NIZOZEMSKO - práce

stát: Nizozemsko
Úřední jazyky: nizozemština
Státní zřízení: konstituční monarchie
Počet obyvatel: 16,8 milionu
Hlavní město: Amsterodam
Měna: euro (EUR)
Člen EU nebo EHP: EU
Mezinárodní telefonní předčíslí: +31
Internetový kód země (národní TLD): .nl

Proč?

Nizozemsko má řadu nádherných měst, liberální projev a dobře uspořádané a přístupné přírodní oblasti.

Počet pracovních míst ve většině odvětví v roce 2012 v porovnání s předchozím rokem klesl, nejvýraznější to bylo ve veřejné správě, stavebnictví a pronájmu nemovitostí a v oblasti prodeje. Několik odvětví se však rozšířilo, včetně péče / sociální pomoci, obchodu/dopravy/stravování a informací/komunikace. Nejvíce volných pracovních míst je pro technické a obchodní zástupce, elektromechaniky a elektrikáře. Vzhledem k poptávce převyšující nabídku mají velkou šanci nalézt si práci i mechanici a opraváři zemědělských a průmyslových strojů a instalatéři. Pamatujte na to, že může být nezbytná znalost nizozemštiny, zejména u pracovních míst v oblasti obchodu.

Hledání práce

Volná pracovní místa jsou oznamována na internetových stránkách společností nebo na specializovaných internetových stránkách s nabídkami pracovních míst, v tisku (zpravidla speciální příloha ve víkendovém vydání), prostřednictvím zprostředkovatelské organizace nebo veřejné služby zaměstnanosti (UWV). Je velmi obvyklé podat spontánní žádost a dozvědět se tak o pracovních příležitostech v konkrétní společnosti.

Tipy pro žádosti o zaměstnání

U málo placené nebo nekvalifikované práce (hotelnictví a pohostinství, maloobchod) je běžné ucházet se o práci telefonicky nebo stále častěji e-mailem. V případě jiné práce se obvykle posílá motivační dopis a životopis e-mailem nebo poštou. Ujistěte se, že jste pravdivě uvedli své osobní údaje, pracovní zkušenosti i dosaženou úroveň vzdělání.

Zprostředkovatelská organizace, kterou si může společnost najmout, aby jí pomohla obsadit volná místa, často provede předvýběr kandidátů a předloží zaměstnavateli několik vybraných životopisů.

Pokud se chcete o práci v nějaké společnosti ucházet spontánně, kontaktujte oddělení nebo osobu, která vás může informovat o volných pracovních místech. Vysvětlete, jaké máte plány a jaký typ práce hledáte, a uveďte své dovednosti a zkušenosti. Požádejte, zda můžete dané společnosti zaslat motivační dopis a životopis. Pokud potvrdí, že ano, můžete poslat cílený dopis správné osobě nebo správnému oddělení. Tento přístup může být v Nizozemsku velmi efektivní, pokud chcete být pozváni na pohovor.

Je standardní přikládat k životopisu fotografii?

Ne, ale přiložení fotografie lze akceptovat.

Jsou upřednostňovány vlastnoručně psané žádosti o zaměstnání?

Ne, vlastnoručně psané žádosti nejsou doporučeny.

Je ve velké míře používán a akceptován životopis ve formátu Europass?

Pokud máte připraven životopis ve formátu Europass, abyste jím mohli prokázat své zkušenosti, dovednosti, schopnosti i absolvovaná školení, neváhejte ho použít.

Telefonický kontakt

Pokud kontaktujete společnost telefonicky, chtějte hovořit s osobou nebo oddělením uvedeným v inzerátu. Ujistěte se, že načasování hovoru druhé osobě vyhovuje. Stručně řekněte, zda chcete pouze více informací nebo zda se ucházíte o zaměstnání. Pokud jste zahraniční uchazeč a voláte ze zahraničí, oznamte to druhé straně a požádejte, zda můžete hovořit rodným jazykem nebo jiným cizím jazykem. První dojem je rozhodující.

Musím s žádostí o zaměstnání poslat diplomy?

Ne, společnost vás požádá o jejich kopie, pokud je bude požadovat, na přijímacím pohovoru nebo ve váš první den v práci. Je moudré nechat si diplom přeložit do nizozemštiny nebo angličtiny a získat potvrzení o uznání kvalifikace.

