LUCEMBURSKO - práce

Úřední jazyky: francouzština, němčina, lucemburština
Státní zřízení: konstituční velkovévodství
Počet obyvatel: 537 000
Hlavní město: Lucemburk
Měna: euro (EUR)
Člen EU nebo EHP: EU
Mezinárodní telefonní předčíslí: +352
Internetový kód země (národní TLD): .lu

Proč?

Malé Lucembursko je známé pro svůj bankovní sektor, nízké daně a pohádkové zámky a hrady. Kromě hlavního města má magický venkov se strmými kopci a bujnými zalesněnými údolími, která jsou ideálním místem k procházkám před obědem ve venkovské hospůdce vedle panského sídla s věžičkami. Téměř polovinu obyvatel země tvoří cizinci. Ještě více lidí dojíždí každý den za prací v Lucembursku z druhé strany jeho hranic.

Trh práce v posledních letech rychle roste – až o 30 % v letech 2004 až 2012, přičemž růst zaznamenalo podnikání a finanční služby, zdravotnictví a sociální služby, stavebnictví, doprava a komunikace. Náborový potenciál je také ještě ve stavebnictví, hotelích a restauracích, podnikatelských službách, průmyslu, velkoobchodu a maloobchodu, dopravě a zdravotnictví a sociálních službách.

Hledání práce

Volná pracovní místa jsou zveřejňována na informačních vývěskách v lucemburské veřejné službě zaměstnanosti, v sobotním vydání celostátních novin a na internetových stránkách soukromých pracovních či personálních agentur a velkých společností. Užitečné internetové adresy v Lucembursku najdete na portálu EURES na stránce Odkazy.

Spontánní žádosti jsou v Lucembursku velmi běžné, zejména mezi mladými absolventy a lidmi, kteří se ucházejí o práci ve velkých společnostech. Neváhejte a ucházejte se o práci tímto způsobem, aby si vás nějaká společnost všimla. Vaši žádost si pravděpodobně uloží do databáze.

Vzhledem k tomu, že Lucembursko je ve středu Evropy a má tři úřední jazyky (francouzštinu, němčinu a lucemburštinu), mnoho inzerátů s nabídkami volných pracovních míst obsahuje požadavek, aby uchazeči hovořili různými jazyky. A jelikož lucemburské společnosti mohou být aktivní a spolupracovat s jinými společnostmi v celé Evropě, znalost dalších jazyků, jako je angličtina, nizozemština, italština, portugalština či španělština, je nezbytná nebo alespoň velmi ceněná. K získání práce je nezbytné hovořit dvěma jazyky, z toho nejméně jedním z uvedených úředních jazyků Lucemburska.

Tipy pro žádosti o zaměstnání

Při přijímacím řízení je nejběžnější poslat životopis a motivační dopis v reakci na inzerát s nabídkou volného pracovního místa. Z dopisu by mělo jasně vyplývat, že velmi dobře chápete, co společnost v novém zaměstnanci hledá a že vaše dovednosti a vlastnosti její potřeby splňují. Měli byste rovněž vysvětlit svou motivaci k výkonu této práce a důvod, proč chcete pracovat právě pro tuto společnost. Dopis by měl být napsán bez chyb, a ve stejném jazyce, v jakém byla uveřejněna nabídka, pokud není stanoveno jinak.

Je standardní přikládat k životopisu fotografii?

Ano, je standardní přiložit k vašemu životopisu fotografii.

Jsou upřednostňovány vlastnoručně psané žádosti o zaměstnání?

Někdy, protože mnohé společnosti stále vyžadují, aby byl motivační dopis psán rukou. Ale zpravidla by to bylo uvedeno v inzerátu.

Je ve velké míře používán a akceptován životopis ve formátu Europass?

Ne, příliš se nepoužívá. Pro zaměstnavatele obsahuje formát Europass příliš mnoho informací a je příliš dlouhý. Váš životopis by měl mít maximálně dvě strany a měli byste v něm uvést informace o svém vzdělání, kurzech odborné přípravy a pracovních zkušenostech, jazykových znalostech, počítačové gramotnosti a zájmech.

Telefonický kontakt

Kontaktovat zaměstnavatele telefonem se nedoporučuje.

Musím s žádostí o zaměstnání poslat diplomy?

Je vhodné poslat se svou žádostí kopii diplomů.

Měl(a) bych dodat reference, doporučující dopisy nebo potvrzení o bezúhonnosti?

V Lucembursku neplatí žádná obecná pravidla pro používání referencí nebo doporučujících dopisů. Inzerát s nabídkou volného pracovního místa obvykle zmiňuje dokumenty nebo reference, které jsou požadovány. Často se doporučuje přinést si tyto dokumenty s sebou na pohovor. To samé platí také pro potvrzení o bezúhonnosti.

Obvyklá doba mezi zveřejněním volného pracovního místa a nástupem do práce

To závisí na druhu pracovního místa a dostupnosti dané osoby.

