Tipy pro žádosti o zaměstnání

Nalezeno: 32
Práce v EvropěTipy pro žádosti o zaměstnání
BELGIE - práce
Většina zaměstnavatelů si vybírá uchazeče na základě životopisu a motivačního dopisu. Pokud hodláte zaslat žádost o zaměstnání e­mailem, použijte „profesionálně“ vypadající e­mailovou adresu. Ve svém e­mailu uveďte jasně, o jaké pracovní místo žádáte, a dbejte na pečlivou přípravu motivačního dopisu a životopisu. Motivační dopis se snažte sladit s akceptovanými belgickými standardy (BIN-normen, jsou-­li známy).
BULHARSKO - práce
Běžný postup vypadá tak, že si uchazeč podá žádost o zaměstnání, na jejímž základě je posléze pozván na pohovor se zaměstnavatelem nebo jeho zástupcem. Kromě životopisu zaměstnavatel obvykle požaduje krátký motivační dopis s vysvětle­ ním, proč se uchazeč zajímá o dané volné pracovní místo.
ČESKÁ REPUBLIKA - práce
Na oznámení o volném pracovním místě, které vás zaujalo, odpovězte co nej­dříve a vezměte v úvahu kritéria uvedená v inzerátu. Chcete přece přilákat pozornost a zájem zaměstnavatele a první kontakt s ním je vždy velmi důležitý.

Pokud žádost o zaměstnání podáváte elektronicky, pošlete motivační dopis o maxi­málně jedné stránce a strukturovaný životopis. Žádost nezasílejte z e­mailové schránky svého současného zaměstnava­tele, z emailové adresy uvádějící vaši přezdívku ani jako součást hromadné pošty.

Do řádku s předmětem uveďte například název pozice, o kterou se ucházíte, a jasně uveďte, jaké dokumenty tvoří přílohu vaší zprávy. Životopis pošlete jako přílohu.
CHORVATSKO - práce
Motivační dopis by měl mít maximálně jednu stránku a měl by obsahovat přesné informace o důvodech, proč jste tím správným uchazečem pro danou práci právě vy. Text by měl být gramaticky správný a v souladu s pravidly obchodní komunikace. Text by měl být srozumitelný a čitelný.
DÁNSKO - práce
Způsob podání žádosti o zaměstnání je popsán v inzerátu a měl by být dodržen.

Kontakty mezi uchazečem a zaměstnavatelem jsou většinou přímé. Žádost o zaměst­nání je třeba před odesláním (obvykle elektronickou cestou) upravit pro konkrét­ního zaměstnavatele. Zaměstnavatele kon­taktujte pouze v jazyce, který je vyžadován v inzerátu. Nemusíte splňovat všechny požadavky na kvalifikaci, ale musíte umět hovořit jazykem, který je uveden v ozná­mení o volném pracovním místě. Žádost pište a zaměstnavatele kontaktujte vždy osobně. U dokumentů v cizím jazyce musí být ověřena jejich pravost.

Během přijímacího řízení jsou zcela nepří­pustné: chybně napsaný název nebo adresa společnosti, chyby v žádosti, neloajální postup vůči předchozím zaměstnavatelům, pozdní příchod na pohovor.

„Poradkyně sítě EURES mi dala informace o kurzu pro zahradníky do skleníků v Dánsku a jeho kombinaci s kurzem dánštiny a prací na dánské farmě. Považoval jsem to za zajímavou příležitost – a způsob, jak získat nové dovednosti a znalosti pro budoucí profesní život. Rozšíří vám to obzory, získáte větší nezávislost, vybudujete si sebevědomí a zvětšíte okruh lidí kolem sebe.“
Sarunas, uchazeč o zaměstnání z Litvy
ESTONSKO - práce
V Estonsku je nejběžnější ucházet se o práci prostřednictvím internetové databáze pracovních míst. Doporučujeme vám použít elektronickou žádost, která by měla být krátká a konkrétní. Každá písemná žádost o zaměstnání by měla být čitelná, bez gramatických chyb, krátká a k věci.