Měl(a) bych dodat reference, doporučující dopisy nebo potvrzení o bezúhonnosti?

Reference nejsou povinné. Je na vás, zda ve svém životopise uvedete jména osob, které vám poskytnou referenci. Váš nový zaměstnavatel smí osoby poskytující reference kontaktovat pouze v případě, že mu k tomu dáte souhlas. Reference by neměly zmiňovat osobní záležitosti nebo důvody odchodu z předešlého zaměstnání.

Požaduje-li společnost potvrzení o bezúhonnosti, měla by to uvést již v inzerátu.

Pokud odcházíte ze společnosti, zaměstnavatel vám musí vždy dát potvrzení. Stačí, když toto potvrzení bude neutrální, ale nikdy nesmí obsahovat negativní hodnocení vaší osoby nebo práce.

Obvyklá doba mezi zveřejněním volného pracovního místa a nástupem do práce

Jeden den až několik měsíců.

Příprava na pohovor

Kandidáti mohou být pozváni na informační pohovor, případně i se zprostředkovatelskou organizací. Tento pohovor je chápán spíše jako příležitost k lepšímu vzájemnému poznání. Atmosféra je na pomezí mezi formální a neformální a vychází z principu rovnosti všech diskusních partnerů.

Zaměstnavatel bude také po vás chtít, abyste mu dokázali, že znáte pracovní podmínky, společnost i její činnost. Budete mít rovněž možnost klást otázky. Využijte této příležitosti k předvedení své motivace a zájmu o danou práci, neptejte se na plat.

Otázky se zaměřují zejména na vaše zkušenosti a dovednosti. Výsledkem tohoto pohovoru je buď zamítnutí vaší žádosti, nebo pozvání na druhý pohovor.

Nedostatek základních informací o společnosti je často jednou z hlavních příčin, proč nizozemští zaměstnavatelé nepozvou kandidáty na druhý pohovor nebo jim nenabídnou práci. Prostudujte si internetové stránky společnosti, přečtěte si její výroční zprávu a pokuste se udělat si správnou představu o odvětví, v němž společnost působí, o jejích posledních novinkách a pravděpodobných změnách. To vám pomůže doložit vaši motivaci. Následné pohovory jdou více do hloubky, objasňují širší souvislosti pozice a zjišťují, jak umíte řešit problémy a jaké máte zkušenosti. Po prvním nebo druhém pohovoru lze využít hodnocení dispozic a kompetencí pro zvolenou pozici (tzv. assessment).

Ve většině případů budete krátce po pohovoru informováni o tom, zda jste byli, nebo nebyli přijati.

Nizozemské zaměstnavatele stále větší měrou zajímají společně s diplomy či doporučeními i vaše kompetence. Připravte se na otázky zaměřené na vaše kompetence s využitím metody nazvané STAR („Situation, Task, Action, Result“, tedy situace (situation), úkol (task), činnosti (action), výsledek (result)).

Styl oblékání

Bude velmi oceněno, pokud vaše oblečení bude přiměřené situaci a budete vypadat upraveně. Pokuste se vybrat oblečení, které odpovídá spíše kultuře dané společnosti než poslední módě. V bankovnictví muži musí nosit oblek a u žen se očekává, že budou mít dvoudílný kostým.

Doporučují se decentní šperky. Muži mohou mít maximálně prsten, náramky jsou však již příliš. U žen je přijatelné, či přímo žádoucí, pokud mají jeden či více prstýnků. Jiné šperky by měly být přizpůsobeny vašemu oblečení.

Kdo bude na pohovoru přítomen?

Zpravidla jeden nebo dva lidé.

Podáváme si ruce?

Ano, pevný stisk ruky je v Nizozemsku nutností.

Má pohovor nějakou typickou strukturu?

Pohovor trvá v průměru 60 až 90 minut.

Osoba vedoucí pohovor představí sebe a společnost a poté vyzve vás, abyste jí řekli, kdo jste. Pak vám řekne více o daném pracovním místě a následně začne pokládat otázky týkající se vašeho životopisu. Může se vás také zeptat na váš soukromý život. Následují otázky z oblasti vašich vlastností, dovedností a kompetencí. Poté se můžete zeptat na témata, která nebyla rozebrána, nebo na věci, které je třeba vyjasnit.

