zaměstnanci vyplácen normální plat, který má stanoven v pracovní smlouvě. Mezi mimoplatové výhody nestanovené zákonem patří stravenky, penzijní pojištění, zdravotní pojištění, vánoční prémie, odměna za výjimečný výkon či úspěch a také podpora osobního rozvoje, především v soukromém sektoru.

Ve veřejném sektoru je omezený prostor pro vyjednávání.
PORTUGALSKO - práce
Plat se obvykle udává v měsíčních částkách. Pamatujte na to, že pokud jste v Portugalsku stálým zaměstnancem, dostáváte výplatu za 14 měsíců v roce (tj. včetně platu za dovolenou a vánočních prémií, obvykle vyplácených v květnu/červnu a listopadu/ prosinci), ačkoli na základě mimořádných opatření vlády mívá tento plat v současnosti jiné formy. Pokud vás přijala mezinárodní společnost, je možné vyjednat si plat ve formě ročního balíčku, včetně podpor a dalších mimoplatových výhod.

Roční výkonnostní prémie nejsou běžné, i když na konci roku může být v závislosti na zisku prostor pro výplatu prémií. Roční prémie jsou zakomponovány do systému odměňování pouze u středně velkých a velkých, většinou nadnárodních společností.

Další mimoplatové výhody by mohly být: v případě větších společností zdravotní pojištění s lepším krytím nebo lepší zdravotní služby a mobilní telefon a služební vůz, většinou pro vedoucí pracovníky (manažery a ředitele), i když od této praxe se ustupuje.
RAKOUSKO - práce
Obvykle máte prostor k vyjednání platových a pracovních podmínek, výjimkou jsou organizace státní správy, kde jsou stanoveny pevné platové stupnice. Jednání probíhá s vedoucím oddělení, které vám práci nabídlo.

Mzda je obvykle uváděna v měsíční sazbě a obsahuje jak mzdu za dovolenou, tak vánoční prémie. Další mimoplatové výhody nestanovené zákonem si lze vyjednat individuálně. U některých pozic vám zaměstnavatel nabídne minimální pevný plat doplněný o variabilní složku, jejíž výše závisí na vašem výkonu nebo výsledcích. Nízkou minimální mzdu nabízejí zaměstnavatelé často těm pracovníkům, kteří běžně dostávají od zákazníků spropitné (např. penziony, hotely apod.). Spropitné se považuje za způsob navýšení mzdy, jehož výše závisí na vaší snaze a úsilí.

Často si lze dojednat počet hodin, přizpůsobení pracovní doby časovým možnostem zařízení péče o dítě (mateřská škola – kindergarten), flexibilní pracovní dobu, místo výkonu práce atd.
ŘECKO - práce
Ustanovení pracovní smlouvy zahrnují jak délku trvání smluvního vztahu, tak všeobecné platové podmínky a plat za dovolenou. Je vhodné nechat vašeho zaměstnavatele, ať udělá první krok. Výši platu a jakékoli případné roční prémie si můžete vyjednat samostatně. V případě, že existují další výhody, patří mezi ně další plat na konci roku, pokrytí léčebných výloh, služební vůz a provize. Tyto výhody by se měly vyjednat s personálními pracovníky nebo s vedoucím oddělení.
RUMUNSKO - práce
Plat a mimoplatové výhody nestanovené zákonem si můžete dohodnout. Plat se udává v měsíčních částkách. Plat za dovolenou a roční prémie se vyjednávají samostatně. Pokud jsou nabízeny mimoplatové výhody nestanovené zákonem, patří mezi nejčastější stravenky a plat za dovolenou. Za jednání obvykle odpovídá personální oddělení. Znají maximální plat, který společnost může nabídnout na konkrétní pozici. Konečné rozhodnutí vždy přijímá vedení společnosti.
SLOVENSKO - práce
Uchazeč má zřídkakdy dost prostoru na vyjednávání pracovní smlouvy a ve většině případů s ní může pouze souhlasit či nesouhlasit. Mezi nejčastější mimoplatové výhody nestanovené zákonem patří ubytování, služební vůz a mobilní telefon.
SLOVINSKO - práce
Platí nepsané pravidlo, že během pohovoru by měl otázku platu nadnést zaměstnavatel, nikoli uchazeč. Poté mu můžete oznámit rozpětí (minimální a maximální částka), které by vám vyhovovalo.

Plat se skládá ze základní mzdy nebo platu, částky podle skutečného výkonu a příplatků. Plat se uvádí v měsíční sazbě. Plat za dovolenou a roční prémie jsou již obvykle zahrnuty v odměně.

