IRSKO - práce

stát: Irsko
Úřední jazyky: angličtina, irština
Státní zřízení: republika
Počet obyvatel: 4,6 milionu
Hlavní město: Dublin
Měna: euro (EUR)
Člen EU nebo EHP: EU
Mezinárodní telefonní předčíslí: +353
Internetový kód země (národní TLD): .ie

Proč?

Irsko své návštěvníky okouzlí dramatickým západním pobřežím, vitalitou svého hlavního města Dublinu a hudební a literární kulturou, která se zdaleka nenechá zahanbit v souboji s protivníky těžšího kalibru. V posledních letech se Irsko rychle modernizovalo, stále si však drží svou legendární pohostinnost a jedinečné místní kouzlo, které, jak se zdá, vzdoruje vlivu globalizace.

Irsko bylo tvrdě zasaženo hospodářskou krizí, která začala v roce 2007, a přišlo o značný počet pracovních míst ve stavebnictví, zpracovatelském průmyslu a sektoru služeb. Růst však zaznamenalo v odvětví ubytování, potravinářském průmyslu a odvětví informačních a komunikačních technologií. Dalšími významnými odvětvími jsou biotechnický a farmaceutický průmysl, lékařské přístroje, zelená energie a finanční služby. Portál EURES podrobně uvádí nedostatek specifických dovedností v irských firmách v oblasti vědy, inženýrství, informačních technologií, financí, obchodu a marketingu.

Hledání práce

V případě většiny volných pracovních míst jsou uchazeči žádáni o zaslání životopisu a motivačního dopisu nebo o vyplnění formuláře žádosti.

Tipy pro žádosti o zaměstnání

Váš životopis a motivační dopis jsou prvním dojmem, jaký si zaměstnavatel o vás udělá, a musí dokládat, že máte takové vlastnosti, abyste danou práci vykonávali dobře. Pokud se ucházíte o práci na irském trhu, očekává se, že identifikujete příslušné dovednosti pro dané volné pracovní místo a poskytnete příklady toho, jak tyto dovednosti rozvíjíte.

Svůj životopis napište vždy na kvalitní papír. Pište černým inkoustem na bílý papír. Stejnou šablonu/styl/materiály použijte i pro svůj motivační dopis. Na svůj životopis pohlížejte vždy jako na marketingový nástroj, který pomůže přesvědčit zaměstnavatele, aby si vás všiml.

Je standardní přikládat k životopisu fotografii?

Ne, pokud to není konkrétně požadováno.

Jsou upřednostňovány vlastnoručně psané žádosti o zaměstnání?

Ne, v Irsku nejsou upřednostňovány vlastnoručně psané motivační dopisy.

Je ve velké míře používán a akceptován životopis ve formátu Europass?

Životopis ve formátu Europass se v Irsku příliš nepoužívá. Irští zaměstnavatelé obecně upřednostňují všeobecný formát, ačkoli by byl akceptován i životopis ve formátu Europass. Nezapomeňte, že váš životopis musí upoutat pozornost zaměstnavatele. Buďte v něm konkrétní a mějte na paměti, že účelem životopisu je prodat soubor vašich dovedností potenciálnímu zaměstnavateli.

Telefonický kontakt

Není zvykem, aby uchazeči kontaktovali zaměstnavatele telefonicky z jiného důvodu, než aby si vyžádali formulář žádosti nebo si zjistili detailní informace o tom, jak žádost podat.

Musím s žádostí o zaměstnání poslat diplomy?

Pokud je součástí přijímacího řízení zaslání životopisu a motivačního dopisu, měli byste poslat fotokopie příslušných kvalifikací společně s životopisem. V případě elektronických formulářů žádosti vyjmenujte jasně všechny své kvalifikace a uveďte, že potvrzení budou předložena na vyžádání. Žadatel o zaměstnání může být požádán, aby si na pohovor přinesl originály diplomů.

Měl(a) bych dodat reference, doporučující dopisy nebo potvrzení o bezúhonnosti?

