Měl(a) bych dodat reference doporučující dopisy nebo potvrzení o bezúhonnosti?

Nalezeno: 32
Práce v EvropěMěl(a) bych dodat reference doporučující dopisy nebo potvrzení o bezúhonnosti?
BELGIE - práce
Reference a doporučující dopisy se v Belgii nevyužívají. Zaměstnavatelé je sice mohou vyžadovat, ale dělají to jen zřídka. Potvr­zení o bezúhonnosti může být vyžadováno u některých pracovních míst.
BULHARSKO - práce
Reference mohou poskytnout předchozí zaměstnavatelé a tyto reference slouží jako potvrzení toho, že se uchazeč na dané místo hodí. Někteří zaměstnavatelé mohou vyža­dovat doporučující dopisy. Doklad o bez­ úhonnosti je vyžadován v závislosti na povaze zaměstnání.
ČESKÁ REPUBLIKA - práce
Reference nebo doporučující dopisy se obvykle nevyžadují. Zaměstnavatelé si ověřují informace o posledním zaměstnání uchazečů telefonátem jejich předchozímu zaměstnavateli.

U některých pracovních míst, například v případě učitelů, soudců nebo policistů, je zpra­vidla vyžadováno potvrzení o bezúhonnosti. To vydává Český podací ověřovací infor­mační národní terminál (Czech POINT) – síť asistovaných míst výkonu veřejné správy, kde každý občan může získat informace o údajích, které o něm stát eviduje ve svých centrálních registrech.
CHORVATSKO - práce
V Chorvatsku nejsou nutné reference nebo doporučující dopisy, není-li o ně požádáno. Některé společnosti a instituce potřebují výpisy z rejstříku trestů.
DÁNSKO - práce
Reference jsou vyžadovány podle situace. Zaměstnavatel kontaktuje osoby poskytující reference v případě nejistoty nebo pokud se jedná o místo, které vyžaduje vysokou míru profesionality, např. manažerský nebo aka­demický post. Reference mohou poskytnout bývalí zaměstnavatelé či kolegové (od nichž se očekává, že reference na žádost zaměst­navatele poskytnou).

Užitečný může být rovněž doporuču­jící dopis. Dobré doporučení není nikdy na škodu. Pokud chcete pracovat s dětmi, staršími občany nebo ve finančním sek­ toru, budete muset doložit rovněž potvrzení o bezúhonnosti.
ESTONSKO - práce
Uchazeči by měli ve svém životopise uvést kontaktní údaje dvou nebo tří osob poskytujících reference. Mohou to být předchozí zaměstnavatelé nebo kontakty ze školy či univerzity. Ti by měli být schopni potvrdit příslušné údaje z životopisu a poskytnout o uchazeči informace týkající se jeho profesních zkušeností.

Potvrzení o bezúhonnosti je povinné u státních zaměstnanců. U některých profesí je nutné doložit čistý trestní rejstřík (např. dopravní přestupky u řidičů).
FINSKO - práce
Ve své žádosti nebo životopise byste měli uvést jména několika osob, které vám poskytnou referenci a které zaměstnavatel může kontaktovat. Ujistěte se předem, že jsou tyto osoby ochotny vás doporučit, protože reference jsou obvykle požadovány. Někteří zaměstnavatelé požadují, aby uchazeči připojovali ke svým žádostem i doporučující dopisy. Vezměte si tyto dopisy s sebou na pohovor, protože mnozí zaměstnavatelé si je budou chtít detailněji prostudovat.

Pokud musíte prokázat svůj čistý trestní rejstřík, je to obvykle uvedeno v inzerátu. Doklad o čistém trestním rejstříku musí předkládat pouze úspěšní uchazeči.
FRANCIE - práce
Doporučující dopisy nejsou nezbytné. Vyličte však podrobně své profesní zkušenosti, abyste ukázali své kompetence. Někteří zaměstnavatelé možná budou chtít kontaktovat telefonicky nebo e-mailem jednoho či více zaměstnavatelů uvedených ve vašem životopise. U některých pracovních míst v oblasti bezpečnosti nebo státní správy budete možná muset doložit, že máte čistý trestní rejstřík.
IRSKO - práce
V Irsku jsou reference velmi běžné, obvykle se poskytují dvě. Jedna je osobní referencí zaměřenou na váš charakter apod. a druhá pochází od předchozího zaměstnavatele a hodnotí váš pracovní výkon. Zaměstnavatelé budou osoby poskytující reference kontaktovat pouze v případě, že vás budou chtít zaměstnat. Poskytnutí referencí si musí uchazeči dohodnout s příslušnými osobami dříve, než jejich jména uvedou v žádosti o zaměstnání. Referenci může poskytnout předchozí zaměstnavatel, kněz, vikář či člen policejního sboru (Garda). Očekává se, že ji zaměstnavateli poskytnou jménem uchazeče písemně nebo telefonicky.