V mnoha případech budete muset po odeslání životopisu a žádosti o zaměstnání projít více koly. Jejich součástí může být jazykový test a test vhodnosti k dané práci. A nakonec – pokud jste úspěšní – můžete očekávat pozvání na pohovor.
FINSKO - práce
Ověřte si, že jste žádost o zaměstnání pečlivě vyplnili. Pokud v ní budou některé údaje chybět, může ji zaměstnavatel vyřadit. Uvědomte si, že zaměstnavatel pravděpodobně obdrží stovky žádostí, takže se pokuste mezi ostatními vyniknout pozitivním způsobem.

Motivační dopis by neměl být delší než jedna strana. Stručně popište, proč právě vy byste měli být tím nejlepším uchazečem. Uveďte jednu nebo dvě reference včetně kontaktů na osoby, které reference poskytují. Zaměstnavatel si u nich bude možná chtít ověřit (možná ještě před pohovorem), jaký jste zaměstnanec. Motivační dopis nezapomeňte podepsat.

Délka životopisu by neměla přesáhnout dva listy formátu A4.

Před podáním spontánní žádosti se podívejte na internetové stránky společnosti, abyste viděli, jaké kariérní příležitosti můžete očekávat a jak zaměstnavatel obvykle přijímá nové pracovníky. Pokud je pro spontánní žádosti využíván elektronický formulář, měli byste ho použít. Pokud ne, kontaktujte zaměstnavatele e-mailem nebo telefonicky. Zvolíte-li si jako první kontakt e-mail, zatelefonujte do společnosti asi po 1 týdnu a zeptejte se osoby odpovědné za nábor, zda vaši žádost obdržela a měla čas si ji prostudovat.

Zejména menší společnosti nemají dostatek pracovníků na to, aby podávaly inzeráty, vyřizovaly žádosti a organizovaly pohovory. Je proto vhodnější kontaktovat tyto zaměstnavatele přímo a ucházet se o místo spontánně.
FRANCIE - práce
Životopis by měl mít jednu stránku v případě mladých absolventů nebo nejvýše dvě stránky v případě profilů s delší praxí. Dvoustránkový životopis je obecně uspořádán do šesti oddílů.
  • Osobní údaje: jméno, adresa, telefonní číslo (s mezinárodní předvolbou), e-mail. Rodinný stav, věk a státní příslušnost (pokud jste občanem Evropského hospodářského prostoru) jsou volitelné údaje.
  • Název: uveďte obecnou pracovní pozici, o kterou se ucházíte, případně se svými silnými stránkami, například „Obchodní asistent se znalostí tří jazyků: angličtina, francouzština a španělština“.
  • Profesní zkušenosti: pracovní historie, včetně dat, pozice, názvu společnosti, odvětví a lokality, s uvedením vaší odpovědnosti, úkolů a výsledků.
  • Odborná příprava: uveďte údaje o ukončeném vzdělání a jejich ekvivalent ve francouzském vzdělávacím systému.
  • Jazykové znalosti a znalosti informačních technologií: uveďte svůj rodný jazyk a upřesněte svou úroveň francouzštiny při čtení, psaní a hovoru.
  • Další informace, často nazvané „Zájmy“. Zmiňte, zda jste již žili ve Francii.
Váš dopis s žádostí by neměl být delší než jedna strana a měl by být napsán na stroji nebo na počítači (nejčastěji ho posíláte e-mailem). Ukažte svůj zájem o společnost a zdůrazněte, jak splňujete požadavky na danou pozici.
IRSKO - práce
Váš životopis a motivační dopis jsou prvním dojmem, jaký si zaměstnavatel o vás udělá, a musí dokládat, že máte takové vlastnosti, abyste danou práci vykonávali dobře. Pokud se ucházíte o práci na irském trhu, očekává se, že identifikujete příslušné dovednosti pro dané volné pracovní místo a poskytnete příklady toho, jak tyto dovednosti rozvíjíte.

Svůj životopis napište vždy na kvalitní papír. Pište černým inkoustem na bílý papír. Stejnou šablonu/styl/materiály použijte i pro svůj motivační dopis. Na svůj životopis pohlížejte vždy jako na marketingový nástroj, který pomůže přesvědčit zaměstnavatele, aby si vás všiml.
ISLAND - práce
Při hledání práce je nejběžnější poslat životopis a motivační dopis. Životopis by neměl nikdy přesáhnout dvě stránky, měl by být aktuální a k věci. V dopise byste měli uvést, proč se zajímáte o dané místo a proč jste na toto místo ideálním kandidátem.

