Má pohovor nějakou typickou strukturu?

Nalezeno: 32
Práce v EvropěMá pohovor nějakou typickou strukturu?
BELGIE - práce
Na počátku pohovoru se většinou nejprve představí osoby, které pohovor povedou, a poté je požádán uchazeč, aby se představil. Otázky osoby, která vede pohovor, budou postupně přecházet od velmi obecných k velmi detailním. Na konci pohovoru může položit doplňující otázky uchazeč. V úplném závěru budou dohodnuty praktické záleži­tosti, jako je lhůta na rozhodování a způsob poskytnutí zpětné vazby.

Atmosféra je většinou formální a profesio­nální. Jednejte profesionálně i vy, a to i před pohovorem a po něm. Hovořte pouze o té­ matech, která by mohla zaměstnavatele zajímat. Všímejte si, jakým způsobem se osoby vedoucí pohovor představují; oslo­vujte je křestním jménem jen v případě, že je používají i ony. Uvědomte si, že atmo­sféra při pohovoru ne vždy odráží kulturu společnosti.
BULHARSKO - práce
Pohovor trvá obvykle půl hodiny až 1 hodinu. Déle trvá pouze v případě, že zaměst­navatel požaduje po schůzce i praktickou zkoušku.

Obvykle pohovor postupuje podle základní struktury, která začíná – po přivítání – otáz­kami zaměstnavatele nebo jeho zástupce na uchazeče. Během pohovoru vede zaměstnavatel s uchazečem běžnou kon­verzaci a očekává, že uchazeč bude vystu­povat sebevědomě, klidně a vyrovnaně.

Uchazeči by se měli chovat zdvořile a přá­telsky, usmívat se, udržovat oční kontakt, pozorně poslouchat a odpovědět na každou otázku, která jim bude položena (odpověď by měla trvat maximálně 2 minuty). Měli by hovořit jasně, klidně a sebejistě, stručně shrnout své silné stránky a porovnat své zkušenosti s požadavky na pracovní místo, o něž se ucházejí.

Uchazeč má možnost klást otázky na konci pohovoru. Mezi hlavní témata by měla pat­řit struktura vedení společnosti, typický pracovní den zaměstnance na pozici, o niž má uchazeč zájem, závazný termín, kdy bude oznámen výsledek pohovoru, školení zaměstnanců a další programy na zvyšo­vání kvalifikace apod.
ČESKÁ REPUBLIKA - práce
Většina setkání začíná krátkým předsta­vením a sdělením osobních údajů. Poté následují otázky, které pomohou pracovníkovi personálního oddělení získat detailnější informace o uchazeči, o jeho očekáváních a kariérních plánech. Tyto otázky se zaměřují na vzdělání a pracovní zkušenosti. Další část pohovoru se týká konkrétní pozice. Při ní se uchazeč dozví informace o společ­nosti, jejích vnitřních vztazích a pracovním prostředí.

Obvykle jsou pokládány tyto otázky: "Můžete nám říci něco o sobě? Co od práce pro naši společnost očekáváte? Proč si mys­líte, že bychom vás měli zaměstnat? Proč jste odešel ze svého posledního místa? Co jste dělal v době, kdy jste byl nezaměst­naný? Kdy můžete nastoupit? Jaká je vaše představa o platu? Jste ochoten pracovat přesčas?"

Konec pohovoru může být věnován neprofesním otázkám, případně samotnému uchazeči, aby blíže vysvětlil svou motivaci a prokázal své dovednosti a znalosti. Je důležité, abyste se během pohovoru chovali sebejistě a dávali najevo svůj zájem o spo­lečnost i nabízené pracovní místo. Otázku platu je nejlepší nezmiňovat dříve, než ji vznese zaměstnavatel nebo než vám řekne, že vás chce zaměstnat.
CHORVATSKO - práce
Struktura pohovorů se různí, ale je zde několik společných charakteristik. Atmosféra je obvykle formální. Osoby vedoucí pohovor se představí samy a poté vyzvou vás, abyste představili sebe, své vzdělání, své předchozí pracovní zkušenosti, jakékoli speciální dovednosti a kompetence, své zájmy a důvod, proč se o dané pracovní místo ucházíte.

Zaměstnavatelé obvykle kladou otázky týkající se vašeho životopisu, předchozích pracovních zkušeností a jejich očekávání. Pohovor trvá asi půl hodiny.

Své vlastní otázky si schovejte na konec pohovoru, formulujte je stručně a nezacházejte příliš do detailů.
DÁNSKO - práce
Zaměstnavatelé věnují speciální pozornost tomu, zda uchazeči splňují požadavky na kvalifikaci.

