Příprava na pohovor

Nalezeno: 32
Práce v EvropěPříprava na pohovor
BELGIE - práce
Pokud zaměstnavatele zaujal váš profil, mohl by se konat jeden nebo více pohovorů, jakož i hodnocení dispozic a kompetencí pro zvolenou pozici (tzv. assessment), testy dovedností a psychologické testy.

Připravte se dobře tím, že si zjistíte informace o společnosti, zamyslíte se nad tím, proč chcete pracovat pro tohoto zaměst­ navatele a v tomto odvětví, a procvičíte si odpovědi na otázky v jiném jazyce.

Z hlediska formy lze pohovor považovat spíše za určitou formu vyjednávání než za jednání vedené formou otázek a odpovědí. Pro zaměstnavatele je klíčový styl vašeho chování a vystupování a to, zda jste zdvořilí a asertivní. Budete reprezentovat spo­lečnost, a musíte tudíž zapadnout do týmu.
BULHARSKO - práce
Uchazeč by měl vědět, jaké činnosti se spo­lečnost věnuje, měl by znát její vedení, kli­enty, konkurenci a příležitosti k rozvoji. Zaměstnavatel věnuje pozornost vzhledu i chování a vystupování uchazeče, které by mělo být precizní, sebejisté, vyrovnané a s přirozenou gestikulací.
ČESKÁ REPUBLIKA - práce
Osoby provádějící nábor očekávají, že budete informováni jak o společnosti (budete znát její strukturu, rozsah jejích aktivit), tak o nabízeném volném místě. Budou se vás dotazovat, proč chcete pracovat právě pro jejich společnost. Buďte při­ praveni také na otázky týkající se vašich odborných znalostí a dalších dovedností (osobní kvality, schopnost pracovat samo­ statně nebo v týmu, spolehlivost, přizpůsobivost a předchozí zkušenosti). Pro ověření vaší osobnosti si někteří zaměstnavatelé mohou vyžádat psychodiagnostické testy.

Nejčastějším typem pohovoru je osobní pohovor. První kolo pohovorů však může být vedeno i pomocí emailu, i když takováto nová média se k těmto účelům teprve začí­nají používat.
CHORVATSKO - práce
První dojmy jsou velmi důležité. Bude zaznamenán způsob, jakým se na pohovor obléknete. Také se budete muset prezentovat na základě svého životopisu. Nejběžnější jsou otázky na vaše silné a slabé stránky. Měli byste si o společnosti vyhledat informace, abyste byli obeznámeni s její každodenní činností a s požadavky pracovního místa, o které se ucházíte. Pokud máte kontakty na nějaké osoby ve společnosti, využijte je pro získání výhody.

Před pohovorem mohou proběhnout písemné a ústní testy (psychologické, odborné).

Pokud o pracovní místo už nemáte zájem, informujte zaměstnavatele dostatečně včas.
DÁNSKO - práce
Přijímací pohovor je dialog mezi vámi a osobami, které pohovor vedou, proto se očekává, že budete aktivní a budete klást otázky. Připravte si otázky předem a pokuste se zjistit hodnoty a poslání spo­lečnosti. Možná budete muset absolvovat psychologické a praktické testy.
ESTONSKO - práce
Před pohovorem se dostatečně připravte, abyste během schůzky vypadali sebejistě a soustředěně. Vezměte si s sebou pero a poznámkový blok, abyste si mohli dělat poznámky. Nesedejte si dříve, než k tomu budete vyzváni. Buďte sebejistí a přesvědčiví – a nezapomínejte se usmívat.
FINSKO - práce
Jednou z prvních otázek, které vám zaměstnavatel položí, bude dotaz na vaši motivaci, proč se o nabízené místo ucházíte a proč byste měli být vybráni. Připravte si proto srozumitelné vysvětlení své motivace a udělejte si seznam svých silných stránek jak v oblasti pracovní, tak osobní.