Pokud podáváte žádost spontánně, pokuste se svou žádost předat přímo osobě, která bude výběrovým řízením pověřena. To udělá lepší dojem.
ITÁLIE - práce
Standardním postupem podávání žádosti o zaměstnání v Itálii je poslat aktuální životopis společně s motivačním dopisem, e-mailem nebo běžnou poštou.

U elektronických žádostí jasně uveďte, o které pracovní místo žádáte, a v nastavení svého e-mailového účtu aktivujte možnost „Požadovat oznámení o doručení/přečtení“.

V případě písemné žádosti hraje velkou roli úprava a vzhled motivačního dopisu. Motivační dopis by měl být strukturován lépe než elektronická žádost.

Ověřte si doručení těchto dokumentů telefonicky. Pokud má společnost o vaši nabídku zájem, měl by vás zaměstnavatel kontaktovat během několika dnů. Pokud ne, znamená to, že jste nebyli vybráni. Nicméně společnosti si archivují životopisy po dlouhou dobu a je možné, že se vám v souvislosti s volným místem někdo telefonicky ozve další rok.

Pokud se o místo ucházíte spontánně, musí být vaše žádost nejen správná z hlediska gramatiky a volby slov, ale hlavně musí jasně prokazovat vysokou motivaci. Jak jinak byste přilákali pozornost zaměstnavatele, když pozice, o niž se ucházíte, není volná?
KYPR - práce
Nejběžnějším způsobem, jak požádat o práci, je poslat dopis psaný na stroji nebo na počítači a životopis. U zaměstnání nevyžadujících kvalifikaci má tento proces obvykle jen ústní formu. V případech, kdy uchazeče vysílají veřejné služby zaměstnanosti, vystaví uchazeči standardní doporučující dopis, který poté musí potenciální zaměstnavatel vyplnit a uvést v něm konečné rozhodnutí a zaslat jej na úřad práce.

Pokud se ucházíte o pracovní místo, které jste nalezli na portálu EURES, uveďte národní referenční číslo. K elektronické i k písemné žádosti by měl být přiložen motivační dopis, který by měl mít maximálně jednu stranu, měl by být k věci a psaný na stroji nebo počítači. Tento dopis, adresovaný zaměstnavateli nebo organizaci, kteří místo inzerují, by měl obsahovat důležité údaje, které nejsou uvedeny v životopise. Měl by být vždy podepsán.
LICHTENŠTEJNSKO - práce
V Lichtenštejnsku jsou nejběžnější písemné žádosti o zaměstnání. Pokud zasíláte svou žádost e-mailem, používejte pokud možno soubory ve formátu PDF. Pošlete úplný soubor dokumentů: motivační dopis, životopis s fotografií, reference a doporučující dopisy, diplom a další dokumenty, které jsou důležité pro dané zaměstnání. Nezapomeňte uvést kontaktní údaje.

Po zaslání žádosti dostanete buď pozvánku k pohovoru, nebo (písemné) zamítnutí. Po pohovoru můžete očekávat ještě test nebo hodnocení dispozic a kompetencí pro zvolenou pozici (tzv. assessment). Před podepsáním smlouvy můžete absolvovat jeden až tři pohovory.
LITVA - práce
Litevští zaměstnavatelé obvykle chtějí vidět napsaný životopis ještě před tím, než uchazeče požádají o pohovor. V současné době je v oblibě životopis ve formátu Europass.

Pokud podáváte spontánní žádost, vyberte si největší společnosti a pošlete svůj životopis s motivačním dopisem. Omezte svůj životopis napsaný na stroji nebo počítači na dvě strany, uveďte v něm jen ty nejdůležitější podrobnosti a jako první nejnovější činnosti. Můžete přidat kopie svého cestovního pasu nebo průkazu totožnosti, diplomů nebo dokladů o kvalifikaci. Životopis a motivační dopis by měly být napsány litevsky, v případě mezinárodních společností anglicky.
LOTYŠSKO - práce
K žádosti o zaměstnání se obvykle vyžaduje přiložit životopis a motivační dopis. Obvykle se posílají e-mailem nebo někdy poštou. Pokud se ucházíte o sezónní práci nebo práci nevyžadující kvalifikaci, můžete tak učinit telefonicky, protože zaměstnavatelé u těchto druhů pracovních míst obvykle provádějí předvýběr.

