Kdy otázka překročí hranice?

Nalezeno: 32
Práce v EvropěKdy otázka překročí hranice?
BELGIE - práce
Nemusíte odpovídat na otázky týkající se náboženského vyznání, pohlaví, rodinných plánů apod. Neochota odpovídat na citlivé otázky může být navíc dokladem asertivního postoje, což lze považovat za přednost. Pokud máte dojem, že jste se stali obětí dis­kriminace, můžete podat oficiální stížnost.
BULHARSKO - práce
Zákon o zaměstnanosti zakazuje jakoukoliv přímou či nepřímou diskriminaci při výběru uchazečů o zaměstnání. Zaměstnavatel nesmí klást otázky zaměřené na soukromý život uchazeče. Podle zákona na ochranu osobních údajů se za soukromé informace považují jakékoliv informace o jedinci, které lze zjistit na základě individuálního čísla.
ČESKÁ REPUBLIKA - práce
Ustanovení týkající se zákazu diskriminace jsou zahrnuta v zákonných předpisech (např. v zákoníku práce, zákonu o zaměstnanosti apod.). Neměly by být pokládány otázky týkající se politické orientace, členství v poli­tické straně, náboženského přesvědčení, rodinné situace a majetku či partnerských vztahů a rodinného stavu.
CHORVATSKO - práce
Podle chorvatského antidiskriminačního zákona, který vstoupil v platnost v roce 2009, je nutné se vyvarovat otázek týkajících se náboženského vyznání, etnického původu, sexuální orientace nebo těhotenství. Můžete odmítnout odpovídat na otázky z oblasti vašeho soukromého života.
DÁNSKO - práce
V Dánsku existují antidiskriminační zákony, které v souladu se zákony EU zakazují diskriminaci z důvodu pohlaví, věku, zdra­votního postižení, rasy, náboženského vyznání a politických názorů. Na tyto otázky nemusíte odpovídat. Vaše sexuální orientace a informace o tom, zda plánujete mít další děti, se považují za čistě soukromé záležitosti.
ESTONSKO - práce
Skutečnosti týkající se vašeho soukromého života (např. vaše sexuální orientace, náboženské vyznání, těhotenství, nemoci a finanční poměry) se pokládají za čistě soukromé záležitosti.
FINSKO - práce
Antidiskriminační zákon zakazuje diskriminaci z důvodu věku, etnického původu nebo národnostního původu, státní příslušnosti, jazyka, náboženského přesvědčení, politických názorů, zdravotního stavu, zdravotního postižení, sexuální orientace nebo dalších osobních charakteristik. Uchazeč nemusí odpovídat na otázky týkající se jeho náboženského nebo politického přesvědčení, nemocí, těhotenství, plánování rodiny nebo činnosti v odborovém hnutí. Zaměstnavatelé mají právo zjišťovat si detailní zdravotní stav v případě, že dobrý zdravotní stav je základní podmínkou plnění pracovních povinností.
FRANCIE - práce
Francouzské antidiskriminační zákony jsou velmi jednoznačné. Můžete odmítnout odpovědět na jakoukoli otázku, která se vám jeví jako nevhodná a/nebo nesouvisí s vaší žádostí o dotčené pracovní místo.
IRSKO - práce
V Irsku platí velmi přísné antidiskriminační zákony a tyto zákony tvoří základ přijímacího řízení. Nikdo vám nesmí položit otázku, kterou by bylo možno považovat za diskriminující, a vy můžete odmítnout na tyto otázky odpovídat (např. „Kolik je vám let?“). Za čistě soukromé informace se považuje většina údajů o vaší osobě: věk, náboženské vyznání, sexuální orientace apod.
ISLAND - práce
Antidiskriminační zákony na Islandu jsou zcela jasné. Zaměstnavatelé se mohou ptát na rodinný stav nebo zda máte děti. Nepřípustné jsou dotazy na vaši sexuální orientaci, politické názory a na to, zda hodláte mít děti. Nejlepší reakcí je zdvořile vysvětlit, že vás tyto otázky uvádějí do rozpaků a že si nejste jisti, jestli má zaměstnavatel právo je klást.
