ŠVÝCARSKO - práce

Úřední jazyky: francouzština, němčina, italština, rétorománština
Státní zřízení: zastupitelská přímá demokracie
Počet obyvatel: 8 milionů
Hlavní město: Bern
Měna: švýcarský frank (CHF)
Člen EU nebo EHP: ESVO (Evropské sdružení volného obchodu)
Mezinárodní telefonní předčíslí: +41
Internetový kód země (národní TLD): .ch

Proč?

Švýcarsko je jedna z nejsilnějších ekonomik na světě. Jeho největším odvětvím je zpracovatelský průmysl – chemické látky, zdravotní a farmaceutické přípravky a vědecké a přesné nástroje.

Po změnách pravidel v oblasti svobody pohybu jsou žádáni vysoce kvalifikovaní zahraniční pracovníci. Jednu čtvrtinu stálých zaměstnanců tvoří cizí státní příslušníci a mnohem více je zde krátkodobých pracovníků nebo osob, které dojíždějí za prací přes hranice. Většina pracovních míst ve Švýcarsku je v sektoru služeb, čtvrtina v průmyslu a obchodu a 4 % v zemědělství. Volná místa v bankovnictví strmě ubývají, vzrostl však počet míst v pojišťovnictví. Silná měna vedla k poklesu počtu turistů, což má dopad na pracovní místa v tomto odvětví. Nejčastěji jsou inzerována pracovní místa pro kvalifikované stavební dělníky a ošetřovatele.

Hledání práce

Vedle tisku a internetu je ve Švýcarsku běžné zeptat se lidí ve vašem okolí, zda neznají v nějaké společnosti osoby, které vám mohou dát vědět, pokud společnost bude potřebovat pracovníky. Na základě těchto informací můžete zaslat jednoduchou žádost o zaměstnání.

Tipy pro žádosti o zaměstnání

Při náboru pracovníků pro specializované profily a vedoucí funkce se běžně používají písemné žádosti o zaměstnání. U méně kvalifikovaných profilů první kontakt obvykle probíhá prostřednictvím telefonu nebo e-mailu. Nezasílejte dokumenty, které mají viditelně široký rámec použití. V motivačním dopise nebo životopise reference ani doporučující dopisy nikdy neuvádějte.

Je standardní přikládat k životopisu fotografii?

Ano, kvalitní fotografie je vítána.

Jsou upřednostňovány vlastnoručně psané žádosti o zaměstnání?

Naopak, nejsou vítány.

Je ve velké míře používán a akceptován životopis ve formátu Europass?

Ne, je zcela neznámý.

Telefonický kontakt

V cestovním ruchu, stavebnictví a v oblasti úklidu je to nejlepší způsob, jak získat práci.

Musím s žádostí o zaměstnání poslat diplomy?

Je-li to upřesněno v inzerátu, přiložte k motivačnímu dopisu kopii svého diplomu potvrzujícího nejvyšší dosaženou kvalifikaci. Nikdy ji však nepřipojujte, pokud o práci žádáte spontánně. Předejte ji na své první schůzce ve společnosti.

Měl(a) bych dodat reference, doporučující dopisy nebo potvrzení o bezúhonnosti?

V případě dotazu byste měli být schopni uvést jména osob, které vám pomohou poskytnout referenci. Doporučující dopisy se využívají jen zřídka. Pokud potřebujete potvrzení o bezúhonnosti, je to obvykle uvedeno v oznámení o volném pracovním místě.

Obvyklá doba mezi zveřejněním volného pracovního místa a nástupem do práce

U pracovních míst v hotelech a restauracích to může být minimálně 1 týden, u manažerských pozic ve státní správě nebo u nadnárodních společností i několik týdnů.

Příprava na pohovor

Informujte se o společnosti předem: zjistěte si informace o složení správní rady, počet zaměstnanců, ekonomické odvětví, v němž působí, její konkurenci a zákazníky. Vyhledejte si informace o jejím postoji k ochraně životního prostředí, zda dodržuje slušné obchodní metody a zda má zavedeny principy sociální odpovědnosti nebo etického chování. Seznamte se s její celkovou image i s image zaměstnavatele.

Mezi nejčastější otázky zaměřené na vaše osobní schopnosti, které můžete během pohovoru očekávat, patří dotazy na vaše silné a slabé stránky, flexibilitu a geografickou mobilitu, na vaši dostupnost a očekávanou výši platu.

Osoby vedoucí pohovor berou v úvahu vaši znalost jazyka, kterým se mluví v dané pozici, oblečení, zdvořilost, tón hlasu a respekt vůči nim. Ujistěte se, že jste dobře připraveni a že můžete pozitivně odpovídat na záludné otázky.

Je důležité, abyste v odpovědích vždy uváděli specifické příklady situací a prokázali tak, že máte s těmito situacemi zkušenosti. U pracovních míst, která vyžadují znalost různých jazyků, mohou osoby vedoucí pohovor přejít během pohovoru do jednoho z těchto jazyků, proto buďte při uvádění úrovně znalosti jazyka ve svém životopise upřímní.

Styl oblékání

Informujte se o stylu oblékání v daném odvětví a na daném pracovním místě a nepřežeňte to. Efektní oblečení a výrazné šperky jsou vhodné jen pro určitá pracovní místa, jako je např. obchodnice se šperky nebo s luxusními výrobky.

Kdo bude na pohovoru přítomen?