Pohovor mívá specifickou strukturu. Nejprve si možná budete krátce povídat o počasí, jaká byla cesta na pohovor a o dalších obec­ných tématech. Pak zástupce společnosti stručně představí firmu a uchazeči dosta­nou možnost představit se. Uchazeč může klást otázky týkající se pozice, platu, pracovních podmínek, smlouvy, dovolené, dodatečných nároků apod. na konci pohovoru.

Pohovor končí informacemi o dalším postupu. Obecně je atmosféra na těchto pohovorech přátelská a otevřená a očekává se, že přístup uchazeče bude obdobný. Nezapomínejte udržovat dobrý oční kontakt.

Pohovor se bude většinou týkat profesních témat. Mezi nejčastější otázky patří dotazy na vaše silné a slabé stránky a na to, kde doufáte, že budete za 3 až 5 let po poho­voru. Nemusíte se obávat žádných záludných otázek. Během pohovoru však může přijít řeč i na témata nepracovní, jako jsou domácí mazlíčci / děti / sport a další zájmy, které slouží jako dodatečné informace nebo jako nezávazná společenská konverzace na konci pohovoru.
ESTONSKO - práce
Na začátku pohovoru očekávejte krátké „zahřívací kolo“ s obecně zaměřenými otázkami. Poté budou následovat konkrétní otázky zaměřené na vaši osobnost a motivaci.

Můžete se sami stručně představit. Poté budete tázáni na své silné a slabé stránky, proč vás zajímá právě toto místo, jaké máte vzdělání, jaké jste absolvovali kurzy a další formy vzdělávání, jaké jsou vaše předchozí pracovní zkušenosti a koníčky a jaké si představujete pracovní podmínky a plat. Očekává se od vás, že budete upřímní a přátelští, ale ne příliš důvěrní.

Očekávejte otázky zaměřené na vaše povinnosti, pracovní podmínky, budoucí kolegy, plat a základní informace o předchozím zaměstnání, např. jaké byly vaše povinnosti a proč jste zaměstnání opustili.

Uchazeči mohou obvykle požádat o doplňující informace o volném pracovním místě a společnosti na konci pohovoru.
FINSKO - práce
Zaměstnavatel obvykle dělá pohovor se 3 až 10 uchazeči. Může se rozhodnout už po jednom pohovoru nebo provést další pohovory či testy způsobilosti.

Po přivítání následuje seznámení se společností a pracovním místem. Představte se jasně a dívejte se každému do očí. Očekává se od vás, že nejdříve řeknete něco o sobě – proč se ucházíte o toto místo a proč si myslíte, že byste měli být vybráni –, a pak následují otázky. Na konci jednání budete mít možnost zeptat se na věci, které během pohovoru nebyly objasněny.

Pohovory obvykle probíhají v uvolněné atmosféře. Nenechte se nicméně překvapit odmlkami, protože osoby vedoucí pohovor si mohou dělat poznámky.

Během pohovoru zachovejte klid a hovořte jasně a srozumitelně. Ukažte, čeho jste dosáhli, ale nebuďte nadměrně sebevědomí. Je důležité, abyste dostatečně prokázali svůj zájem o danou pozici – nejlépe tím, že budete aktivní, pozorně naslouchat a klást dodatečné otázky pro objasnění věcí, kterým nerozumíte. Osobu vedoucí pohovor nikdy nepřerušujte. Především buďte čestní a nekritizujte své předešlé zaměstnavatele.

Pokud budete požádáni, abyste absolvovali psychologický test nebo test způsobilosti, považujte to za dobré znamení, protože to znamená, že patříte mezi nejlepší uchazeče.

Na testy se dopředu nemůžete nijak připravit, nejlepší přípravou je proto dostatečný spánek a upřímný přístup. Nesnažte se předstírat, že jste někdo jiný, než doopravdy jste.

Pro zaměstnavatele je důležité, aby se dozvěděl o vaší odborné průpravě a schopnostech. Bude chtít také poznat vaši osobnost včetně silných a slabých stránek. Rovněž ho zajímá, jak vás hodnotí váš bývalý zaměstnavatel. Budete také asi muset popsat, jak reagujete na stres a termíny a jak si dokážete poradit v obtížných situacích.
FRANCIE - práce
Zaměstnavatel obecně představí společnost. Poté bude od vás jako uchazeče očekávat, že ukážete, proč by měl dát přednost před ostatními uchazeči právě vám. Měli byste zdůraznit své kompetence a prokázat, jak odpovídají tomu, co zaměstnavatel hledá, abyste mu pomohli splnit potřeby společnosti.
IRSKO - práce
Pohovor se obvykle koná v kanceláři. Jedna z osob účastnících se pohovoru za stranu zaměstnavatele se ujme vedoucí role, představí všechny účastníky a vysvětlí průběh pohovoru. Za běžných podmínek můžete očekávat velmi formální atmosféru a předpokládá se, že i uchazeč bude k celému procesu přistupovat formálně a s respektem. Většina pohovoru bude zaměřena na profesní otázky, na neprofesní témata připadne jen zhruba 10 % času. Uchazeči by měli být schopni uvést důvody a motivaci, proč se uchází o dané místo. Měli by odpovídat jasně a srozumitelně a neměli by používat žargon či akronyma.