Chcete-li udělat dobrý dojem, zjistěte si na internetových stránkách společnosti dopředu základní údaje o společnosti.
FRANCIE - práce
Zaměstnavatel bude věnovat zvláštní pozornost vaší dochvilnosti a vašemu obecnému vystupování, včetně oblečení. Pohovor může trvat půl dne, včetně praktických testů. Vyhledejte si o společnosti informace, abyste mohli zdůraznit svou motivaci pro danou roli.
IRSKO - práce
Příprava je klíčem pro jakýkoli pohovor a je to vlastně začátek vaší práce. Je důležité si zjistit o společnosti co nejvíce informací ještě před tím, než jdete na pohovor. Pomůže vám to připravit se na odpovídání otázek i připravit si vlastní otázky, které položíte osobě vedoucí pohovor. Důležitou součástí přípravy je udělat si čas na analýzu popisu pracovního místa a zvýraznit, co společnost v uchazeči hledá. Sestavte si seznam dovedností, znalostí, profesních a osobních vlastností, které zaměstnavatel požaduje a které jsou zásadní pro úspěch v dané práci. Připravte si seznam otázek a odpovědí souvisejících s vašimi vlastními kariérními cíli, dlouhodobými plány, úspěchy v minulosti a pracovními silnými a slabými stránkami. Nezapomeňte si s sebou vzít svůj životopis a jména lidí, kteří by vám poskytli reference.
ISLAND - práce
Před tím, než půjdete na pohovor, se dobře připravte. Přečtěte si o společnosti na jejích internetových stránkách a buďte připraveni na zodpovězení jakýchkoli otázek, které by mohly vyvstat. Mohly by to být tyto otázky: Jaké jsou vaše silné a slabé stránky? Jak byste sám sebe popsal jako pracovníka? Proč jste odešel ze svého posledního místa? Prokažte svůj zájem tak, že si o dané společnosti a volném místě zjistíte co nejvíce informací.
ITÁLIE - práce
Pokud máte o danou pozici opravdu velký zájem, snažte se získat co nejvíce informací o dané společnosti nebo zaměstnavateli a zamyslete se nad tím, co by od vás rádi slyšeli. Výhodu pro sebe získáte, pokud budete společenští, ochotní a bude z vás vyzařovat nadšení.
KYPR - práce
Žadatelé by měli mít obecnou představu o činnostech společnosti, její velikosti apod. Zaměstnavatelé zpravidla věnují pozornost celkovému vzhledu a oblečení uchazeče. Uchazeči by měli vystupovat sebevědomě a slušně.
LICHTENŠTEJNSKO - práce
Uchazeči o zaměstnání by měli o společnosti, o kterou se zajímají, vědět co nejvíce: informace o společnosti, obrat, velikost, odvětví, zeměpisná poloha, kultura organizace atd.

Připravte se na otázky typu: Proč chcete pracovat pro naši společnost? Co víte o naší společnosti? Zapište si otázky, které chcete položit. Dávejte si pozor na informace, ať osobní nebo profesní, které si o vás zaměstnavatel může najít na internetu.
LITVA - práce
Obvykle je jen jedno kolo pohovorů. Pohovor má většinou formu do hloubky jdoucí konverzace mezi osobou odpovědnou za nábor a uchazečem.
LOTYŠSKO - práce
Prakticky všechny společnosti využívají pohovory a testy zaměřené na odhalení psychologických a povahových rysů nebo praktických dovedností. Zaměstnavatelé se zaměřují nejen na odborné aspekty, ale také na lidský faktor.

Je velice důležité, abyste prokázali svou motivaci, své schopnosti a ochotu. Musíte být čestní a otevření a vysvětlit, co můžete zlepšit a jak. Musíte také jasně prokázat, že opravdu chcete pro danou společnost pracovat.
LUCEMBURSKO - práce
Hledání pracovního místa je namáhavá práce. Chcete-li co nejdříve uspět, musíte na něj vynaložit hodně času. Abyste byli na pohovor připraveni, musíte zcela jednoznačně provést následující kroky:
  • Analyzujte důkladně sami sebe: silné a slabé stránky, dovednosti a kompetence, kladné stránky.
  • Pokud jste byli při předchozích pokusech neúspěšní, vytrvejte ve svém úsilí a snažte se potenciálnímu zaměstnavateli jasně vysvětlit, proč se o nabízené místo ucházíte.
  • Ujistěte se, že můžete zaměstnavateli sdělit více informací o práci a pracovních podmínkách, které hledáte.
  • Informujte se o společnosti, jejích výrobcích a o tom, jak je vnímána.
  • Ukažte zaměstnavateli, že jste se na pohovor připravili. Pokud zaměstnavatel získá opačný dojem, bude si o vás myslet, že jste nedbalí a nechováte se profesionálně.
Připravte si stručné a jasné shrnutí informací o své osobě, o své motivaci a výhodách, které by společnost vaším přijetím získala.
MAĎARSKO - práce
Zaměstnavatele většinou při pohovoru zajímá vaše osobnost a vaše zanícení. Chtějí rovněž vidět, jak byste jednali v určitých pracovních situacích a za nečekaných okolností.
MALTA - práce
Osoba provádějící nábor očekává, že budete moci rychle nastoupit, znát danou společnost, a jste-li ze zahraničí, že budete mít základní znalost maltské kultury. Znalost angličtiny je pro většinu společností na Maltě nutností.
NĚMECKO - práce
Zaměstnavatel věnuje velkou pozornost tomu, jak se prezentujete, včetně vašeho oblečení, účesu a šperků, postoje, řeči těla, očního kontaktu a způsobu vyjadřování. Buďte připraveni přesvědčit osobu vedoucí pohovor, že jste velmi motivováni získat danou práci, a dokažte to tím, že během pohovoru budete klást otázky.