ITÁLIE - práce
Uchazeči by neměli mít strach odmítnout odpovědět na otázky týkající se jejich osobního života. Zaměstnavatel by se neměl ptát na čistě soukromé informace.
KYPR - práce
Na Kypru platí zákony proti diskriminaci a na ochranu osobních údajů. Během pohovoru proto uchazeč není povinen odpovídat na čistě soukromé otázky nebo poskytovat důvěrné informace, např. o své sexuální orientaci.
LICHTENŠTEJNSKO - práce
Na otázky na plánované těhotenství, nemoc a náboženské nebo politické přesvědčení byste neměli odpovídat, pokud nejsou relevantní pro danou práci.
LITVA - práce
Ze strany zaměstnavatelů není taktní se ptát na věk, rodinný stav, těhotenství, závislosti nebo náboženské vyznání.
LOTYŠSKO - práce
Existuje celá řada dokumentů zakazujících diskriminaci na základě rasy, etnického původu, náboženského vyznání, zdravotního postižení, věku, sexuální orientace, pohlaví, společenské třídy, jazyka, politických názorů atd. Zákonem daná práva nejsou obvykle oslabena, nicméně určité nepřátelství vůči odlišnosti (diverzitě) přetrvává.

Diskriminační otázky jsou ty, které se uchazeče ptají na rodinný stav nebo zjišťují, zda plánuje mít děti. Za diskriminační se mohou rovněž považovat otázky na věk, rodinný stav či další osobní údaje (výška, váha atd.). Někdy se k získání takových informací využívají triky: zaměstnavatel například žádá o zaslání fotografie celé postavy nebo připraví „stresující pohovor“, během něhož testuje, jak se potenciální zaměstnanec chová za nepříjemné situace, jak je kreativní apod. Je to zajímavá metoda, nicméně hranice mezi zákonnými technikami a porušením práv uchazeče je velmi tenká.
LUCEMBURSKO - práce
Lucembursko má právní předpisy na ochranu soukromí, proto by velmi osobní témata neměla být součástí pohovoru.
MAĎARSKO - práce
V Maďarsku platí antidiskriminační zákony, což znamená, že zaměstnavateli nemusíte sdělovat „citlivé“ osobní informace (náboženské vyznání, politické přesvědčení nebo sexuální orientace, plánované těhotenství apod.). Pokud si nejste o relevantnosti otázky s pracovním místem jisti, stačí se zeptat, proč je důležité, abyste tuto informaci sdělovali.
MALTA - práce
Právo zakazuje zaměstnavatelům pokládat otázky, které mohou být diskriminační na základě pohlaví, sexuální orientace, náboženského vyznání, etnického původu nebo země původu. Pokud jste dotázáni na svůj osobní život, můžete slušně odmítnout odpovědět s tím, že váš osobní život nebude do vašeho zaměstnání a pozice zasahovat. Osoba vedoucí pohovor může klást otázky na osobní zájmy a na to, jak trávíte svůj volný čas, nebo se může zeptat na váš názor na různá témata, včetně aktuálního dění.
NĚMECKO - práce
V Německu platí antidiskriminační zákon známý jako AGG neboli Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (všeobecný zákon o rovném zacházení). Tento zákon uvádí, že otázky, které se týkají čistě soukromí uchazečů a nemají nic společného se zaměstnáním, jsou nepřípustné. Za čistě soukromou záležitost se považuje zdravotní stav, plánované těhotenství, finanční situace, náboženské vyznání, sexuální orientace apod.
NIZOZEMSKO - práce
Jsou v platnosti právní předpisy, které chrání před diskriminací. Otázky na rasu nebo barvu pleti, náboženské vyznání (ačkoli otázka jako „Je pracovní doba v souladu s vaším vyznáním?“ je přípustná), státní příslušnost, rodiště, těhotenství, zdraví nebo rodinné plány nejsou povoleny.

Řada nizozemských společností přijala kodex dobrých mravů při výběrovém řízení, který vypracovala nizozemská Asociace pro personální řízení a rozvoj organizace (NVP). Pokud máte pocit, že určitá společnost, byť tento kodex přijala, s vámi nejednala dobře, můžete podat stížnost. Pokud máte pocit, že bylo porušeno vaše právo na rovné zacházení, můžete se obrátit na komisi pro rovné zacházení.