Bude vám nabídnuta příležitost položit otázky, ale pokud vás v rámci přijímacího řízení čeká druhý pohovor, budete tak moci učinit až při tomto druhém pohovoru.
ISLAND - práce
Pohovory trvají obvykle 30 minut až jednu hodinu. Nemají žádnou danou strukturu. Nejlepší je představit se co nejpravdivěji, tedy v co nejlepším světle, ale dovednosti a znalosti nepřehánět ani nesnižovat. Buďte zdvořilí a snažte se zachovat klid.

Během pohovoru se budou zaměstnavatelé snažit, aby vás co nejlépe poznali. Nebuďte překvapeni, když se vás budou ptát na váš soukromý život. Neprofesně zaměřené otázky ale obvykle zabírají jen malou část pohovoru a jejich účelem je vytvořit uvolněnou atmosféru. Zaměstnavatel by již měl znát základní údaje o vašich zkušenostech z životopisu. Využijte proto této příležitosti a rozhovořte se hlouběji o svých dovednostech a faktorech, které z vás podle vašeho mínění dělají nejlepšího kandidáta. Snažte se rovněž zaměstnavatele přesvědčit o tom, že můžete přispět něčím, co zvýší kvalitu společnosti, a že jste ochotni kvůli tomu tvrdě pracovat.

Zaměstnavatel ocení, jestliže vznesete pár otázek na povahu nabízené práce, ale s otázkami ohledně platu je lepší počkat, až si budete jisti, že jste práci získali, pokud s tím ovšem nezačne sám.

Na konci pohovoru zaměstnavatel obvykle oznámí, dokdy vám sdělí své rozhodnutí. Pokud ne, s největší pravděpodobností o vás nemá zájem. Pokud vás zaměstnavatel v domluvené lhůtě nekontaktuje, bude nejlepší, když ho zkontaktujete sami a požádáte o zpětnou vazbu.

Ačkoli bude pro vás vždy lepší se představit osobně, ověřte si, zda v případě, že se na pohovor nemůžete dostavit, nelze pohovor se zaměstnavatelem uskutečnit jako konferenční hovor. Obliba videokonferencí na Islandu také roste.
ITÁLIE - práce
Pohovor obvykle začíná rozhovorem o předchozích pracovních zkušenostech uchazeče. Atmosféra je formální. Zaleží jen na osobě vedoucí pohovor / zaměstnavateli, zda atmosféru změní na uvolněnější.

Zaměstnavatel věnuje pozornost nejen tomu, jak se vyjadřujete a chováte, ale také tomu, zda váš vzhled a oblečení odpovídají příslušné pozici. Měli byste také dobře vysvětlit svou motivaci.

Poté, co zaměstnavatel vysvětlí povinnosti a popíše práci, kterou bude třeba vykonávat, může uchazeč položit několik otázek či požádat o osvětlení nejasností. Může se jednat o povahu a trvání smlouvy, platové podmínky a další témata.
KYPR - práce
Přijímací pohovor nemívá žádnou konkrétně danou strukturu. Budete asi požádáni, abyste se představili a pohovořili o svých kladných a záporných stránkách, stejně jako o své kvalifikaci a zkušenostech v souvislosti s popisem daného pracovního místa.

Otázky se nejčastěji týkají kvalifikace a zkušeností, například: Proč si myslíte, že jste pro tuto práci vhodným kandidátem? Jaké máte v této oblasti zkušenosti? Co od této práce očekáváte? V případě profesí vyžadujících jen nízkou kvalifikaci může zaměstnavatel uchazeče požádat, aby na místě prokázal své dovednosti.
LICHTENŠTEJNSKO - práce
Pohovor trvá 1 až 2 hodiny. Testy či hodnocení dispozic a kompetencí pro zvolenou pozici (tzv. assessment) mohou zabrat několik dalších hodin.

Pohovory bývají strukturované (jednotné otázky pro uchazeče za účelem jejich objektivního srovnání), polostrukturované a nestrukturované. Nejčastěji se využívají polostrukturované pohovory, kde můžete očekávat tuto podobu: úvod, představení společnosti, otázky pro uchazeče (práce, zaměstnání, zájmy, speciální kurzy, dovednosti, schopnost týmové spolupráce atd.), koníčky a neprofesní otázky, osobní cíle, vyjednávání o pracovní smlouvě, shrnutí a další kroky.