Vždy si zjistěte včas, na co se společnost specializuje, jaké výrobky vyrábí, kolik má přibližně zaměstnanců a kde má tuzemské a zahraniční pobočky, pro případ, že by si osoby vedoucí pohovor chtěly otestovat vaše znalosti o jejich společnosti.

Ve výjimečných případech a v závislosti na druhu práce lze první pohovor absolvovat po telefonu. Jen velmi málo společností využívá program Skype nebo jiné nástroje, které nabízí technologie umožňující přenos digitalizovaného hlasu prostřednictvím počítačové sítě (VoIP).
NIZOZEMSKO - práce
Kandidáti mohou být pozváni na informační pohovor, případně i se zprostředkovatelskou organizací. Tento pohovor je chápán spíše jako příležitost k lepšímu vzájemnému poznání. Atmosféra je na pomezí mezi formální a neformální a vychází z principu rovnosti všech diskusních partnerů.

Zaměstnavatel bude také po vás chtít, abyste mu dokázali, že znáte pracovní podmínky, společnost i její činnost. Budete mít rovněž možnost klást otázky. Využijte této příležitosti k předvedení své motivace a zájmu o danou práci, neptejte se na plat.

Otázky se zaměřují zejména na vaše zkušenosti a dovednosti. Výsledkem tohoto pohovoru je buď zamítnutí vaší žádosti, nebo pozvání na druhý pohovor.

Nedostatek základních informací o společnosti je často jednou z hlavních příčin, proč nizozemští zaměstnavatelé nepozvou kandidáty na druhý pohovor nebo jim nenabídnou práci. Prostudujte si internetové stránky společnosti, přečtěte si její výroční zprávu a pokuste se udělat si správnou představu o odvětví, v němž společnost působí, o jejích posledních novinkách a pravděpodobných změnách. To vám pomůže doložit vaši motivaci. Následné pohovory jdou více do hloubky, objasňují širší souvislosti pozice a zjišťují, jak umíte řešit problémy a jaké máte zkušenosti. Po prvním nebo druhém pohovoru lze využít hodnocení dispozic a kompetencí pro zvolenou pozici (tzv. assessment).

Ve většině případů budete krátce po pohovoru informováni o tom, zda jste byli, nebo nebyli přijati.

Nizozemské zaměstnavatele stále větší měrou zajímají společně s diplomy či doporučeními i vaše kompetence. Připravte se na otázky zaměřené na vaše kompetence s využitím metody nazvané STAR („Situation, Task, Action, Result“, tedy situace (situation), úkol (task), činnosti (action), výsledek (result)).
NORSKO - práce
Ve většině případů budete pozváni na osobní pohovor, v některých případech bude mít první přímý kontakt formu pohovoru po telefonu.

Pamatujte, že váš životopis a motivační dopis jsou „vstupenkou“ na pohovor, kde budete mít možnost předvést své schopnosti a dovednosti. Pohovor je zaměřen na posouzení vašich osobních schopností a vaší osobnosti v pracovních podmínkách. Rozhodujícím faktorem zde mohou být sympatie mezi vámi a osobou provádějící nábor. Projevujte zájem, motivaci, klaďte správné otázky a nebojte se obhajovat se a vyslovit svůj názor.

