BULHARSKO - práce

stát: Bulharsko
Úřední jazyky: bulharština
Státní zřízení: parlamentní republika
Počet obyvatel: 7,3 milionu
Hlavní město: Sofie
Měna: lev (BGN)
Člen EU nebo EHP: EU
Mezinárodní telefonní předčíslí: +359
Internetový kód země (národní TLD): .bg

Proč?

Milovníci slunce se houfem valí na pláže na černomořském pobřeží, zatímco dobrodružnější povahy mohou chodit po skalnatých horách a v lesích, po kterých se ještě i dnes potulují rysi, medvědi a jiná vzácná divoká zvěř. Fanoušci historie si mohou prohlédnout četné pozůstatky z dob Římanů a dozvědět se o starých Thrácích, prehistorickém kmenu, který je znám pro svou práci s kovy, umění jízdy na koni a uměleckou činnost.

Od svého vstupu do EU v roce 2007 zažívá Bulharsko výrazný hospodářský růst. Ale i přesto má na Evropu stále vysokou míru nezaměstnanosti a nízké mzdy. Je zde asi více příležitostí pro podnikatele, zatímco mnoho nadnárodních společností požaduje zaměstnance pro své rostoucí zájmy v obchodní sféře. Většina pracovních míst je v sektoru služeb, následovaném zpracovatelským průmyslem a zemědělstvím. Sektory s významnou poptávkou po pracovnících jsou hotelnictví a cestovní ruch.

„V Bulharsku se žije i pracuje dobře. Jeho obyvatelé jsou pohostinní a uctiví k obyvatelům z jiných zemí, jsou otevření, upřímní a vřelí. Krajina je nádherná, klima je příjemné, je zde čilý kulturní život – a vynikající je víno a kuchyně!“

Elena Vidinská, poradkyně sítě EURES, Bulharsko

Hledání práce

Uchazeči o zaměstnání mohou začít hledat práci prostřednictvím státní agentury pro zaměstnanost, největšího zprostředkova­tele na trhu práce. Oprávnění k činnosti má i řada soukromých agentur, včetně společ­ností Adecco Bulgaria, Manpower Bulgaria, Job Tiger a Jobs.bg. Odkazy na internetové stránky těchto organizací najdete na stránce Odkazy na portálu EURES. Mezi další zdroje patří stránka sítě EURES na vlastním portálu bulharské státní agentury pro zaměstnanost (http://www.az.gover­nment.bg/eures), jakož i místní úřady práce z celé země.

Tipy pro žádosti o zaměstnání

Běžný postup vypadá tak, že si uchazeč podá žádost o zaměstnání, na jejímž základě je posléze pozván na pohovor se zaměstnavatelem nebo jeho zástupcem. Kromě životopisu zaměstnavatel obvykle požaduje krátký motivační dopis s vysvětle­ ním, proč se uchazeč zajímá o dané volné pracovní místo.

Je standardní přikládat k životopisu fotografii?

Fotografie v životopise je vhodná, není však povinná.

Jsou upřednostňovány vlastnoručně psané žádosti o zaměstnání?

Ne, motivační dopis by měl být napsán na stroji nebo počítači.

Je ve velké míře používán a akceptován životopis ve formátu Europass?

Ano, je upřednostňován životopis v evropském formátu (Europass).

Telefonický kontakt

Obecně se nedoporučuje využívat k žádos­tem o zaměstnání telefonický kontakt. Vyloučení uchazeče z výběrového řízení je totiž v takovém případě pro zaměstnavatele mnohem snadnější. Účelem telefonického kontaktu by mělo být pouze dojednání ter­mínu pohovoru. Určitě udělejte toto: před­ stavte se a objasněte, o kterou pozici se zajímáte, a uveďte důvod, proč telefonujete. Zaměřte se stručně a jasně na to, proč jste pro danou pozici vhodným kandidátem, a pokuste se dojednat si termín pohovoru.

Musím s žádostí o zaměstnání poslat diplomy?

Ne, ale možná budete muset kopii svého diplomu předložit při pohovoru.

Měl(a) bych dodat reference, doporučující dopisy nebo potvrzení o bezúhonnosti?

Reference mohou poskytnout předchozí zaměstnavatelé a tyto reference slouží jako potvrzení toho, že se uchazeč na dané místo hodí. Někteří zaměstnavatelé mohou vyža­dovat doporučující dopisy. Doklad o bez­ úhonnosti je vyžadován v závislosti na povaze zaměstnání.

Obvyklá doba mezi zveřejněním volného pracovního místa a nástupem do práce

Tato doba závisí na požadavcích zaměst­navatele, ale jen zřídka trvá několik měsíců.

Příprava na pohovor

Uchazeč by měl vědět, jaké činnosti se spo­lečnost věnuje, měl by znát její vedení, kli­enty, konkurenci a příležitosti k rozvoji. Zaměstnavatel věnuje pozornost vzhledu i chování a vystupování uchazeče, které by mělo být precizní, sebejisté, vyrovnané a s přirozenou gestikulací.

Styl oblékání

Oblečení by mělo být ležérně elegantní, nikoliv sportovní. Vhodné nejsou ani krátké sukně nebo jasné barvy. Šaty by měly být čisté a boty vyleštěné, sladěné s oblečením. Vyvarujte se silných deodorantů nebo parfémů a věnujte pozornost detailům, jako jsou umyté vlasy, čisté nehty a vhodný účes. Muži by měli být čerstvě oholeni nebo s upraveným vousem. Nenoste ani výrazné šperky.