Ačkoliv většina lotyšských firem ochotně přizpůsobuje své procesy západoevropským standardům, které jsou méně formální (ve většině případů), ve velkém množství lotyšských firem stále najdete hierarchickou strukturu a kulturu vedení. To samé platí i o jejich přístupu k přijímacímu řízení.

Motivační dopis je velmi důležitý a měl by být věrohodný a přesvědčivý. Zaměstnavatelé hledají uchazeče, kteří rozumějí jejich oboru podnikání, poslání i trhu. Nepravdivé nebo jinak nesprávné informace o pracovních zkušenostech nejsou přijatelné. Uchazeč by měl se zaměstnavatelem jednat vždy s respektem.
LUCEMBURSKO - práce
Při přijímacím řízení je nejběžnější poslat životopis a motivační dopis v reakci na inzerát s nabídkou volného pracovního místa. Z dopisu by mělo jasně vyplývat, že velmi dobře chápete, co společnost v novém zaměstnanci hledá a že vaše dovednosti a vlastnosti její potřeby splňují. Měli byste rovněž vysvětlit svou motivaci k výkonu této práce a důvod, proč chcete pracovat právě pro tuto společnost. Dopis by měl být napsán bez chyb, a ve stejném jazyce, v jakém byla uveřejněna nabídka, pokud není stanoveno jinak.
MAĎARSKO - práce
Nejobvyklejším způsobem, jak se ucházet o práci, je poslat životopis s motivačním dopisem, v případě dělnických pozic však často v první fázi postačí zaměstnavateli zatelefonovat. Větší společnosti mohou od uchazečů požadovat vyplnění formuláře žádosti (někdy na internetu).

Uchazeči by se měli připravit tak, že si zjistí, jaké činnosti se společnost věnuje, jaký je její profil a nabízená pozice. Na základě toho by se měli rozhodnout, zda mají skutečně zájem, a budou vědět, v čem pracovní pozice spočívá.

V případě žádostí podávaných elektronicky byste měli využít buď žádost on-line (je-li k dispozici) nebo zaslat (pouze) dokumenty požadované v oznámení.
MALTA - práce
V závislosti na pokynech v inzerátu jsou žádosti obvykle zasílány e-mailem nebo poštou. Vždy musíte přiložit svůj osobní životopis a motivační dopis. Pokud není stanoveno jinak, musí být motivační dopis i životopis sepsány v angličtině.

Přesvědčte se, že jste připojili přílohy a že je lze otevřít. Jasně určete, o jakou práci se ucházíte. Vyvarujte se animací nebo zábavného designu, zejména pokud je pracovní místo specializované a design není pro něj relevantní.

Při spontánní žádosti uveďte jasně, o jakou úlohu máte zájem a kdy budete moci nastoupit. Uveďte příslušnou kvalifikaci.

„Na Evropských dnech pracovních příležitostí v Bruselu byla většina uchazečů, kteří navštívili naše stánky, absolventy v oboru finančních služeb, práva, marketingu a komunikací a cestovního ruchu. To jsou oblasti, v nichž máme na Maltě nedostatek pracovníků, a díky uvedené akci jsme mohli tyto mladé lidi spojit s místními zaměstnavateli, kteří mají ve jmenovaných sektorech volná pracovní místa.“ Jonathan Brimmer, poradce sítě EURES, Malta
NĚMECKO - práce
písemných žádostí se ujistěte, že máte celou potřebnou složku dokumentů: motivační dopis, životopis, fotografii a doporučující dopisy. Ujistěte se rovněž, že v žádném z dokumentů nejsou pravopisné chyby a že mají skvělou úpravu.

Motivační dopis by měl mít nejvýše jednu stranu a životopis by měl být omezen na dvě stránky a zahrnovat pracovní náplň daného pracovního místa – nebo můžete přidat pracovní profil se svými dovednostmi a odbornými znalostmi. Styl složky by měl odpovídat funkci.

Pokud budete zasílat žádost o zaměstnání e-mailem, doporučuje se zaslat motivační dopis, životopis, fotografii a doporučující dopisy v jednom dokumentu.
NIZOZEMSKO - práce
U málo placené nebo nekvalifikované práce (hotelnictví a pohostinství, maloobchod) je běžné ucházet se o práci telefonicky nebo stále častěji e-mailem. V případě jiné práce se obvykle posílá motivační dopis a životopis e-mailem nebo poštou. Ujistěte se, že jste pravdivě uvedli své osobní údaje, pracovní zkušenosti i dosaženou úroveň vzdělání.