Může proběhnout pouze jeden pohovor (nejčastější případ), ale také dva nebo tři pohovory (u vysoce kvalifikovaných pracovníků). Pohovor trvá v průměru 45–90 minut.
POLSKO - práce
Před pohovorem by uchazeči měli o společnosti shromáždit co nejvíce informací. Měli by být připraveni prokázat svou motivaci a pohovořit o tom, co umí dělat, co vědí a kdo jsou, a měli by mít i vlastní otázky.

Zaměstnavatele zajímá, zda má uchazeč patřičné znalosti a zda umí kreativně myslet. Hledají komunikativní lidi s pozitivním přístupem. Zaměstnavatel může najmout na pohovor odborníka na neverbální komunikaci, aby mu potvrdil, zda je neverbální komunikace uchazeče v souladu s verbální.
PORTUGALSKO - práce
Pohovor obvykle trvá maximálně 45 minut. Testy mohou trvat půl dne včetně přestávek.
RAKOUSKO - práce
Pokud je hodně kandidátů, provádějí společnosti většinou předvýběr nebo testy. U klíčových nebo manažerských pozic se často využívají tzv. assessment centra hodnotící dispozice a kompetence uchazečů pro zvolenou pozici.

Zaměstnavatelé hledají takové kandidáty, kteří co nejvíce vyhovují popsanému profilu. Od uchazečů očekávají schopnost prokázat, že jejich kvalifikace a zkušenosti jsou v souladu s tímto profilem, že se uchazeči zmíní o svých silných a slabých stránkách, a to jak osobních, tak pracovních, a zodpoví otázky zaměřené na jejich motivaci, sociální dovednosti a vyhlídky v pozici zaměstnance. Buďte rovněž připraveni na dotazy týkající se vašeho životopisu (např. pokud jste často měnili zaměstnání).

Ve většině případů můžete očekávat, že pohovor bude mít podobu dialogu, během něhož se vás budou zaměstnavatelé snažit lépe poznat a získat více informací o vaší kvalifikaci i o tom, co od své práce očekáváte. Budete mít dostatek prostoru na to, abyste se zeptali na pracovní dobu či pracovní dny, aktivity a náplň práce. Atmosféra je přátelská, ale objektivní a nestranná.

Kandidáti by měli být o společnosti dobře informováni: co dělá nebo vyrábí, jak je velká, zda je centralizovaná nebo decentralizovaná a zda má sídlo v zahraničí, jaká je její image a filozofie.

Důležitá je verbální komunikace, zejména výslovnost i prezentace musí odpovídat pozici, o kterou se ucházíte (nepochybná motivovanost, sociální dovednosti, schopnost týmové práce, autorita, vůdcovské schopnosti, odolnost vůči stresu a flexibilita). Věnujte pozornost i neverbální komunikaci: dochvilnost, přístup, oční kontakt, gesta a mimika.

Pohovor obvykle trvá asi 1 hodinu. Lze využít videokonferenci, ale Skype se využívá jen za výjimečných okolností, a pokud se ucházíte o akademickou pozici.
ŘECKO - práce
Před absolvováním pohovoru je dobré zjistit si o dané společnosti co nejvíce informací.

V případě, že se pohovoru nebudete moci zúčastnit, musíte 2 až 3 dny předem požádat o nový termín a současně udat vážný důvod své neúčasti.
RUMUNSKO - práce
Mnoho společností navrhne telefonický pohovor a teprve poté se rozhodne, zda se s vámi chtějí setkat osobně. V tomto případě je důležité se připravit stejně jako na řádný pohovor a od samého začátku jasně projevovat svou osobnost. Nepřerušujte druhou osobu, když hovoří, a před odpovědí si buďte jisti, že otázce rozumíte.

Ujistěte se, že znáte oblast, v níž společnost působí, a požadavky dané pozice. Osoba provádějící nábor bude očekávat profesionální postoj a bude chtít vést s vámi otevřenou a upřímnou diskusi. Soustřeďte se na detaily svého životopisu. Zaměstnavatelé vědí, že oddíl životopisu popisující dovednosti a schopnosti je obvykle trochu zveličován.
SLOVENSKO - práce
U specializovaných pozic můžete být požádáni, abyste absolvovali dovednostní test. U nespecializovaných pracovních míst se očekává, že prokážete ochotu pracovat.