Osoba vedoucí pohovor uzavře pohovor vysvětlením dalších kroků v přijímacím řízení.

Mezi záludné otázky patří: Máte představu o tom, co daná pozice obnáší? Srovnejte toto pracovní místo s podobnými místy v jiných společnostech. Proč bychom si měli vybrat zrovna vás a ne někoho jiného? Můžete vysvětlit tuto mezeru v životopisu?

Kdy otázka překročí hranice?

Jsou v platnosti právní předpisy, které chrání před diskriminací. Otázky na rasu nebo barvu pleti, náboženské vyznání (ačkoli otázka jako „Je pracovní doba v souladu s vaším vyznáním?“ je přípustná), státní příslušnost, rodiště, těhotenství, zdraví nebo rodinné plány nejsou povoleny.

Řada nizozemských společností přijala kodex dobrých mravů při výběrovém řízení, který vypracovala nizozemská Asociace pro personální řízení a rozvoj organizace (NVP). Pokud máte pocit, že určitá společnost, byť tento kodex přijala, s vámi nejednala dobře, můžete podat stížnost. Pokud máte pocit, že bylo porušeno vaše právo na rovné zacházení, můžete se obrátit na komisi pro rovné zacházení.

Jak postupovat při jednání o platu a mimoplatových výhodách

Pokud vám společnost nabídne zaměstnání, můžete si dojednat plat i zkušební dobu. Pokud jste využili služeb zprostředkovatelské organizace, bude vás tato organizace pravděpodobně zastupovat i při jednáních o platových a dalších podmínkách včetně mimoplatových výhod. V Nizozemsku můžete jednat jak o platu, tak o mimoplatových výhodách nestanovených zákonem. Své platové požadavky si dopředu důkladně rozmyslete a ujistěte se, že odpovídají vašemu pracovnímu místu.

Různé druhy pracovních míst mají různé platové tarify. Tyto tarify se liší podle míst a jsou rozděleny do tříd. Zařazení do tarifů a tříd se provádí na základě vašich pracovních zkušeností a je možné o nich jednat. Nezapomeňte, že jako pracovní zkušenost se počítá i dobrovolnická práce. V řadě profesí a ve velkých společnostech jsou pracovní podmínky upravovány kolektivní smlouvou. Nizozemsko má minimální mzdu pro mladé lidi do 23 let a pro starší osoby. Vyplácet nižší než minimální mzdu je zakázáno. Plat se udává v měsíčních částkách.

Nárok na dovolenou a vzorec, podle něhož se počítá výše platu za dovolenou, jsou stanoveny zákonem. V závislosti na kolektivní smlouvě nebo vašem věku se váš nárok na dovolenou může zvyšovat. Prémie lze dojednat při zahájení práce a při každoročním přezkoumání vašeho platu. Některé kolektivní smlouvy obsahují nárok na podíl ze zisku nebo dividendy.

Vedle platu a platu za dovolenou si můžete dojednat i další podmínky, například služební vůz, cestovné, důchodové pojištění, náklady na odbornou přípravu apod. V mnoha případech jsou tyto podmínky zakotveny v kolektivní smlouvě.

Je pravděpodobná práce na zkoušku?

Ano, je pravděpodobná.

Jak dlouho trvá standardní zkušební doba?

Zkušební doba trvá v průměru 2 měsíce.

Uhradí mi zaměstnavatel náklady na účast na pohovoru?

Nedělá se to automaticky. Zeptat se však na náhradu není považováno za neslušnost a je to možné.

Kdy se dozvím výsledek?

Společnosti, které uplatňují kodex dobrých mravů při výběrovém řízení, budou neúspěšné kandidáty informovat, proč nebyli vybráni, do dvou týdnů a písemně. Je ještě možné požádat o více informací.

Zpětná vazba a následný postup

Pokud nejste vybráni, je běžné obrátit se na osobu vedoucí pohovor a požádat ji o zhodnocení vašeho přijímacího řízení. Můžete se zeptat, v čem jste si vedli dobře, i na to, co se vám nepodařilo, abyste si z toho mohli vzít ponaučení do dalších pohovorů.

Kdy bych se měl(a) dostavit na pohovor?

Dochvilnost je nezbytná. O nový termín pohovoru můžete požádat pouze z velmi vážných důvodů (např. nemoc, úmrtí v rodině).


© Evropská unie, 2014
Privacy Policy