Příprava na pohovor

Hledání pracovního místa je namáhavá práce. Chcete-li co nejdříve uspět, musíte na něj vynaložit hodně času. Abyste byli na pohovor připraveni, musíte zcela jednoznačně provést následující kroky:
  • Analyzujte důkladně sami sebe: silné a slabé stránky, dovednosti a kompetence, kladné stránky.
  • Pokud jste byli při předchozích pokusech neúspěšní, vytrvejte ve svém úsilí a snažte se potenciálnímu zaměstnavateli jasně vysvětlit, proč se o nabízené místo ucházíte.
  • Ujistěte se, že můžete zaměstnavateli sdělit více informací o práci a pracovních podmínkách, které hledáte.
  • Informujte se o společnosti, jejích výrobcích a o tom, jak je vnímána.
  • Ukažte zaměstnavateli, že jste se na pohovor připravili. Pokud zaměstnavatel získá opačný dojem, bude si o vás myslet, že jste nedbalí a nechováte se profesionálně.
Připravte si stručné a jasné shrnutí informací o své osobě, o své motivaci a výhodách, které by společnost vaším přijetím získala.

Styl oblékání

Oblečení a svůj celkový vzhled přizpůsobte situaci a druhu společnosti, u níž se ucházíte o zaměstnání. Ve finančním sektoru pracovníci provádějící nábor stále očekávají, že muži nosí oblek a kravatu.

Kdo bude na pohovoru přítomen?

Počet a úloha přítomných budou záviset na předmětném pracovním místě.

Podáváme si ruce?

Ano, vždy si s osobou (osobami), která vede pohovor, podejte ruku.

Má pohovor nějakou typickou strukturu?

Neexistuje žádná typická struktura pohovoru, záleží na pracovním místě a firmě (její velikosti a oblasti činnosti).

Nicméně, je docela možné, že vám osoba pověřená vedením pohovoru položí několik záludných otázek, zejména na důvody, proč jste odešli z jiných zaměstnání nebo od předchozích zaměstnavatelů. Proto se na takové otázky určitě připravte předem. Odpovědi si vždy můžete vyzkoušet se svou rodinou nebo přáteli. Ti by vám měli upřímně říci, zda jsou vaše odpovědi přesvědčivé.

Zpravidla, pokud jste dotázáni na nějakou špatnou zkušenost, vždy se ji pokuste představit v co nejlepším světle. Nikdy nehovořte negativně o bývalých zaměstnavatelích nebo kolezích. Vyvažte špatné zkušenosti předložením několika příkladů věcí, které naopak fungovaly dobře.

Abyste na potenciálního budoucího zaměstnavatele udělali dobrý dojem, nezapomeňte projevovat pozitivní přístup, chovejte se sebevědomě a udržujte oční kontakt s osobou, která vede pohovor.

Kdy otázka překročí hranice?

Lucembursko má právní předpisy na ochranu soukromí, proto by velmi osobní témata neměla být součástí pohovoru.

Jak postupovat při jednání o platu a mimoplatových výhodách

Finanční aspekty lze v některých společnostech dojednat, nikoli však v těch, kde se zaměstnavatel dohodl na kolektivní smlouvě o platech nebo kde plat určuje platová stupnice.

U duševně pracujících, administrativních pracovníků a manažerů je plat vyjádřen v měsíčních částkách, u dělnických profesí se používá hodinová sazba. Plat za dovolenou není standardem a roční prémie závisí do značné míry na společnosti a odvětví. V některých případech je upravuje kolektivní smlouva.

Požadujte takovou výši platu, která odpovídá vašim dovednostem. Je důležité přesvědčit zaměstnavatele, aby vás za tyto dovednosti odměnil. Budete proto muset dokázat, jakou přidanou hodnotu společnosti přinesete, pokud budete přijati. Při dotazu na očekávanou výši platu není vždy nutné uvádět přesná čísla. Informujte se předem, jaká je obvyklá výše platu v odvětví nebo dané společnosti. Celková výše odměny může být složena z hotovosti a mimoplatových výhod nestanovených zákonem.

Chcete-li získat představu o tom, v jakém rozsahu můžete o své odměně vyjednávat, zeptejte se lidí, kteří pracují na stejné pozici v jiných společnostech, nebo si prostudujte specializované časopisy věnované personální problematice.

Je pravděpodobná práce na zkoušku?

Ano, obvykle se uplatňuje 3měsíční práce pro nekvalifikovaného pracovníka a 6měsíční práce na zkoušku pro kvalifikovanou osobu.

Jak dlouho trvá standardní zkušební doba?

Zkušební doba trvá obecně 6 měsíců.

Uhradí mi zaměstnavatel náklady na účast na pohovoru?

Ne, náklady uchazečů na cestu nejsou obvykle hrazeny.

Kdy se dozvím výsledek?

Zaměstnavatel se vám obvykle ozve za 1 týden.

Zpětná vazba a následný postup

Je přijatelné zatelefonovat zaměstnavateli a požádat o zpětnou vazbu v souvislosti s vaším výkonem při pohovoru.

Kdy bych se měl(a) dostavit na pohovor?

Za velmi důležité faktory se považují dochvilnost a dodržení ujednání týkajících se schůzky.


© Evropská unie, 2014
Privacy Policy