Musím s žádostí o zaměstnání poslat diplomy?

Nalezeno: 32
Práce v EvropěMusím s žádostí o zaměstnání poslat diplomy?
BELGIE - práce
Ne, v této fázi nejsou obvykle požadovány. Budete je však muset předložit při podpisu pracovní smlouvy, proto mějte připraven překlad diplomu.
BULHARSKO - práce
Ne, ale možná budete muset kopii svého diplomu předložit při pohovoru.
ČESKÁ REPUBLIKA - práce
Ne, osoby provádějící nábor obvykle kon­trolují diplomy nebo jiné dokumenty ve fázi pohovoru. Kopie diplomů a dalších dokumentů uchazeči obvykle předkládají po podpisu pracovní smlouvy.
CHORVATSKO - práce
Ano, je-li to uvedeno v oznámení o volném pracovním místě.
DÁNSKO - práce
Ne, pokud takový požadavek není výslovně uveden v inzerátu s nabídkou pracovního místa. Žádost tvoří životopis a motivační dopis, pokud není stanoveno jinak.
ESTONSKO - práce
Ne, diplomy a osvědčení o kvalifikaci byste si měli přinést s sebou na první pohovor.

Postačí jejich kopie. Předložte pouze diplom potvrzující nejvyšší dosaženou kvalifikaci. Diplomy starší 10 let, které se netýkají volného pracovního místa a požadovaných dovedností, nejsou třeba.
FINSKO - práce
Kopie diplomů přiložte pouze v případě, že je to uvedeno v inzerátu s oznámením volného pracovního místa. Originály diplomů si vezměte s sebou na pohovor pro případ, že by je chtěl zaměstnavatel podrobněji prozkoumat.
FRANCIE - práce
Není nutné posílat diplomy s žádostí o zaměstnání, ale určitě si všechno vezměte s sebou na pohovor. Kopie vašich diplomů s ověřeným překladem by se mohla hodit zejména v případě, že je vaše vzdělání velmi odlišné od francouzského vzdělávacího systému.
IRSKO - práce
Pokud je součástí přijímacího řízení zaslání životopisu a motivačního dopisu, měli byste poslat fotokopie příslušných kvalifikací společně s životopisem. V případě elektronických formulářů žádosti vyjmenujte jasně všechny své kvalifikace a uveďte, že potvrzení budou předložena na vyžádání. Žadatel o zaměstnání může být požádán, aby si na pohovor přinesl originály diplomů.
ISLAND - práce
Měli byste si ověřit, zda váš diplom na Islandu uznají a budou ho považovat za rovnocenný islandským diplomům. Islandští zaměstnavatelé tak snáze vyhodnotí vaše znalosti a dovednosti. Můžete díky němu také získat šanci na lepší práci za vyšší plat.

Obecně ale platí, že kvalifikace pro výkon konkrétní profese, která platí ve vaší rodné zemi, je rovněž platná ve všech dalších zemích EHP. Akademické vzdělání včetně 3letého bakalářského studia (BA, BSc, BS) a učňovské vzdělání s maturitou by mělo být uznáváno ve všech státech EHP.

