RAKOUSKO - práce

stát: Rakousko
Úřední jazyky: němčina
Státní zřízení: federální parlamentní republika
Počet obyvatel: 8,5 milionu
Hlavní město: Vídeň
Měna: euro (EUR)
Člen EU nebo EHP: EU
Mezinárodní telefonní předčíslí: +43
Internetový kód země (národní TLD): .at

Proč?

Kompaktní, přesto rozmanité, tradiční, přesto moderní, kulturní, přesto plné dobrodružství – Rakousko je bohaté z hlediska názorů na životní styl; od elegance Vídně na severu až po nádech Středomoří a hory na jihu. Tato země, mimo jiné Mekka pro milovníky zimních sportů, je pravděpodobně nejznámější jako historická kolébka hudby.

Rakouské hospodářství se od útlumu v roce 2009 zotavuje. Je zde práce pro ty, kteří dokončili odborné učňovské obory, jako jsou elektrikáři, instalatéři, soustružníci, zedníci, tesaři a truhláři. Je také poptávka po pracovnících v cestovním ruchu, stejně jako v hotelnictví a stravování. Totéž platí pro pracovníky prodeje a prodavače.

Hledání práce

Volná pracovní místa jsou zveřejňována v tisku a na internetu. V případě pracovních míst vyžadujících nízkou kvalifikaci probíhá úvodní kontakt obvykle telefonicky, ačkoli roste počet žádostí podávaných na internetu.

U kvalifikovaných zaměstnání musíte napsat motivační dopis a poslat životopis. Společnost si žádosti prostuduje a vybrané kandidáty pozve na pohovor. V případě manažerských pozic budete vyzváni k účasti na hodnocení dispozic a kompetencí pro zvolenou pozici (tzv. assessment).

Tipy pro žádosti o zaměstnání

Motivační dopisy jsou nejčastěji psány na stroji nebo na počítači. Vaše písemná žádost o zaměstnání musí vždy obsahovat formální motivační dopis, v němž uvedete, o jaké místo se ucházíte. Určitě uveďte správnou adresu a jméno kontaktní osoby.

Váš životopis musí být krátký, k věci, chronologicky řazený a kompletní. Váš osobní profil musí být přizpůsoben nabídce práce. Na dokumentech zaslaných zaměstnavateli by neměly být napsány žádné poznámky.

Pokud podáváte spontánní žádost, budete si muset sami zajistit, aby byla vaše žádost uložena do databáze spontánních uchazečů o zaměstnání, pokud nejsou právě nabízena žádná volná pracovní místa. Tato databáze je často prvním místem, kde pracovníci personálních oddělení hledají vhodné kandidáty v případě, že společnost potřebuje nového zaměstnance.

Je standardní přikládat k životopisu fotografii?

Ano, zaměstnavatelé jsou zvyklí na to, že uchazeči připojují k motivačnímu dopisu i svou fotografii.

Jsou upřednostňovány vlastnoručně psané žádosti o zaměstnání?

Ne, pokud společnost bude takový životopis požadovat, výslovně to uvede.

Je ve velké míře používán a akceptován životopis ve formátu Europass?

Bohužel ne, je příliš komplexní.

Telefonický kontakt

Pokud společnost kontaktujete telefonicky, je důležité, abyste znali jméno své kontaktní osoby. Požádejte o její jméno. Připravte si stručnou a krátkou osobní prezentaci, vysvětlete, o jakou práci máte zájem, a pokuste se domluvit si termín pohovoru. Netelefonujte v rušném prostředí nebo mezi lidmi, kteří na vás během hovoru mluví, zejména pokud používáte mobilní telefon.

Musím s žádostí o zaměstnání poslat diplomy?

Ano, měly by být přiloženy kopie osvědčení o školení (vaše poslední odborné školení, další kvalifikace, pracovní osvědčení nebo alespoň potvrzení o odpracované době). Všechna osvědčení a potvrzení by měla být přeložena do němčiny, s výjimkou případů, kdy se ucházíte o práci v mezinárodní společnosti.