NORSKO - práce
Diskriminace z důvodu politické příslušnosti, náboženského vyznání, sexuální orientace, věku, zdravotního postižení nebo členství v odborech je nezákonná, pokud tato témata nemají přímou souvislost s danou prací. Nemusíte odpovídat na otázky týkající se těhotenství nebo toho, zda pobíráte nějaké sociální dávky. Nicméně používejte zdravý selský rozum. Zaměstnavatelé od vás očekávají iniciativu, odpovědnost za vlastní práci a schopnost pracovat nezávisle.
POLSKO - práce
Platí zákony proti diskriminaci z důvodu pohlaví, věku, zdravotního postižení, rasy, etnického původu, národnosti, sexuální orientace, politických názorů, náboženského přesvědčení a členství v odborech. Uchazeč má právo neodpovědět na otázky, které se považují za diskriminační. Otázky na sexuální orientaci, politickou příslušnost, těhotenství nebo náboženské vyznání se považují za nepřijatelné.
PORTUGALSKO - práce
Otázky týkající se náboženského přesvědčení, politické příslušnosti a sexuální orientace se považují za čistě soukromé záležitosti. Obecné mínění ale naznačuje, že se zde tyto otázky kladou častěji (i když rafinovaně) než v jiných evropských zemích.
RAKOUSKO - práce
Spolkový zákon o rovném zacházení zakazuje diskriminaci z důvodu věku, pohlaví, náboženského vyznání, sexuální orientace nebo etnické příslušnosti. Upravuje rovněž všechny postupy pro zveřejňování pracovních nabídek, výběrové řízení i vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavatelem. Nemusíte odpovídat na otázky týkající se těhotenství, plánování rodiny a nemocí. Diskriminace osob se zdravotním postižením je zakázána. Pamatujte ale na to, že někteří zaměstnavatelé si nemusí uvědomit, že pokládají zakázané otázky.
ŘECKO - práce
Otázky týkající se vašeho politického přesvědčení a osobního života se považují za čistě soukromé.
RUMUNSKO - práce
Rumunsko má antidiskriminační zákony.
SLOVENSKO - práce
Uchazeči nejsou povinni odpovídat na otázky týkající se jejich soukromého života, náboženského a politického přesvědčení nebo rodinného stavu.
SLOVINSKO - práce
Uchazeč musí odpovědět pouze na ty otázky, které se týkají práce, o kterou se uchází.
ŠPANĚLSKO - práce
Zaměstnavatel by se zcela jednoznačně neměl ptát na soukromí uchazeče, ale v některých případech, zejména pokud jste žena, můžete být dotázáni na svou osobní a rodinnou situaci a plány. Ačkoli je žádoucí odpovědět na všechny otázky, vždy se můžete slušně zeptat: „Jak tato otázka souvisí s prací, o niž se ucházím?“
SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ - práce
Zaměstnavatelé nesmí nikoho diskriminovat z důvodu pohlaví, rasy, zdravotního postižení, náboženského vyznání, sexuální orientace nebo věku. Zaměstnavatelé a osoby provádějící nábor jsou odpovědní za to, že jejich otázky nebudou diskriminační, a nebudou po vás chtít, abyste podávali informace o soukromých záležitostech, které nesouvisí s prací. Je však možné, že budete muset zástupce zaměstnavatele informovat o tom, že jste v minulosti byli souzeni za trestný čin.
ŠVÉDSKO - práce
Ve Švédsku platí antidiskriminační zákony (proti diskriminaci z důvodu pohlaví, náboženského vyznání, etnického původu, zdravotního postižení). Můžete se rozhodnout, zda na otázky tohoto typu během pohovoru odpovíte. Dotazy, které nijak nesouvisí s vaší prací (věk, zda máte děti, váš původ), se považují za soukromé.
ŠVÝCARSKO - práce
Následující témata jsou považována za soukromá: sexuální orientace, úmysl vdát se / oženit se, politická příslušnost, výše platu v předchozím zaměstnání, zdravotní stav, nucené vzdání se předchozích zaměstnání. Někteří zaměstnavatelé se nicméně mohou dotazovat uchazeček na jejich rodinné plány.

© Evropská unie, 2014
Privacy Policy