Koordinací procesu uznávání dokladů o vzdělání je pověřeno ministerstvo školství, vědy a kultury, uznáváním dokladů z konkrétních odvětví se ale zabývají konkrétní ministerstva, např. ministerstvo zdravotnictví je odpovědné za uznávání kvalifikace u lékařských a zdravotnických profesí. Nejlepším zdrojem informací pro tyto účely je internetová stránka www.menntagatt.is, což je celonárodní výchozí bod pro posuzování a uznávání kvalifikací.
ITÁLIE - práce
Ne, ale přineste všechno s sebou na pohovor (italská byrokracie je velmi striktní).
KYPR - práce
V každém případě je vyžadována kopie diplomu, obvykle na počátku výběrového řízení. Pravost dokumentů je nutno ověřovat jen zřídka, vyjma regulovaných profesí, kde je ověření požadováno, např. lékaři, architekti, inženýři apod.
LICHTENŠTEJNSKO - práce
Raději ano nebo je alespoň vezměte na pohovor.
LITVA - práce
Ano, s žádostí o zaměstnání pošlete kopie a originály si vezměte s sebou na pohovor.
LOTYŠSKO - práce
Na požádání musí být předloženy diplomy a další doklady o kvalifikaci.
LUCEMBURSKO - práce
Je vhodné poslat se svou žádostí kopii diplomů.
MAĎARSKO - práce
Pošlete jejich kopii, je-li to vyžadováno. Pravděpodobně je budete muset předložit na pohovoru nebo před podpisem smlouvy. Pravost dokumentů není zpočátku ověřována, ale u některých pozic (např. u lékařů) je nutné ji zkontrolovat před podpisem smlouvy.
MALTA - práce
Doklad o vaší kvalifikaci není zpravidla požadován ve fázi podání žádosti. Pokud se však zúčastníte pohovoru, budete muset předložit originály osvědčení. Vezměte si s sebou fotokopie svých osvědčení pro případ, že osoba vedoucí pohovor bude požadovat kopie. Kvalifikace získaná v zahraniční vzdělávací instituci, například na zahraniční univerzitě, musí být uznána. O její uznání můžete požádat maltské informační centrum pro uznávání kvalifikací Malta Qualifications Recognition Information Centre (MQRIC), které je součástí Státní komise pro další a vysokoškolské vzdělávání (http://www.ncfhe.org.mt).
NĚMECKO - práce
Ano, zejména pokud souvisejí úzce s pracovním profilem nebo požadovanými dovednostmi. Není nutné připojovat každý diplom (např. z počítačového kurzu před 10 lety).
NIZOZEMSKO - práce
Ne, společnost vás požádá o jejich kopie, pokud je bude požadovat, na přijímacím pohovoru nebo ve váš první den v práci. Je moudré nechat si diplom přeložit do nizozemštiny nebo angličtiny a získat potvrzení o uznání kvalifikace.
NORSKO - práce
Kopie diplomů/osvědčení přiložte k žádosti pouze v případě, že je to požadováno v oznámení o volném pracovním místě. Pokud to požadováno není, pošlete je, pokud o ně pracovník náboru požádá. Zaměstnavatelé budou rovněž potřebovat ověřenou kopii diplomu a jeho úřední překlad (do norštiny nebo alespoň do angličtiny).
POLSKO - práce
V některých případech byste měli k životopisu přiložit kopie certifikátů, diplomů atd. Zaměstnavatelé k nim přihlížejí, když se rozhodují, které uchazeče pozvou na pohovor.
PORTUGALSKO - práce
Jedině, když je to uvedeno v inzerátu. Vezměte si však na pohovor kopii. Pokud uspějete, mohou být dokumenty požadovány při formalizaci smlouvy.

Pokud si berete kopii diplomů nebo osvědčení o kvalifikaci na pohovor, přistupujte k tomu selektivně a uvědomte si, že portugalští zaměstnavatelé nemusí znát systém vzdělávání a odborné přípravy v zemi vašeho původu a náplň příslušných znalostí a dovedností. Dokumenty, jako je Europass – dodatek k diplomu nebo dodatek k osvědčení –, mohou být užitečnější.
RAKOUSKO - práce
Ano, měly by být přiloženy kopie osvědčení o školení (vaše poslední odborné školení, další kvalifikace, pracovní osvědčení nebo alespoň potvrzení o odpracované době). Všechna osvědčení a potvrzení by měla být přeložena do němčiny, s výjimkou případů, kdy se ucházíte o práci v mezinárodní společnosti.
ŘECKO - práce
Nemusíte, dokud o to nebudete výslovně požádáni. Uchazeči by však měli mít všechny nezbytné dokumenty (diplomy, certifikáty, dopisy týkající se pracovních zkušeností) s ověřenou pravostí, až se sejdou s osobou provádějící nábor.
RUMUNSKO - práce
Pouze pokud jste o to požádáni. Někteří zaměstnavatelé od vás budou požadovat na začátku výběrového řízení kopii diplomu, někteří uchazeče přijmou bez jeho předložení.
SLOVENSKO - práce
Ne vždy. Někdy musí být přiloženy k žádosti, někdy byste je měli přinést s sebou na pohovor.
SLOVINSKO - práce
Obvykle je třeba přiložit rovněž kopie certifikátů o vzdělání a kvalifikaci nebo je možné je přiložit dobrovolně. Můžete také uvést, že tyto dokumenty budou, pokud bude třeba, předloženy později. Na pohovor je dobré si vzít originály dokumentů. Důležité jsou rovněž doklady prokazující jazykové znalosti, počítačové dovednosti, dokumenty potvrzující pracovní zkušenosti a úspěchy v soutěžích, kterých jste se zúčastnili.
ŠPANĚLSKO - práce
Ne, ale je vhodné nechat si pokud možno ověřit pravost předkládaných dokumentů španělskými úřady.
SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ - práce
Ne, ty budou zpravidla vyžadovány až v pozdější fázi.
ŠVÉDSKO - práce
K žádosti se obvykle nepřipojují další dokumenty. Pokud zaměstnavatel vyžaduje kopii diplomu, přineste ji s sebou na pohovor.
ŠVÝCARSKO - práce
Je-li to upřesněno v inzerátu, přiložte k motivačnímu dopisu kopii svého diplomu potvrzujícího nejvyšší dosaženou kvalifikaci. Nikdy ji však nepřipojujte, pokud o práci žádáte spontánně. Předejte ji na své první schůzce ve společnosti.

© Evropská unie, 2014
Privacy Policy