Měl(a) bych dodat reference, doporučující dopisy nebo potvrzení o bezúhonnosti?

Budete-li požádáni, měli byste být schopni dodat do němčiny přeložené reference od bývalých zaměstnavatelů, jimiž potvrdíte svou kvalifikaci a zkušenosti.

Kopii nejaktuálnějšího dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (diplomu) byste měli společnosti předložit nejpozději během pohovoru. Doporučující dopisy se využívají jen v případech, kdy se ucházíte o akademický post. Požaduje-li společnost potvrzení o bezúhonnosti, uvede to pravděpodobně již v inzerátu.

Obvyklá doba mezi zveřejněním volného pracovního místa a nástupem do práce

Většina pracovních míst je obsazena do 1 až 3 měsíců. U pozic, kde je vyžadována speciální kvalifikace (manažerské pozice, pozice vyžadující vysokou úroveň zkušeností), musí uchazeči absolvovat několik pohovorů a možná absolvovat tzv. assessment neboli hodnocení dispozic a kompetencí pro zvolenou pozici. V některých případech již samotný inzerát uvádí, že pracovní poměr bude zahájen za 6 měsíců.

Příprava na pohovor

Pokud je hodně kandidátů, provádějí společnosti většinou předvýběr nebo testy. U klíčových nebo manažerských pozic se často využívají tzv. assessment centra hodnotící dispozice a kompetence uchazečů pro zvolenou pozici.

Zaměstnavatelé hledají takové kandidáty, kteří co nejvíce vyhovují popsanému profilu. Od uchazečů očekávají schopnost prokázat, že jejich kvalifikace a zkušenosti jsou v souladu s tímto profilem, že se uchazeči zmíní o svých silných a slabých stránkách, a to jak osobních, tak pracovních, a zodpoví otázky zaměřené na jejich motivaci, sociální dovednosti a vyhlídky v pozici zaměstnance. Buďte rovněž připraveni na dotazy týkající se vašeho životopisu (např. pokud jste často měnili zaměstnání).

Ve většině případů můžete očekávat, že pohovor bude mít podobu dialogu, během něhož se vás budou zaměstnavatelé snažit lépe poznat a získat více informací o vaší kvalifikaci i o tom, co od své práce očekáváte. Budete mít dostatek prostoru na to, abyste se zeptali na pracovní dobu či pracovní dny, aktivity a náplň práce. Atmosféra je přátelská, ale objektivní a nestranná.

Kandidáti by měli být o společnosti dobře informováni: co dělá nebo vyrábí, jak je velká, zda je centralizovaná nebo decentralizovaná a zda má sídlo v zahraničí, jaká je její image a filozofie.

Důležitá je verbální komunikace, zejména výslovnost i prezentace musí odpovídat pozici, o kterou se ucházíte (nepochybná motivovanost, sociální dovednosti, schopnost týmové práce, autorita, vůdcovské schopnosti, odolnost vůči stresu a flexibilita). Věnujte pozornost i neverbální komunikaci: dochvilnost, přístup, oční kontakt, gesta a mimika.

Pohovor obvykle trvá asi 1 hodinu. Lze využít videokonferenci, ale Skype se využívá jen za výjimečných okolností, a pokud se ucházíte o akademickou pozici.

Styl oblékání

Styl oblékání úzce souvisí s pracovním místem, odvětvím, pozicí, kontakty se zákazníky, nutností reprezentovat, kulturou společnosti atd. Vždy je důležité, abyste vypadali důvěryhodně. U mužů, kteří se ucházejí o odpovědné pozice, je stále povinný oblek, kravata již není nutností.

„Už jsem o životě v Maďarsku něco věděl, protože jsem tam studoval, ale EURES mi pomohl s více ‚technickými‘ detaily života mezi dvěma zeměmi, jako jsou rozdíly v daňových systémech a systémech sociálního zabezpečení. Když se stěhujete někam, kde to neznáte, nevíte, co očekávat. Každá země je jedinečná a tyto rady jsou nedocenitelné.“ Marcel, uchazeč o zaměstnání z Německa, žije v Maďarsku, dojíždí do práce v Rakousku

Kdo bude na pohovoru přítomen?