Atmosféra bude otevřená, upřímná a přátelská. Poměr mezi profesně a neprofesně zaměřenými otázkami bude vyrovnaný, půl na půl. Je důležité prokázat vaši motivaci. Zaměstnavatel se chce dozvědět co nejvíce jak o motivaci, tak o znalostech, dovednostech i osobnostních rysech uchazeče. Možnost položit jakoukoli otázku máte na konci prvního pohovoru. Platové otázky se obvykle řeší během druhého pohovoru.
LITVA - práce
Ne, ale můžete očekávat například otázky: Jakou práci jste vykonával dosud? Řekněte nám něco o sobě (tím získáte skvělou šanci se představit a nabídnout o sobě budoucímu zaměstnavateli důležité informace s cílem vyvolat u něj zájem o svou osobu). Proč pro nás chcete pracovat? Proč jste odešel z předchozího zaměstnání? Jaké myslíte, že by byly vaše odpovědnosti? Co nám můžete nabídnout? Jaké jsou vaše silné a slabé stránky a jaké máte osobní zájmy? Jaké máte ambice do budoucnosti?

Projevte své nadšení. Zdůrazněte, že o práci opravdu stojíte. Dokažte rovněž, že jste připraveni. Svými odpověďmi nenápadně prokažte, že jste si o společnosti zjistili co nejvíce informací. Své otázky pokládejte až na konci pohovoru.

Buďte připraveni odpovědět na otázku, jaký očekáváte plat. Můžete například odpovědět takto: „Myslím, že bych neměl dostávat méně než zaměstnanec, který tuto práci vykonával předtím,“ nebo „Vzhledem k tomu, že vaše společnost má pověst prestižní firmy, jsem si jist, že dostanu plat v souladu s aktuálními sazbami.“ Uchazečům se doporučuje, aby si před vyjednáváním platu zjistili úroveň platů ve vybraném oboru.
LOTYŠSKO - práce
Pohovory jsou v Lotyšsku obvykle formální. Zaměstnavatelé mohou rovněž přistoupit k tzv. „zkušebnímu pohovoru“ vedenému telefonicky nebo ve skupině, jehož cílem je určit vůdčí osobnost.

Pohovor s jedním uchazečem zřídkakdy trvá déle než půl hodiny. U oficiálního, formálního pohovoru se otázky kladené jednotlivým uchazečům příliš neliší. Očekává se, že se uchazeč na pohovor připraví a že bude informován o společnosti i nabízené pozici. Uchazeči mohou klást otázky týkající se vlastní práce a povinností, které jim ještě nebyly zodpovězeny.
LUCEMBURSKO - práce
Neexistuje žádná typická struktura pohovoru, záleží na pracovním místě a firmě (její velikosti a oblasti činnosti).

Nicméně, je docela možné, že vám osoba pověřená vedením pohovoru položí několik záludných otázek, zejména na důvody, proč jste odešli z jiných zaměstnání nebo od předchozích zaměstnavatelů. Proto se na takové otázky určitě připravte předem. Odpovědi si vždy můžete vyzkoušet se svou rodinou nebo přáteli. Ti by vám měli upřímně říci, zda jsou vaše odpovědi přesvědčivé.

Zpravidla, pokud jste dotázáni na nějakou špatnou zkušenost, vždy se ji pokuste představit v co nejlepším světle. Nikdy nehovořte negativně o bývalých zaměstnavatelích nebo kolezích. Vyvažte špatné zkušenosti předložením několika příkladů věcí, které naopak fungovaly dobře.

Abyste na potenciálního budoucího zaměstnavatele udělali dobrý dojem, nezapomeňte projevovat pozitivní přístup, chovejte se sebevědomě a udržujte oční kontakt s osobou, která vede pohovor.
MAĎARSKO - práce
Pohovor obvykle trvá půl hodiny, ačkoli některé společnosti pořádají více pohovorů nebo testů (např. jeden profesní, druhý osobní atd.). Struktura pohovoru se různí, ale atmosféra je téměř vždy formální (i když je přátelská). Měli byste se proto chovat lehce rezervovaně, dokud neuvidíte, že se zaměstnavatel začal chovat uvolněněji. Obsah pohovoru je většinou zaměřen převážně na profesní otázky, i když zaznamenáváme vzrůstající počet dotazů na osobnostní rysy, dovednosti, přístup k práci, inteligenci a celkové chování. Vždy se snažte představit se v co nejlepším světle, vysvětlit svou motivaci a důvody, proč by si měl zaměstnavatel vybrat právě vás, samozřejmě přiměřeně, bez přílišného vnucování. Během pohovoru se často odkazuje na životopis a uchazeči jsou téměř vždy dotázáni, proč opustili své předchozí zaměstnání, a jsou požádáni, aby uvedli pět svých nejlepších a nejhorších vlastností.