Připravte se na pohovor dobře. Vezměte si kopie svých diplomů, licencí a jiných potřebných dokumentů, doložte výsledky své práce a předložte důkazy o svých zkušenostech a dovednostech. Buďte zdvořilí a odpovídejte srozumitelně a pravdivě.
SLOVINSKO - práce
Osoba provádějící nábor se zaměří na vaše zkušenosti, motivaci a interpersonální sociální dovednosti. Často se využívají psychologické a psychometrické testy či testy způsobilosti a inteligence, zejména pro pracovní místa vyžadující vyšší úroveň vzdělání.

Uchazeči by měli: připravit si seznam svých úspěchů, chápat dobře, čím se zaměstnavatel zabývá, hovořit o kompetencích a praktických zkušenostech získaných při práci v jiných společnostech, mít realistické pracovní ambice a být schopni o všech výše uvedených bodech jasně a efektivně hovořit.

Uchazeči by měli očekávat otázky zaměřené na střednědobé a dlouhodobé kariérní cíle. Základem je mít jasný plán osobního rozvoje. Někteří slovinští zaměstnavatelé očekávají, že jim sdělíte své platové požadavky.
ŠPANĚLSKO - práce
Připravte se dostatečně, abyste pohovor mohli absolvovat s tím, že jasně znáte přednosti, které z vás dělají dokonalého uchazeče pro dané místo.

Obvykle budete požádáni o absolvování testu způsobilosti, při němž prokážete své praktické dovednosti a znalosti, a o pohovor s pracovníkem personálního oddělení. Zpravidla se budete muset dostavit do prostor společnosti, i když je možné využít i nové mediální prostředky (např. videokonferenci, Skype apod.).
SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ - práce
Pracovníci provádějící nábor očekávají, že uchazeči budou k dispozici pro pohovor v krátké době. Budou rovněž očekávat, že uchazeč bude motivovaný a bude mít dostatečně dobrou znalost angličtiny pro efektivní komunikaci (s výjimkou některých méně kvalifikovaných pracovních míst, například pro sklizeň ovoce, kde je pohovor možno vést v rodném jazyce uchazeče, zejména tehdy, pokud probíhá v jeho vlastní zemi). Uchazeči by měli být zdvořilí, dochvilní, vkusně upravení a schopní se jasně vyjádřit.

Zákon vyžaduje, aby zaměstnavatelé a osoby provádějící nábor zkontrolovali totožnost každého uchazeče, dříve než mu nabídnou zaměstnání. Uchazeč si proto na pohovor musí přinést originál svého cestovního pasu nebo národní průkaz totožnosti, kterými prokáže, že je státním příslušníkem země EHP (nebo Švýcarska), případně jeho rodinným příslušníkem.
ŠVÉDSKO - práce
Pohovor obvykle trvá asi 90 minut. Může se stát, že budete pozváni do druhého kola. Pokud nemůžete na pohovor přijít, co nejdříve o tom informujte zaměstnavatele a zeptejte se, zda si můžete domluvit novou schůzku.
ŠVÝCARSKO - práce
Informujte se o společnosti předem: zjistěte si informace o složení správní rady, počet zaměstnanců, ekonomické odvětví, v němž působí, její konkurenci a zákazníky. Vyhledejte si informace o jejím postoji k ochraně životního prostředí, zda dodržuje slušné obchodní metody a zda má zavedeny principy sociální odpovědnosti nebo etického chování. Seznamte se s její celkovou image i s image zaměstnavatele.

Mezi nejčastější otázky zaměřené na vaše osobní schopnosti, které můžete během pohovoru očekávat, patří dotazy na vaše silné a slabé stránky, flexibilitu a geografickou mobilitu, na vaši dostupnost a očekávanou výši platu.

Osoby vedoucí pohovor berou v úvahu vaši znalost jazyka, kterým se mluví v dané pozici, oblečení, zdvořilost, tón hlasu a respekt vůči nim. Ujistěte se, že jste dobře připraveni a že můžete pozitivně odpovídat na záludné otázky.

Je důležité, abyste v odpovědích vždy uváděli specifické příklady situací a prokázali tak, že máte s těmito situacemi zkušenosti. U pracovních míst, která vyžadují znalost různých jazyků, mohou osoby vedoucí pohovor přejít během pohovoru do jednoho z těchto jazyků, proto buďte při uvádění úrovně znalosti jazyka ve svém životopise upřímní.

© Evropská unie, 2014
Privacy Policy