Pohovoru se mohou zúčastnit tito lidé: vedoucí oddělení, které volné pracovní místo nabízí, manažer personálního oddělení a zástupce rady zaměstnanců.

Podáváme si ruce?

Ano, je standardem podat si ruku.

Má pohovor nějakou typickou strukturu?

Otázky kladené během normálního pohovoru se musí týkat podmínek uvedených v nabídce pracovního místa a jejich cílem je zjistit, zda máte správné dovednosti a kvalifikaci. Z důvodu objektivity by měly být všem uchazečům položeny stejné otázky. Zaměstnavatel však může položit další individuální doplňující otázky reagující na odpovědi kandidáta.

Kdy otázka překročí hranice?

Spolkový zákon o rovném zacházení zakazuje diskriminaci z důvodu věku, pohlaví, náboženského vyznání, sexuální orientace nebo etnické příslušnosti. Upravuje rovněž všechny postupy pro zveřejňování pracovních nabídek, výběrové řízení i vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavatelem. Nemusíte odpovídat na otázky týkající se těhotenství, plánování rodiny a nemocí. Diskriminace osob se zdravotním postižením je zakázána. Pamatujte ale na to, že někteří zaměstnavatelé si nemusí uvědomit, že pokládají zakázané otázky.

Jak postupovat při jednání o platu a mimoplatových výhodách

Obvykle máte prostor k vyjednání platových a pracovních podmínek, výjimkou jsou organizace státní správy, kde jsou stanoveny pevné platové stupnice. Jednání probíhá s vedoucím oddělení, které vám práci nabídlo.

Mzda je obvykle uváděna v měsíční sazbě a obsahuje jak mzdu za dovolenou, tak vánoční prémie. Další mimoplatové výhody nestanovené zákonem si lze vyjednat individuálně. U některých pozic vám zaměstnavatel nabídne minimální pevný plat doplněný o variabilní složku, jejíž výše závisí na vašem výkonu nebo výsledcích. Nízkou minimální mzdu nabízejí zaměstnavatelé často těm pracovníkům, kteří běžně dostávají od zákazníků spropitné (např. penziony, hotely apod.). Spropitné se považuje za způsob navýšení mzdy, jehož výše závisí na vaší snaze a úsilí.

Často si lze dojednat počet hodin, přizpůsobení pracovní doby časovým možnostem zařízení péče o dítě (mateřská škola – kindergarten), flexibilní pracovní dobu, místo výkonu práce atd.

Je pravděpodobná práce na zkoušku?

Můžete být požádáni o 1denní práci na zkoušku. Zaměstnavatel vám za ni musí zaplatit.

Jak dlouho trvá standardní zkušební doba?

Nejvýše jeden měsíc. Během této doby je možné pracovní smlouvu kdykoli ukončit bez udání důvodu.

Uhradí mi zaměstnavatel náklady na účast na pohovoru?

Ne, ale pokud můžete prokázat stav hmotné nouze, mohou vám organizace státní správy poskytnout finanční pomoc.

Kdy se dozvím výsledek?

Zaměstnavatelé očekávají, že po určité době budete společnost sami telefonicky kontaktovat, abyste se dozvěděli výsledky pohovoru, protože ne všechny společnosti přebírají v tomto ohledu iniciativu a informují uchazeče o výsledcích.

Zpětná vazba a následný postup

Pokud jste nebyli vybráni, můžete si vyžádat další informace. Budete-li moci prokázat, že při výběrovém řízení byl porušen zákon o rovných příležitostech, můžete podat oficiální stížnost.

Kdy bych se měl(a) dostavit na pohovor?

Pro zaměstnavatele je velmi důležitá dochvilnost. Pohovor zrušte nebo přesuňte, pouze pokud k tomu máte velmi vážný důvod. V takových případech (např. při nemoci) zaměstnavatelé očekávají, že je budete informovat s dostatečným předstihem a sami si sjednáte nový termín pohovoru.


© Evropská unie, 2014
Privacy Policy