Můžete se zeptat na cokoli o pracovním místě, ale neměli byste pohovor zahájit tím, že se zeptáte na plat – s tímto tématem zpravidla přichází zaměstnavatel. Měli byste však být připraveni na diskusi o tom, jaký plat očekáváte, přičemž v takovém případě je vždy lepší uvést rozmezí než přesné číslo. V dnešní době to je uchazeč, kdo musí uvést cenu za svou práci kancelářského pracovníka.
MALTA - práce
Pohovory jsou většinou vedeny ve velmi přátelském duchu a se snahou, aby se kandidát cítil příjemně. Pohovory jsou nejčastěji mezi čtyřma očima. Pokud se nejedná o specializovanou práci, čeká vás jen jeden pohovor. V případě specializované práce vyžadující zkušenosti proběhne nejdříve předvýběr a po něm jeden nebo dva další pohovory. V tomto případě může být od vás očekávána prezentace.

Odpovídejte k věci a nepřivlastňujte si dovednosti, které nemáte. Prokažte ochotu učit se. Důležitý je také oční kontakt a řeč těla.

Můžete klást otázky, ačkoli raději v minimálním množství a pouze otázky, které jsou relevantní. Lze doporučit dotazy na popis pracovního místa nebo pracovní podmínky. Pokud vás čeká druhý pohovor, je lepší nehovořit v této fázi o platu.

Čím více toho o společnosti víte, tím lépe. Ukážete tak svůj zájem poznat společnost a seznámit se s jejími minulými výsledky a budoucími plány. Vaše nadšení může dokonce zvýšit vaši šanci na přijetí. Nejčastější otázka, jejíž zodpovězení se od uchazeče očekává, se týká hlavní činnosti společnosti. Další se může týkat toho, zda je daná společnost dceřinou společností jiné společnosti, zda vyváží své výrobky do zahraničí a pokud ano, do jakých zemí.

Zaměstnavatel může rovněž položit záludnou otázku na očekávanou výši platu. Existuje řada způsobů, jak odpovědět, zejména pokud jste se dobře seznámili s danou společností a máte dostatečné zkušenosti.
NĚMECKO - práce
Ano, pohovor je obvykle velmi dobře strukturován. Začíná představením zástupců společnosti a samotné společnosti. Poté přijde řada na uchazeče a následně mu zástupce společnosti začne klást nejrůznější otázky.

Ke konci pohovoru dostane uchazeč možnost položit další otázky. Na samotném konci pohovoru pak obdrží další informace o výběrovém řízení a o termínu, kdy ho zaměstnavatel bude informovat o rozhodnutí. Pohovor obvykle trvá jednu hodinu, skutečná délka se ale může lišit.

Mějte na paměti, že některé otázky mohou být záludné. Na otázky zaměřené na vaše silné a slabé stránky nebo na nedostatečnou kvalifikaci je třeba odpovídat promyšleně a diplomaticky. Snažte se i slabé stránky předkládat jako silné. Pokud například víte, že jednou z vašich slabých stránek je netrpělivost při jednání s kolegy, prezentujte ji tak, že jste zvyklí vést kolegy k dodržování termínů nebo se jich často ptát na výsledky.

Na otázku, zda nemáte pro danou práci příliš vysokou kvalifikaci, můžete odpovědět, že je to v danou chvíli docela možné, ale že jste si jisti, že jakmile se stanete součástí společnosti, zaměstnavatel pro vás určitě najde práci nebo úkol, který bude vaší kvalifikaci odpovídat lépe.
NIZOZEMSKO - práce
Pohovor trvá v průměru 60 až 90 minut.

Osoba vedoucí pohovor představí sebe a společnost a poté vyzve vás, abyste jí řekli, kdo jste. Pak vám řekne více o daném pracovním místě a následně začne pokládat otázky týkající se vašeho životopisu. Může se vás také zeptat na váš soukromý život. Následují otázky z oblasti vašich vlastností, dovedností a kompetencí. Poté se můžete zeptat na témata, která nebyla rozebrána, nebo na věci, které je třeba vyjasnit.

Osoba vedoucí pohovor uzavře pohovor vysvětlením dalších kroků v přijímacím řízení.

Mezi záludné otázky patří: Máte představu o tom, co daná pozice obnáší? Srovnejte toto pracovní místo s podobnými místy v jiných společnostech. Proč bychom si měli vybrat zrovna vás a ne někoho jiného? Můžete vysvětlit tuto mezeru v životopisu?
NORSKO - práce
Osoba vedoucí pohovor vás bude informovat o společnosti a pracovním místě. Poté vás vybídne, abyste se představili a vysvětlili, proč se ucházíte o místo. Pokud budete mít nějaké dotazy týkající se společnosti nebo pracovního místa, neváhejte se zeptat. Na konci pohovoru se budete moci zeptat na plat a pracovní podmínky. Osoba provádějící nábor by vás pak měla informovat o tom, kdy vám bude sdělena zpětná vazba nebo rozhodnutí.