Zprostředkovatelská organizace, kterou si může společnost najmout, aby jí pomohla obsadit volná místa, často provede předvýběr kandidátů a předloží zaměstnavateli několik vybraných životopisů.

Pokud se chcete o práci v nějaké společnosti ucházet spontánně, kontaktujte oddělení nebo osobu, která vás může informovat o volných pracovních místech. Vysvětlete, jaké máte plány a jaký typ práce hledáte, a uveďte své dovednosti a zkušenosti. Požádejte, zda můžete dané společnosti zaslat motivační dopis a životopis. Pokud potvrdí, že ano, můžete poslat cílený dopis správné osobě nebo správnému oddělení. Tento přístup může být v Nizozemsku velmi efektivní, pokud chcete být pozváni na pohovor.
NORSKO - práce
Pošlete žádost o zaměstnání v angličtině (nebo v některém ze skandinávských jazyků, pokud některý ovládáte) s motivačním dopisem a životopisem (maximálně jedna strana, ačkoli životopisy uchazečů o pracovní místa v technických oborech mohou být delší a podrobnější).

Pokud chcete poslat spontánní žádost, zjistěte si jméno zástupce personálního oddělení a žádost pošlete jemu. Napište motivační dopis (maximálně jednu stranu) a přiložte životopis.

Vypracujte jednu žádost pro každé volné pracovní místo nebo společnost. Pokud se ucházíte o práci ve velké firmě, zatelefonujte nebo napište e-mail pracovníkovi náboru několik dnů po zaslání své žádosti a zeptejte se ho, zda váš životopis četl a co si o něm myslí, zda obdrželi hodně žádostí, kdy můžete očekávat odpověď apod.

Při představování vlastní osoby a dosažené kvalifikace hovořte stručně a výstižně. Buďte čestní a nepřehánějte. Váš životopis by měl být jednoduchý a skromný. Uveďte po pravdě své jazykové schopnosti, zejména v souvislosti s angličtinou. „Dobrá znalost“ angličtiny není to samé jako „školní znalost“.
POLSKO - práce
Nejobvyklejším způsobem, jak se ucházet o práci, je poslat životopis s motivačním dopisem. Zaměstnavatel obvykle vyžaduje, aby žádost o zaměstnání byla zaslána e-mailem nebo klasickou poštou.

Při elektronickém zasílání žádosti uveďte, o které pracovní místo se ucházíte, nejlépe v řádku s předmětem e-mailu. Životopis by měl být napsán na stroji nebo na počítači a vaše zkušenosti, dovednosti a vzdělání by v něm měly být seřazeny v opačném chronologickém pořadí. Motivační dopis by měl mít maximálně jednu stranu a životopis nejvýše dvě strany. Jako dobrý příklad poslouží šablona životopisu ve formátu Europass.

Při podání spontánní žádosti o zaměstnání by měl uchazeč s motivačním dopisem poslat i životopis. Měl by být rovněž připraven na pohovor.
PORTUGALSKO - práce
U některých nabízených pracovních míst je téměř nemožné splnit všechny požadavky. Nenechte se tím odradit. Pokud splňujete většinu požadavků, bez obav si o místo zažádejte. Portugalští zaměstnavatelé mohou k této záležitosti přistupovat pružně.

Většina žádostí o zaměstnání vyžaduje motivační dopis a životopis (i když dopis lze vypustit, pokud není výslovně požadován). Připravte si životopis pokud možno v portugalštině. Měl by být přehledný a krátký (maximálně dvě strany) a přizpůsobený každé žádosti.

Při podávání žádosti e-mailem vložte motivační dopis přímo do zprávy e-mailu. Přikládá se jen životopis. Pište krátké odstavce a nepoužívejte neformální symboly a zkratky, které se běžně v e-mailových zprávách používají. Pokud žádost posíláte poštou, neměl by být motivační dopis delší než strana formátu A4 a měl by být napsán na stroji nebo počítači.

Určitě dodržte lhůty, zejména pokud se o práci ucházíte ze zahraničí. A snažte se podat svou žádost brzy, abyste se zúčastnili hned od začátku výběrového řízení a byli si jisti, že společnost uchazeče ještě nevybrala.