Ačkoliv dobrý morální profil se vyžaduje u všech uchazečů, u některých povolání je nutno předložit důkladnější potvrzení o bezúhonném charakteru – např. v oboru péče o děti či sociální péče. V některých případech je nutné získat reference na policii.
ISLAND - práce
Ve svém životopise uveďte údaje alespoň dvou osob, například bývalého zaměstnavatele nebo učitele, které vám dají dobrou referenci. Požádejte je předem o svolení. Tyto osoby by měly vědět, jak pracujete, a měly by být schopny potvrdit, že máte dovednosti a vztah k práci, které podle svých tvrzení máte.

Mohou pomoci doporučující dopisy, ale většina zaměstnavatelů si raději získá reference sama. Přesto zmiňte dopisy ve svém životopise a buďte připraveni předložit je při pohovoru.

Někteří zaměstnavatelé budou požadovat potvrzení o čistém trestním rejstříku. Tento požadavek je běžný v případě, že se ucházíte o pečovatelská místa nebo úklidové práce, kdy budete sami pracovat v domovech klientů nebo kancelářích.
ITÁLIE - práce
Je vždy výhodou, pokud uchazeč může předložit reference nebo doporučující dopisy (od předchozích zaměstnavatelů, univerzitních profesorů apod.) a podpořit jimi své zkušenosti z předchozích zaměstnání nebo potvrdit své dovednosti a schopnosti.
KYPR - práce
Reference a doporučující dopisy se obvykle využívají u kandidátů, kteří se ucházejí o vysoké pozice. Při uvádění osob, které poskytují referenci, by si měl uchazeč dopředu ověřit, zda je dotyčná osoba ochotna reference poskytnout a zda může uvést v životopise její jméno, telefonní číslo a název funkce ve společnosti.

U regulovaných profesí je obvykle vyžadováno potvrzení o bezúhonnosti jako doklad o čistém trestním rejstříku.
LICHTENŠTEJNSKO - práce
Doporučující dopisy a reference jsou pro pracovníka náboru velmi důležité, ale poskytují se pouze na vyžádání.
LITVA - práce
O reference můžete požádat předchozí zaměstnavatele. Na pohovor je dobré si vzít originály diplomů, nikoli kopie. Doporučující dopisy nejsou v Litvě obvyklé, ale pokud je máte, přineste si je s sebou (pokud jsou v cizím jazyce, je nutné je mít přeložené).
LOTYŠSKO - práce
Doporučující dopisy mohou v Lotyšsku pomoci, protože osobní kontakty jsou velmi běžným a efektivním způsobem, jak si najít práci. Reference a doporučující dopisy mohou být rovněž součástí formálního přijímacího řízení. Může vám je poskytnout bývalý zaměstnavatel nebo kolegové, nikoliv však příbuzní.

U některých pozic je nutné předložit doklad o bezúhonnosti.
LUCEMBURSKO - práce
V Lucembursku neplatí žádná obecná pravidla pro používání referencí nebo doporučujících dopisů. Inzerát s nabídkou volného pracovního místa obvykle zmiňuje dokumenty nebo reference, které jsou požadovány. Často se doporučuje přinést si tyto dokumenty s sebou na pohovor. To samé platí také pro potvrzení o bezúhonnosti.
MAĎARSKO - práce
Reference nejsou v Maďarsku běžné, ale mohou být užitečné, pokud jsou relevantní, například pokud se jedná o písemné sdělení o vašich předchozích zaměstnáních a hodnocení vašich schopností. Pokud nic nenamítáte, může zaměstnavatel zatelefonovat vašemu předchozímu zaměstnavateli.