Tématem hovoru budou hlavně profesní témata, váš výkon však bude osoba provádějící nábor hodnotit zejména na základě toho, jakým způsobem svou profesní kvalifikaci představíte. Během pohovoru buďte klidní a zůstaňte sami sebou. Ukažte, že zvýšíte hodnotu společnosti. Nesnažte se udělat na osobu provádějící nábor dojem za každou cenu, buďte skromní, čestní a realističtí.
POLSKO - práce
Obvykle trvá 45 minut až hodinu. Pokud probíhají testy, může pohovor trvat 2 až 3 hodiny. Každý pohovor má z obecného hlediska přesnou strukturu.
 • Úvod: první část pohovoru je informativní. Osoba vedoucí pohovor informuje uchazeče o podmínkách setkání, pracovním místě, rozsahu povinností atd. a snaží se vytvořit příjemnou atmosféru.
 • Zjišťování pracovních zkušeností: v této fázi bude pracovník provádějící nábor klást faktické otázky s cílem získat informace. Ve svých otázkách se zaměří na osobní údaje, pracovní zkušenosti, vzdělání, profesi apod.
 • Výklad předložených faktů: v této části dochází k výkladu faktů zjištěných ve druhé fázi pohovoru. Osoba, která vede pohovor, žádá uchazeče, aby vysvětlil, jak fakta z oblasti vzdělání či pracovních zkušeností souvisejí s nabízeným pracovním místem. Tato fáze pomáhá odhalit motivaci uchazečů, jejich postoje a hodnotu, kterou připisují danému pracovnímu místu.
 • Osobní názory a myšlenky: zde mají uchazeči možnost prezentovat své osobní názory a ukázat způsob uvažování v souvislosti s přijatými pracovními rozhodnutími (zaměstnavatel nebo osoba vedoucí pohovor se dotazuje na motivy osobních rozhodnutí).
 • Shrnutí: v této fázi se uchazeči mohou dotazovat na věci, které byly opominuty. Osoby vedoucí pohovor by v ní měly také uchazečům sdělit, jak budou vypadat následné kroky výběrového řízení.


Připravte se na záludné otázky, například tyto:
 • Co budete dělat ode dneška za 5 let?
 • Jak byste vyřešil(a) konflikt v práci?
 • Co děláte ve svém volném čase?
 • Jaká je vaše představa o platu?
PORTUGALSKO - práce
Neexistuje žádná typická struktura, i když můžete očekávat otázky týkající se:
vaší osoby (kde jste se narodili, kde jste studovali, rodina apod.),
vašeho životopisu: vaše vzdělání/profese, profesní zkušenosti a jiné činnosti/koníčky,
vaší motivace ohledně společnosti a práce a
vašich osobních a sociálních dovedností (otevřené otázky o vás, vašich postojích, vlastnostech a slabých stránkách).

Ve druhé fázi vám osoba vedoucí pohovor poskytne více informací o společnosti a předmětné úloze. Právě v této fázi se můžete zeptat na míru nezávislosti a odpovědnosti, požadavky týkající se cestování, pracovní dobu, očekávanou mzdu apod.

Nakonec vám zaměstnavatel obvykle řekne, kdy budete informováni o jeho rozhodnutí. Měli byste mu poděkovat za příležitost setkat se s ním.

Přijímací pohovory využívající videokonferenci a Skype nejsou příliš běžné, ale budou se pravděpodobně stále více používat pro první výběr z mezinárodních uchazečů.
RAKOUSKO - práce
Otázky kladené během normálního pohovoru se musí týkat podmínek uvedených v nabídce pracovního místa a jejich cílem je zjistit, zda máte správné dovednosti a kvalifikaci. Z důvodu objektivity by měly být všem uchazečům položeny stejné otázky. Zaměstnavatel však může položit další individuální doplňující otázky reagující na odpovědi kandidáta.
ŘECKO - práce
Během pohovoru bude chtít osoba provádějící nábor zjistit, jaké má uchazeč dovednosti a kdy by mohl nastoupit. Vedení pohovoru se ujímá buď vedoucí oddělení, nebo vedoucí personálního oddělení. Před přijetím mohou proběhnout dvě až čtyři schůzky a testy.

Atmosféra během pohovorů nebo testů je většinou uvolněná a přátelská, účelem pohovoru je ověření poskytnutých informací. Poměr neprofesně a profesně zaměřených otázek kladených během pohovoru je asi 30:70 %.