Velmi užitečné mohou být spontánní žádosti. Mnoho portugalských společností si životopisy, které obdrží, archivuje, a jakmile mají volné pracovní místo, procházejí si nejprve ty archivované, aby ušetřily čas a náklady na podávání inzerátů.
RAKOUSKO - práce
Motivační dopisy jsou nejčastěji psány na stroji nebo na počítači. Vaše písemná žádost o zaměstnání musí vždy obsahovat formální motivační dopis, v němž uvedete, o jaké místo se ucházíte. Určitě uveďte správnou adresu a jméno kontaktní osoby.

Váš životopis musí být krátký, k věci, chronologicky řazený a kompletní. Váš osobní profil musí být přizpůsoben nabídce práce. Na dokumentech zaslaných zaměstnavateli by neměly být napsány žádné poznámky.

Pokud podáváte spontánní žádost, budete si muset sami zajistit, aby byla vaše žádost uložena do databáze spontánních uchazečů o zaměstnání, pokud nejsou právě nabízena žádná volná pracovní místa. Tato databáze je často prvním místem, kde pracovníci personálních oddělení hledají vhodné kandidáty v případě, že společnost potřebuje nového zaměstnance.
ŘECKO - práce
Běžným postupem pro podání žádosti o zaměstnání v Řecku je zaslat zaměstnavateli životopis e-mailem nebo mu ho předat osobně nebo mu zatelefonovat. K životopisu musí být přiložen podepsaný motivační dopis, v němž uchazeč vysvětlí důvody, proč žádá o zaměstnání v dané společnosti.
RUMUNSKO - práce
Uchazeč, který má zájem o volné pracovní místo, může zaslat žádost o zaměstnání přímo zaměstnavateli, a to e-mailem, případně může zatelefonovat.

Pracovník provádějící nábor rozhodne, zda vás pozve na pohovor, podle toho, do jaké míry váš životopis vyhovuje požadavkům společnosti. Pro vysoce kvalifikovaná místa (lékaři, inženýři) je důležitý motivační dopis, který by neměl být delší než dvě strany. U pracovních míst, která vyžadují nízkou míru kvalifikace/vzdělání, dopis není tak důležitý.

Zaměstnavatelé mohou zorganizovat více než jeden pohovor, přičemž pak první pohovor obvykle provádějí telefonicky. Při telefonickém pohovoru si osoba provádějící nábor ověří, zda jsou informace uvedené v životopise pravdivé, a vyžádá si podrobnější informace o dovednostech, schopnostech a odborných zkušenostech uchazeče. Telefonický pohovor trvá obvykle 10–15 minut.
SLOVENSKO - práce
Postupujte podle pokynů uvedených v oznámení o volném pracovním místě. Nezasílejte jednu a tu samou žádost více zaměstnavatelům najednou, ale raději každému samostatně. Obsah žádosti zasílané e-mailem by měl být shodný s vlastnoručně psanou žádostí. Je obvyklé poslat motivační dopis s vysvětlením, proč chcete pracovat právě pro tuto společnost, s přiloženým životopisem a kopií vašeho diplomu.
SLOVINSKO - práce
Většina žádostí o zaměstnání obsahuje motivační dopis a životopis. Dopis by měl zaměstnavatele motivovat k tomu, aby vás pozval na pohovor. Neměl by zacházet příliš do detailů, pokud jde o vaše zkušenosti a kvalifikace, ty poskytuje životopis.

Váš životopis by měl mít dvě, nebo ještě lépe jednu stranu A4. Předchozí pracovní poměry by měly být seřazeny v opačném chronologickém pořadí. To platí i pro oddíl, který se týká vašeho vzdělání a odborné přípravy.

Žádost o zaměstnání se obvykle píše ve slovinštině. Zahraniční pracovníci ji ale mohou napsat i v jiném jazyce, nejčastěji v angličtině, němčině nebo italštině, zejména v případě přeshraničních pozic nebo pokud se ucházejí o práci v mezinárodní společnosti.