Zaměstnavatelé musí své zaměstnance přihlásit do systému pojištění (důchodové, zdravotní, pracovní neschopnosti a proti nezaměstnanosti) do 8 dnů od nástupu do zaměstnání. Jsou rovněž povinni předložit zaměstnanci fotokopii této registrace, a to do 15 dnů od nástupu do zaměstnání.
ŠPANĚLSKO - práce
Plat je zpravidla uváděn jako měsíční částka nebo jako roční souhrnná částka. Pokud plat není uveden v oznámení o volném pracovním místě, zeptejte se odborů (nezáleží na tom, zda jste jejich členem či nikoli) na zákonný a běžný plat za danou práci. Ve Španělsku existuje národní minimální mzda a kolektivní smlouvy se hodně liší v závislosti na regionu.

Pokud se zaměstnavatel zeptá, jakou částku byste chtěli dostávat, snažte se uvést dvě čísla nebo ponechte prostor pro jednání: například na začátku X EUR a poté dohodnuté zvýšení, jakmile prokážete svou kompetentnost.
SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ - práce
Není pravděpodobné, že by podmínky nabízené zaměstnavatelem bylo možné upravovat, ledaže by to bylo uvedeno již v inzerátu na příslušné volné místo. Nejlepším přístupem je spolehnout se na nabídku zaměstnavatele a žádat pouze o taková pracovní místa, která nabízejí uspokojivý plat a pracovní podmínky.

Vyjednávání o smlouvě se týkají většinou jen velmi dobře placených pozic vyžadujících vysokou kvalifikaci. Uchazeč bude muset zdůvodnit své platové nároky tak, že prokáže, že jsou v souladu se sazbami na trhu a s jeho kvalifikací, dovednostmi a zkušenostmi. Pokud se zdá, že váš plat neodpovídá platu zaměstnanců, kteří vykonávají stejnou práci, můžete požádat o zvýšení platu, ale až po určité odpracované době. Váš plat bude zpravidla každý rok podroben přezkoumání. Součástí platového ohodnocení je i plat za dovolenou. Plat se obvykle udává v hrubé roční sazbě. U řemeslných profesí, jako jsou např. tesaři a zedníci, se často stanovuje hodinový plat.

Nejčastější mimoplatové výhody nestanovené zákonem jsou tyto: pružné uspořádání výkonu práce, soukromá zdravotní péče nebo zdravotní pojištění, dotovaná doprava, „londýnský příplatek“ (London Weighting, příplatek pro určité skupiny zaměstnanců pracující v hlavním městě, kde životní náklady převyšují národní průměr), možnost používání služebního vozu, dotované stravování v podnikové jídelně, dotované členství ve sportovním zařízení nebo klubu a zvláštní odměny.
ŠVÉDSKO - práce
Čím kvalifikovanější je práce, o kterou se ucházíte, tím větší prostor se vám nabízí k vyjednávání platových podmínek. Většina pracovních podmínek je ve Švédsku zakotvena v kolektivních smlouvách, které však nenechávají příliš prostoru pro vyjednávání, zejména u méně kvalifikovaných prací.

Nejčastěji se sjednává měsíční plat. U manažerských pozic se nabízí prostor pro vyjednávání mimoplatových výhod nestanovených zákonem, které byste probrali s personálním oddělením.

Pokud se ucházíte o práci ve státním sektoru nebo budete pracovat s dětmi, budete muset předložit potvrzení o bezúhonnosti. Tento požadavek bude vždy uveden v inzerátu nebo vás o něm bude informovat zaměstnavatel.
ŠVÝCARSKO - práce
Abyste si byli schopni vyjednat dobrou smlouvu a dobré pracovní podmínky, měli byste být obeznámeni s běžnou praxí v odvětví a neměli byste být příliš nenasytní. V sektorech, kde je plat určován oficiálně, jako je státní a polostátní sféra, je jen málo prostoru pro vyjednávání.

U pracovních míst s minimální a nízkou mzdou lze dohodnout zvýšení návrhu společnosti asi o 5–10 %. U manažerských míst obvykle udává jako první svůj požadavek uchazeč. Aby byl jeho návrh přijatelný, musí vycházet z důkladné znalosti sektoru a zvyků panujících ve společnosti. Pamatujte na to, že ve Švýcarsku jsou velké regionální rozdíly v platech. V mnoha podnicích dostávají ženy minimálně o 15 % méně než muži.

Za běžnou součást odměňování je považován 13. měsíční plat. Některé společnosti nabízejí dokonce 14. plat. Prémie jsou vyplaceny v případě, že splníte stanovené cíle.

Platy ve Švýcarsku jsou celkem vysoké, ale kromě nejvyšších manažerských postů nezahrnují mnoho mimoplatových výhod nestanovených zákonem. Nejběžnějšími mimoplatovými výhodami nestanovenými zákonem, které si můžete dojednat, jsou: část doby nutné k dojíždění do práce může být zahrnuta do pracovní doby, zdravotní pojištění, vyšší příspěvek zaměstnavatele na penzijní pojištění a služební vůz. O všech těchto výhodách lze jednat, pokud již ovšem nebyly vyjednány v rámci kolektivní smlouvy uzavřené mezi sdruženími zaměstnavatelů a odbory.

© Evropská unie, 2014
Privacy Policy