Uchazeč musí být během pohovoru aktivní a pozorně naslouchat otázkám. Měl by se chovat profesionálně a důstojně. Pokud se uchazeč musí z důvodu pracovního místa přestěhovat, bude osoba provádějící nábor očekávat, že si poradí s jazykovými otázkami a otázkami týkajícími se ubytování a rodiny.
RUMUNSKO - práce
Jakmile pracovník provádějící nábor rozhodne, že se s vámi chce setkat osobně, může pohovor trvat 30 minut až 2 hodiny. Při pohovoru jsou obvykle důležité všechny aspekty verbální i neverbální komunikace. Osoba provádějící nábor bude sledovat vaše pozitivní i negativní komunikační dovednosti a bude je analyzovat, aby si je zhodnotila.

Většina zaměstnavatelů využívá polostrukturované pohovory. První setkání může mít následující strukturu:
 • nezávazná společenská konverzace, jejímž účelem je uklidnit vás,
 • představení osoby provádějící nábor a uchazeče,
 • otázky zaměřené na zkušenosti, dovednosti a znalosti, ověření informací uvedených v životopise,
 • osoba provádějící nábor vám poskytne informace o požadavcích a hlavních povinnostech spojených s nabízeným místem a stručně představí společnost: uvede, v jakém odvětví pracuje, čeho dosáhla atd.,
 • osoba provádějící nábor si ověří, že jste rozuměli všem aspektům, o nichž se hovořilo,
 • vaše otázky, například: Jak vypadá plán práce? Jaký plat nabízíte? Budu mít přestávku na oběd?
Doporučujeme vám připravit si otázky před schůzkou, buďte ale pružní a snažte se popřemýšlet i o dalších, které mohou vyvstat v průběhu pohovoru.

Atmosféra by měla být otevřená, uvolněná a komunikativní. Měli byste zaujmout profesionální postoj a vysvětlit svou motivaci pro danou práci.
SLOVENSKO - práce
Ve většině případů zaměstnavatelé v úvodu představí společnost a uvedou, co od nového zaměstnance očekávají. Poté požádají uchazeče, aby je seznámil se svými důvody, proč se o nabízené místo uchází, a popsal své znalosti a dovednosti. Zaměstnavatel může uchazeče rovněž podrobit testu nebo ho nechá vyplnit dotazník. Na konci pohovoru zaměstnavatel může uchazeči nabídnout možnost položit otázky.

Atmosféra je formální. Pamatujte si to a podle toho také volte slova. Většina času je při pohovoru věnována profesním tématům, osobní aspekty zaměstnavatele obvykle příliš nezajímají.
SLOVINSKO - práce
Po představení následuje krátká prezentace společnosti a daného pracovního místa. Poté zaměstnavatel může klást uchazeči otázky, aby si vyjasnil informace v dokumentech přiložených k žádosti. V této fázi může uchazeč předložit originály dokumentů, jejichž kopie přiložil k žádosti. Na konci této části může položit otázky také uchazeč, pokud nějaké má. Na úplný závěr osoba vedoucí pohovor obvykle uchazeči sdělí, jak bude proces pokračovat. Atmosféra je věcná.
ŠPANĚLSKO - práce
Ne, může být strukturovaný nebo nestrukturovaný, formální či neformální, před komisí nebo ve skupině.

Osoba vedoucí pohovor prodiskutuje váš životopis, přičemž se zaměří na odbornou přípravu a akademickou práci, stejně jako na pracovní zkušenosti. Může se vás dotázat na vaše postoje a osobnost. Bude chtít zjistit, jací jste, jak se chováte v určitých situacích a jak zapadnete do týmu.

Vedle zástupce personálního oddělení může být přítomen i technický odborník, který vám bude klást otázky týkající se úkolů dané role. Zástupce personálního oddělení se zaměří na osobní a obecné dovednosti a pracovní podmínky.

Uchazeč může položit doplňující otázky před tím, než budou v úplném závěru dohodnuty praktické záležitosti, jako je lhůta na rozhodování a způsob poskytnutí zpětné vazby. Využijte co nejlépe rozloučení k tomu, abyste ukázali, že jste optimisty a očekáváte dobrou zprávu.

Uvědomte si, že neverbální komunikace během pohovoru dává o vás informace a slouží jako potvrzení nebo popření toho, co říkáte. Na otázky týkající se chyb či kritiky odpovídejte upřímně. Chyby děláme všichni. Důležité je to, jak jste se danou situací poučili. Příběhy vyprávějte vždy z pozitivního pohledu a vyvozujte pozitivní závěry.

Pokud čelíte nepříjemným nebo provokativním otázkám, snažte se zůstat v klidu. Složité otázky se běžně používají při výběru vyššího vedení, pracovníků oddělení prodeje nebo oddělení styku se zákazníky.

Techniku pohovoru si procvičte na internetových stránkách http://www.todofp.es nebo se školitelem pro pohovory / simulátorem na stránkách http://www.educastur.es.
SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ - práce
Atmosféra je formální, ale přátelská. Kandidát by měl být pozorný, vstřícný, s pozitivním přístupem, co se týká jeho žádosti o zaměstnání. Měl by se snažit uvolnit a odpovídat na otázky s jistotou a co nejúplněji.