Doporučující dopisy nejsou běžné, ale pokud vám je vystaví nějaká významná společnost, nejlépe ze stejného oboru, vypadají dobře. U některých prací je nutné předložit potvrzení o bezúhonnosti (někdy je vyžadováno i tam, kde není nutné), ale tento požadavek bývá uveden v inzerátu.
MALTA - práce
Reference se obvykle vyžadují, pokud se jedná o volné místo v odvětví služeb, financí apod. Osobou vhodnou k poskytnutí reference může být předchozí zaměstnavatel, spolehlivý odborník nebo kněz vaší farnosti. Reference obvykle potvrdí, že dotyčná osoba je spolehlivá a že od ní lze na tomto typu pracovního místa očekávat bezproblémový výkon.

Doporučující dopisy jsou potřeba jen v případě, že si je zaměstnavatel vyžádá.
NĚMECKO - práce
Dobrozdání potvrzující vaši schopnost tvrdě a efektivně pracovat je nutností, chcete-li přesvědčit potenciálního zaměstnavatele, aby vás přijal. (Dobrozdání je potvrzení, které je oprávněn od svého zaměstnavatele získat každý zaměstnanec v Německu. Jednoduché dobrozdání obsahuje osobní údaje a informace o druhu a trvání pracovního poměru, a to bez hodnocení. Kvalifikované dobrozdání obsahuje také výkon, kvalifikaci a oficiální chování zaměstnance.) Dobrozdání přiložte ke kopiím diplomů, motivačnímu dopisu a životopisu.

Reference a doporučující dopisy se příliš nevyužívají. Pouze ve výjimečném případě bude nový zaměstnavatel kontaktovat vašeho současného nebo předchozího zaměstnavatele.

Pokud se ucházíte o práci ve státním sektoru, budete potřebovat potvrzení o bezúhonnosti, které vám vydá vaše místní policejní oddělení. U jiných zaměstnání většinou nebudete dopředu vědět, zda budete toto potvrzení potřebovat. Zaměstnavatel ho od vás možná bude vyžadovat při podpisu smlouvy.
NIZOZEMSKO - práce
Reference nejsou povinné. Je na vás, zda ve svém životopise uvedete jména osob, které vám poskytnou referenci. Váš nový zaměstnavatel smí osoby poskytující reference kontaktovat pouze v případě, že mu k tomu dáte souhlas. Reference by neměly zmiňovat osobní záležitosti nebo důvody odchodu z předešlého zaměstnání.

Požaduje-li společnost potvrzení o bezúhonnosti, měla by to uvést již v inzerátu.

Pokud odcházíte ze společnosti, zaměstnavatel vám musí vždy dát potvrzení. Stačí, když toto potvrzení bude neutrální, ale nikdy nesmí obsahovat negativní hodnocení vaší osoby nebo práce.
NORSKO - práce
Norští zaměstnavatelé si reference systematicky ověřují. Na konci svého životopisu uveďte seznam osob, které vám poskytnou referenci. Tyto osoby budou muset norského pracovníka náboru informovat (v anglickém nebo některém ze skandinávských jazyků) o vašich povinnostech v předchozím zaměstnání i o vašich osobních i pracovních schopnostech a dovednostech.

Doporučující dopisy obvykle nejsou potřeba ani nejsou obecně požadovány, výjimkou jsou případy, kdy nejste schopni dodat žádné osoby, které by poskytly referenci.

Pro práci ve školství a u bezpečnostní služby je nutné doložit čistý trestní rejstřík. Tento požadavek ale bude vždy uveden v inzerátu
POLSKO - práce
Reference se obvykle nepoužívají. Místo nich předložte písemné potvrzení o předchozím zaměstnání a dokumenty o dosaženém vzdělání. Pokud však chcete dodat reference, uveďte jako osoby, které vám je poskytnou, své bývalé zaměstnavatele nebo učitele. Doporučující dopisy nejsou obvykle třeba, i když vám rozhodně mohou pomoci, pokud vám je napíše prominentní zaměstnavatel. Pro práci ve veřejném sektoru potřebují uchazeči prohlášení, že mají čistý trestní rejstřík.
PORTUGALSKO - práce
V Portugalsku není běžnou praxí žádat o reference nebo si procházet doporučující dopisy, i když je někteří zaměstnavatelé mohou považovat za plus.
RAKOUSKO - práce
Budete-li požádáni, měli byste být schopni dodat do němčiny přeložené reference od bývalých zaměstnavatelů, jimiž potvrdíte svou kvalifikaci a zkušenosti.