V závislosti na dané práci a na tom, zda má společnost personální oddělení, mohou být přítomny dvě nebo tři osoby. V malých společnostech tam může být jen zaměstnavatel.

Podáváme si ruce?

Ano, podejte si ruku se všemi přítomnými na pohovoru.

Má pohovor nějakou typickou strukturu?

Pohovor může mít velmi specifickou strukturu: osoba vedoucí pohovor se nejprve představí a poté uvede, jak dlouho bude pohovor trvat, co je jeho cílem a podá stručné informace o společnosti a daném pracovním místě. Potom požádá uchazeče, aby se představil a vysvětlil svou motivaci. Poté přistoupí k detailnějším otázkám. Na konci pohovoru je uchazeč požádán, aby uvedl svou představu o platu. Pokud má uchazeč i v této fázi o nabízené místo zájem, je možné se domluvit na další schůzce.

Obvykle se konají minimálně dva pohovory, z nichž každý trvá v průměru 90 minut (v případě pracovních míst vyžadujících nižší kvalifikaci méně než hodinu).

Pokud je osoba vedoucí pohovor pracovník personálního oddělení, bude se asi polovina otázek soustředit na vaše sociální a osobní kompetence. Využijte příležitosti, prokažte svou motivaci pro danou práci a upozorněte na své dovednosti a silné stránky.

Během pohovoru musí uchazeč prokázat, že má o nabízenou práci opravdový zájem, musí být upřímný, čestný a aktivně naslouchat. Měl by se na prvním pohovoru zeptat, zda je možné dělat si poznámky. Měl by také počkat, až bude vyzván k položení svých vlastních otázek.

Kdy otázka překročí hranice?

Následující témata jsou považována za soukromá: sexuální orientace, úmysl vdát se / oženit se, politická příslušnost, výše platu v předchozím zaměstnání, zdravotní stav, nucené vzdání se předchozích zaměstnání. Někteří zaměstnavatelé se nicméně mohou dotazovat uchazeček na jejich rodinné plány.

Jak postupovat při jednání o platu a mimoplatových výhodách

Abyste si byli schopni vyjednat dobrou smlouvu a dobré pracovní podmínky, měli byste být obeznámeni s běžnou praxí v odvětví a neměli byste být příliš nenasytní. V sektorech, kde je plat určován oficiálně, jako je státní a polostátní sféra, je jen málo prostoru pro vyjednávání.

U pracovních míst s minimální a nízkou mzdou lze dohodnout zvýšení návrhu společnosti asi o 5–10 %. U manažerských míst obvykle udává jako první svůj požadavek uchazeč. Aby byl jeho návrh přijatelný, musí vycházet z důkladné znalosti sektoru a zvyků panujících ve společnosti. Pamatujte na to, že ve Švýcarsku jsou velké regionální rozdíly v platech. V mnoha podnicích dostávají ženy minimálně o 15 % méně než muži.

Za běžnou součást odměňování je považován 13. měsíční plat. Některé společnosti nabízejí dokonce 14. plat. Prémie jsou vyplaceny v případě, že splníte stanovené cíle.

Platy ve Švýcarsku jsou celkem vysoké, ale kromě nejvyšších manažerských postů nezahrnují mnoho mimoplatových výhod nestanovených zákonem. Nejběžnějšími mimoplatovými výhodami nestanovenými zákonem, které si můžete dojednat, jsou: část doby nutné k dojíždění do práce může být zahrnuta do pracovní doby, zdravotní pojištění, vyšší příspěvek zaměstnavatele na penzijní pojištění a služební vůz. O všech těchto výhodách lze jednat, pokud již ovšem nebyly vyjednány v rámci kolektivní smlouvy uzavřené mezi sdruženími zaměstnavatelů a odbory.

Je pravděpodobná práce na zkoušku?

Práce na zkoušku je běžná u pracovních míst vyžadujících nízkou kvalifikaci. U pracovních míst v hotelech a v úklidu je obvyklá 1denní práce na zkoušku. Ta musí být zaplacena. Práci na zkoušku můžete odmítnout jedině v případě, že vás zaměstnavatel žádá, abyste ji vykonali bez platu. Hodnocení dispozic a kompetencí pro zvolenou pozici (tzv. assessment) může trvat 1 až 2 dny, ale zaplaceno za něj nedostanete.

Jak dlouho trvá standardní zkušební doba?

Na počátku zaměstnání je vždy stanovena zkušební doba, která se často využívá jako testovací období. Může trvat maximálně 3 měsíce. Během tohoto období můžete podat výpověď nebo být propuštěni okamžitě, pokud je dodržena výpovědní lhůta podle smlouvy.

Uhradí mi zaměstnavatel náklady na účast na pohovoru?

Ne, výjimku představují některé veřejné služby.

Kdy se dozvím výsledek?

Budete informováni telefonicky, dopisem nebo e-mailem. Výběrové řízení lze považovat za ukončené až v okamžiku, kdy dostanete písemné potvrzení.

Zpětná vazba a následný postup

Zaměstnavatel neočekává, že budete vyžadovat informace o pohovoru nebo výsledcích testů, ale můžete vždy požádat o zpětnou vazbu a uvidíte, jak na to zaměstnavatel zareaguje.

Kdy bych se měl(a) dostavit na pohovor?

Dostavte se chvíli před pohovorem. Od zaměstnavatele můžete též očekávat, že přijde včas.


© Evropská unie, 2014
Privacy Policy