Zaměstnavatel se bude zajímat o příklady, které demonstrují schopnost uchazeče vykonávat příslušné zaměstnání. Důležitými faktory jsou i přesnost, vystupování a motivace.

Většinou se pořádá jen jedno kolo pohovorů a někdy jsou součástí pohovorů i testy, jejichž cílem je posoudit uchazečovy technické schopnosti a dovednosti při řešení problémů. Pohovor v obvyklém případě trvá maximálně 30–40 minut. Testy trvají 20–30 minut. I když předmětem hodnocení nemusí být vystupování, postoj a pozornost uchazeče, jsou tyto faktory rovněž důležité, protože ovlivňují názor zaměstnavatele.

Vzhledem k tomu, že se klade důraz na schopnosti a na to, zda uchazeč vyhovuje profilu nabízeného pracovního místa, hovoří se jen velice málo, pokud vůbec, o záležitostech, které se zaměstnání netýkají. Motivace by měla vyplývat z formuláře žádosti o zaměstnání nebo z odpovědí dotazovaného. Nemusíte uvádět ani podrobnosti o svých mimopracovních zájmech, ledaže takové údaje využijete jako příklad své schopnosti provést určitý úkol při odpovědi na některou z otázek.

Mezi obvyklé otázky patří ty, u kterých je uchazeč požádán, aby uvedl příklady, kdy se ocitl v určité situaci a jak se s ní vypořádal. Je možné, že budete požádáni, abyste uvedli příklady neúspěchu a zvoleného způsobu nápravy, nebo abyste popsali své slabé stránky. V takovém případě musíte ukázat, že víte, jak se vypořádat se svými slabými stránkami.

Ke konci pohovoru budete dotázáni, zda máte nějaké otázky. Připravte si jednu nebo dvě otázky předem, například se možná budete chtít zeptat na příležitosti k postupu v rámci společnosti nebo jaké typy školení společnost nabízí.
ŠVÉDSKO - práce
Na počátku pohovoru vás obvykle požádají, abyste se představili (buďte struční), dále řeknete zaměstnavateli, proč se o místo ucházíte a co víte o společnosti, v níž chcete pracovat. Buďte uvolnění, ale pozorní.

Obvykle jsou pokládány tyto otázky: Učíte se snadno nové věci? Jak reagujete na kritiku? Umíte řešit problémy? Jak přistupujete k řešení problémů? Na co jste pyšní? Můžete nám vyprávět o něčem, co se vám opravdu povedlo? Co si myslíte, že budete dělat za 5 let? Jak by podle vás měl vypadat dobrý kolega? Popište situaci, kdy jste udělali chybu, a jaké ponaučení jste si z ní odnesli. Jak by vás asi popsali vaši přátelé? Jak by vás asi popsal váš manažer? Jak umíte spolupracovat s týmem? Jaké jsou vaše slabé a silné stránky? Jak si umíte poradit se stresem? Proč bychom vás měli zaměstnat?

Během prvního pohovoru se můžete zajímat o to, jak vypadá běžný pracovní den, kdy budete informováni o výsledku pohovoru, kdy byste měli nastoupit či zda společnost nabízí nějaké úvodní školení atd. Na počátku výběrového řízení se nedotazujte na platové podmínky. Počkejte, až s tímto tématem přijde zaměstnavatel.
ŠVÝCARSKO - práce
Pohovor může mít velmi specifickou strukturu: osoba vedoucí pohovor se nejprve představí a poté uvede, jak dlouho bude pohovor trvat, co je jeho cílem a podá stručné informace o společnosti a daném pracovním místě. Potom požádá uchazeče, aby se představil a vysvětlil svou motivaci. Poté přistoupí k detailnějším otázkám. Na konci pohovoru je uchazeč požádán, aby uvedl svou představu o platu. Pokud má uchazeč i v této fázi o nabízené místo zájem, je možné se domluvit na další schůzce.

Obvykle se konají minimálně dva pohovory, z nichž každý trvá v průměru 90 minut (v případě pracovních míst vyžadujících nižší kvalifikaci méně než hodinu).

Pokud je osoba vedoucí pohovor pracovník personálního oddělení, bude se asi polovina otázek soustředit na vaše sociální a osobní kompetence. Využijte příležitosti, prokažte svou motivaci pro danou práci a upozorněte na své dovednosti a silné stránky.

Během pohovoru musí uchazeč prokázat, že má o nabízenou práci opravdový zájem, musí být upřímný, čestný a aktivně naslouchat. Měl by se na prvním pohovoru zeptat, zda je možné dělat si poznámky. Měl by také počkat, až bude vyzván k položení svých vlastních otázek.

© Evropská unie, 2014
Privacy Policy