Kdo bude na pohovoru přítomen?

Pokud se pohovor koná na místním úřadu práce, účastní se ho tyto osoby: pracovník úřadu práce, uchazeč a zaměstnavatel nebo jeho zástupce. Pokud pohovor probíhá přímo v dané společnosti, účastní se ho uchazeč a zaměstnavatel nebo jeho zástupce.

Podáváme si ruce?

Někdy ano, ale pouze z iniciativy osoby, která vede pohovor. Pokud pohovor vede komise, ruce si nepodáváme.

Má pohovor nějakou typickou strukturu?

Pohovor trvá obvykle půl hodiny až 1 hodinu. Déle trvá pouze v případě, že zaměst­navatel požaduje po schůzce i praktickou zkoušku.

Obvykle pohovor postupuje podle základní struktury, která začíná – po přivítání – otáz­kami zaměstnavatele nebo jeho zástupce na uchazeče. Během pohovoru vede zaměstnavatel s uchazečem běžnou kon­verzaci a očekává, že uchazeč bude vystu­povat sebevědomě, klidně a vyrovnaně.

Uchazeči by se měli chovat zdvořile a přá­telsky, usmívat se, udržovat oční kontakt, pozorně poslouchat a odpovědět na každou otázku, která jim bude položena (odpověď by měla trvat maximálně 2 minuty). Měli by hovořit jasně, klidně a sebejistě, stručně shrnout své silné stránky a porovnat své zkušenosti s požadavky na pracovní místo, o něž se ucházejí.

Uchazeč má možnost klást otázky na konci pohovoru. Mezi hlavní témata by měla pat­řit struktura vedení společnosti, typický pracovní den zaměstnance na pozici, o niž má uchazeč zájem, závazný termín, kdy bude oznámen výsledek pohovoru, školení zaměstnanců a další programy na zvyšo­vání kvalifikace apod.

Kdy otázka překročí hranice?

Zákon o zaměstnanosti zakazuje jakoukoliv přímou či nepřímou diskriminaci při výběru uchazečů o zaměstnání. Zaměstnavatel nesmí klást otázky zaměřené na soukromý život uchazeče. Podle zákona na ochranu osobních údajů se za soukromé informace považují jakékoliv informace o jedinci, které lze zjistit na základě individuálního čísla.

Jak postupovat při jednání o platu a mimoplatových výhodách

Uchazeči by neměli pokládat otázky ohledně platu již během přijímacího pohovoru. Obvykle se čeká, až zaměstnavatel učiní nabídku práce, a teprve poté se vyjednává plat a další mimoplatové výhody. Konkrétní forma platu (hodinový nebo měsíční) je spe­cifikována v pracovní smlouvě. Výše platu závisí na počtu odpracovaných hodin nebo na objemu výroby. Produkční kvóta, tedy finanční odměna za jednotku, se stanovuje na základě dohody mezi zaměstnan­cem a zaměstnavatelem a nemůže být nižší než částka uvedená v kolektivní smlouvě. Pro plat určitých skupin profesí jsou stano­veny prahové hodnoty. Ve všech ostatních případech by výše platu neměla být nižší než minimální plat, který každý rok stanoví vláda.

Plat se obvykle vyplácí každý měsíc, ačkoli v některých případech je možná i týdenní platba. Je běžné dostávat zálohu (část měsíčního platu) přibližně uprostřed měsíč­ního období. Některé velké soukromé společnosti platí výkonnostní prémie.

Je neobvyklé jednat o jiných mimoplato­vých výhodách. Příspěvky na sociální zabez­pečení, příspěvky na zdravotní pojištění a daně jsou stanoveny zákonem a odečítány zaměstnavatelem z platu. Pokud zaměstnavatel chce nabídnout další výhody nebo zaplatit více dnů dovolené, může.

Je pravděpodobná práce na zkoušku?

Pouze jako součást zkušební doby.

Jak dlouho trvá standardní zkušební doba?

Společnosti obvykle žádají uchazeče o sou­ hlas s prací na zkoušku / zkušební dobou až 6 měsíců, což je v souladu s bulharským zákoníkem práce. Během tohoto období může být zaměstnanec propuštěn bez výpovědi.

Uhradí mi zaměstnavatel náklady na účast na pohovoru?

K tomu by došlo jen velmi zřídka. Cestovné může být uhrazeno v rámci některých speci­fických programů pro nezaměstnané osoby registrované na úřadu práce.

Kdy se dozvím výsledek?

Když uchazeče o zaměstnání doporučí zaměstnavateli úřad práce, zaměstnavatel je povinen informovat místní úřad práce do 7 dnů o výsledku výběrového řízení. Pokud se místní úřad práce podílí na organizaci pohovoru, očekává se, že neúspěšné ucha­zeče bude o rozhodnutí zaměstnavatele informovat on. V jiných případech neexistuje žádný zákonný požadavek, aby zaměstna­vatelé informovali uchazeče o výsledku výběrového řízení.

Zpětná vazba a následný postup

Na konci pohovoru poděkujte zaměstna­vateli za čas, který vám věnoval, nebo dokonce poté napište dopis s poděková­ním. Pokud není během pohovoru dohod­ nutojinak, může uchazeč po určité době zaměstnavatele kontaktovat a zeptat se ho na výsledky pohovoru.

Kdy bych se měl(a) dostavit na pohovor?

Očekává se, že uchazeči o zaměstnání při­ jdou na pohovor zhruba 10 minut před sta­noveným začátkem.


© Evropská unie, 2014
Privacy Policy