Kopii nejaktuálnějšího dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (diplomu) byste měli společnosti předložit nejpozději během pohovoru. Doporučující dopisy se využívají jen v případech, kdy se ucházíte o akademický post. Požaduje-li společnost potvrzení o bezúhonnosti, uvede to pravděpodobně již v inzerátu.
ŘECKO - práce
To závisí na zaměstnavateli. Reference obvykle nejsou třeba, pokud ano, může je poskytnout předchozí zaměstnavatel. Očekává se od nich, že posílí pozici uchazeče tím, že potvrdí jeho kvality a dovednosti.

Doporučující dopisy nejsou obvykle požadovány, ale musí být kdykoli k dispozici. Uchazeči o pozice v bezpečnostních složkách nebo o vrcholové pozice mohou být požádáni o potvrzení bezúhonnosti.
RUMUNSKO - práce
Zaměstnavatelé obvykle požadují reference nebo doporučující dopisy. Všichni zaměstnavatelé vyžadují potvrzení o bezúhonnosti (tj. zda máte čistý trestní rejstřík).

Bezúhonné chování musíte být obvykle schopni doložit u každého místa.
SLOVENSKO - práce
Poskytněte osobě provádějící nábor doporučení týkající se vašich pracovních zkušeností a dovedností a kontaktní údaje osoby, která může potvrdit přesnost těchto informací. Reference by měly potvrzovat odpracovanou dobu, ohodnotit odvedenou práci a doporučit zaměstnance novému zaměstnavateli.

Například u učitelů a osob pracujících se zbraněmi nebo nebezpečnými látkami je nutné předložit potvrzení o bezúhonnosti.
SLOVINSKO - práce
Reference jsou očekávány. Doporučující dopis může napsat bývalý zaměstnavatel, vyučující nebo lektor; můžete také uvést jejich kontaktní údaje, aby jim mohl potenciální zaměstnavatel zavolat a zeptat se jich na názor na vaši osobu. Doporučující dopisy zaměstnavatelé vítají a vám mohou velmi pomoci. Požaduje-li společnost potvrzení o bezúhonnosti, uvede to již v oznámení o volném místě.
ŠPANĚLSKO - práce
Ano, tyto dokumenty přineste na pohovor. Je lepší mít je po ruce, pokud byste je potřebovali. V posledních letech se stále častěji používají doporučující dopisy nebo reference. Vezměte si kopie diplomů, doporučující dopisy od předchozích zaměstnavatelů, kolegů nebo učitelů a jakékoli další dokumenty související s informacemi uvedenými ve vašem životopise.
SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ - práce
Reference by se měly uvést na formuláři žádosti o zaměstnání nebo by měly být vyjmenovány ve vašem životopise. Zaměstnavatel prověří vámi poskytnuté informace u toho, kdo vám reference poskytl. Nejlepší je, pokud vám reference poskytne váš poslední zaměstnavatel, ale ujistěte se, že je schopen odpovědět anglicky. Doporučující dopisy nejsou obvykle nezbytné.

Pro pracovní místa v bezpečnostní oblasti nebo při práci s bezbrannými osobami (děti / starší lidé) budete potřebovat doklad o tom, že jste nebyli v minulosti souzeni za trestný čin (čistý trestní rejstřík, Disclosing and Barring Service check).
ŠVÉDSKO - práce
Pokud máte aktuální reference, uveďte podrobnosti ve svém životopise. Jinak napište: „Reference budou poskytnuty na požádání.“ Reference nejčastěji poskytuje předchozí zaměstnavatel. Slouží jako podpůrný dokument k žádosti a popisuje vaše pracovní schopnosti a vaši osobu.

Doporučující dopisy jsou zapotřebí a mohou vám pomoci. Vezměte si je s sebou na pohovor. Měl by je napsat bývalý nadřízený, vedoucí týmu nebo pracovník personálního oddělení. Pokud nemáte pracovní zkušenosti, můžete předložit doporučující dopis od učitele nebo vedoucího sportovního týmu.
ŠVÝCARSKO - práce
V případě dotazu byste měli být schopni uvést jména osob, které vám pomohou poskytnout referenci. Doporučující dopisy se využívají jen zřídka. Pokud potřebujete potvrzení o bezúhonnosti, je to obvykle uvedeno v oznámení o volném pracovním místě.

© Evropská unie, 2014
Privacy Policy