Pokud podáváte spontánní žádost, zvažte následující navržené úvodní formulace.
  • „Již řadu let jsem vaším zákazníkem, a domnívám se tudíž, že váš obor již dobře znám. Proto bych se rád stal zaměstnancem vaší společnosti.“
  • „Možná budete v nedaleké budoucnosti potřebovat kolegu s právě takovými zkušenostmi a schopnostmi, jaké mám já. Dovolte mi proto, abych se vám blíže představil.“
Pokračujte se seznamem své profesní odborné přípravy, pracovních zkušeností, dovedností, úspěchů a znalostí cizích jazyků. Vysvětlete, proč si myslíte, že byste mohli být užiteční.
ŠPANĚLSKO - práce
Nejběžnějším způsobem, jak se ucházet o práci, je poslat životopis s motivačním dopisem. Dopis by měl mít maximálně čtyři krátké odstavce na jedné straně. Měl by být napsán jednoduše, jasně, srdečně a formálně. Ujistěte se, že je podepsaný a že jste v něm uvedli své telefonní číslo a celou adresu. Použijte stejné písmo, okraje a typ papíru jako u životopisu.

Neposílejte velké nebo neprověřené soubory e-mailem. Je lepší poslat životopis a motivační dopis a nabídnout, že v případě nutnosti pošlete další informace. Píšete-li svou žádost o zaměstnání rukou, měla by být čitelná a vyvarujte se používání velmi malých písmen nebo barevného inkoustu.
SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ - práce
Platí pravidlo, že se přesně dodržují instrukce. Zaměstnavatel může poskytnout telefonní číslo nebo e-mailovou adresu, abyste se mohli o volném pracovním místě informovat podrobněji. Pokud to nebylo požadováno, nevyužívejte tento první kontakt jako příležitost k vlastní prezentaci.

Je vcelku běžné, že zaměstnavatelé přijmou omezený počet žádostí a nabídku pracovního místa uzavřou, jakmile je dosaženo tohoto počtu. Z tohoto důvodu pošlete svou žádost dostatečně brzy a vždy před uzávěrkou.

Při vyplňování si formulář žádosti uložte a pošlete v souboru s kompatibilním formátem. Uveďte referenční číslo nabídky pracovního místa a formulář si důkladně přečtěte. Pravopis si ve formuláři zkontrolujte spíše podle slovníku britské, nikoliv americké angličtiny a věnujte pečlivě pozornost gramatice a větné stavbě.

Pokud přijímací řízení požaduje životopis a motivační dopis, měl by být dopis stručný (jedna strana formátu A4) a věcný. V prvním odstavci uveďte, proč jej píšete; v druhém odstavci uveďte podrobnosti o své kvalifikaci a zkušenostech; do třetího odstavce napište, kdy jste k dispozici pro pohovor, a uveďte jakékoli další důležité podrobnosti o vašich současných povinnostech. Dopis zakončete krátkou větou, ve které uvedete, že se těšíte na odpověď. Pokuste se do své žádosti začlenit klíčová slova z inzerátu.
ŠVÉDSKO - práce
Uchazeči se obvykle obracejí na kontaktní osobu s žádostí o více informací o pracovním místě ještě před podáním žádosti. Je také běžné kontaktovat s žádostí o informace o platech zástupce odborového svazu.

Vždy se řiďte pokyny v inzerátu s nabídkou volného pracovního místa. Velmi běžné jsou elektronické formuláře žádosti. Pokud motivační dopis a životopis posíláte poštou, nepřipojujte žádné jiné dokumenty, pokud je inzerát nepožaduje. Počítače jsou k dispozici na všech pracovištích veřejné služby zaměstnanosti a ve všech knihovnách.

U všech písemných žádostí určitě vztáhněte poskytované informace k místu, o něž se ucházíte. Žádost by měla být krátká, informativní a hezky upravená. Vytvořte dynamicky napsanou žádost, šitou na míru požadavkům uvedeným v inzerátu. Měla by být krátká a měla by obsahovat jen důležité údaje: jednostránkový motivační dopis a životopis o jedné až dvou stranách. Uchazečům se doporučuje, aby zaměstnavateli zatelefonovali a ověřili si, zda jejich žádost dostal.
ŠVÝCARSKO - práce
Při náboru pracovníků pro specializované profily a vedoucí funkce se běžně používají písemné žádosti o zaměstnání. U méně kvalifikovaných profilů první kontakt obvykle probíhá prostřednictvím telefonu nebo e-mailu. Nezasílejte dokumenty, které mají viditelně široký rámec použití. V motivačním dopise nebo životopise reference ani doporučující dopisy nikdy neuvádějte.

© Evropská unie, 2014
Privacy Policy