V Irsku jsou reference velmi běžné, obvykle se poskytují dvě. Jedna je osobní referencí zaměřenou na váš charakter apod. a druhá pochází od předchozího zaměstnavatele a hodnotí váš pracovní výkon. Zaměstnavatelé budou osoby poskytující reference kontaktovat pouze v případě, že vás budou chtít zaměstnat. Poskytnutí referencí si musí uchazeči dohodnout s příslušnými osobami dříve, než jejich jména uvedou v žádosti o zaměstnání. Referenci může poskytnout předchozí zaměstnavatel, kněz, vikář či člen policejního sboru (Garda). Očekává se, že ji zaměstnavateli poskytnou jménem uchazeče písemně nebo telefonicky.

Ačkoliv dobrý morální profil se vyžaduje u všech uchazečů, u některých povolání je nutno předložit důkladnější potvrzení o bezúhonném charakteru – např. v oboru péče o děti či sociální péče. V některých případech je nutné získat reference na policii.

Obvyklá doba mezi zveřejněním volného pracovního místa a nástupem do práce

V průměru až 6 týdnů, ačkoli u některých pracovních míst může inzerát vyjít jeden den a místo může být obsazeno hned další den.

Příprava na pohovor

Příprava je klíčem pro jakýkoli pohovor a je to vlastně začátek vaší práce. Je důležité si zjistit o společnosti co nejvíce informací ještě před tím, než jdete na pohovor. Pomůže vám to připravit se na odpovídání otázek i připravit si vlastní otázky, které položíte osobě vedoucí pohovor. Důležitou součástí přípravy je udělat si čas na analýzu popisu pracovního místa a zvýraznit, co společnost v uchazeči hledá. Sestavte si seznam dovedností, znalostí, profesních a osobních vlastností, které zaměstnavatel požaduje a které jsou zásadní pro úspěch v dané práci. Připravte si seznam otázek a odpovědí souvisejících s vašimi vlastními kariérními cíli, dlouhodobými plány, úspěchy v minulosti a pracovními silnými a slabými stránkami. Nezapomeňte si s sebou vzít svůj životopis a jména lidí, kteří by vám poskytli reference.

Styl oblékání

Pro oblečení platí pravidlo přijít čistý a hezky upravený, piercing na obličeji nebo na těle není vhodný.

Kdo bude na pohovoru přítomen?

Pohovory obvykle povedou dvě nebo tři osoby. Minimálně jedna osoba může vést testy. Pohovory obvykle trvají asi 40 minut.

Podáváme si ruce?

Pohovor téměř vždy začíná pozdravem a podáním ruky, proto když osoba vedoucí pohovor natáhne ruku, buďte připraveni jí rukou potřást.

Má pohovor nějakou typickou strukturu?

Pohovor se obvykle koná v kanceláři. Jedna z osob účastnících se pohovoru za stranu zaměstnavatele se ujme vedoucí role, představí všechny účastníky a vysvětlí průběh pohovoru. Za běžných podmínek můžete očekávat velmi formální atmosféru a předpokládá se, že i uchazeč bude k celému procesu přistupovat formálně a s respektem. Většina pohovoru bude zaměřena na profesní otázky, na neprofesní témata připadne jen zhruba 10 % času. Uchazeči by měli být schopni uvést důvody a motivaci, proč se uchází o dané místo. Měli by odpovídat jasně a srozumitelně a neměli by používat žargon či akronyma.

Bude vám nabídnuta příležitost položit otázky, ale pokud vás v rámci přijímacího řízení čeká druhý pohovor, budete tak moci učinit až při tomto druhém pohovoru.

Kdy otázka překročí hranice?

V Irsku platí velmi přísné antidiskriminační zákony a tyto zákony tvoří základ přijímacího řízení. Nikdo vám nesmí položit otázku, kterou by bylo možno považovat za diskriminující, a vy můžete odmítnout na tyto otázky odpovídat (např. „Kolik je vám let?“). Za čistě soukromé informace se považuje většina údajů o vaší osobě: věk, náboženské vyznání, sexuální orientace apod.

Jak postupovat při jednání o platu a mimoplatových výhodách

Platové podmínky jsou obvykle stanoveny před začátkem procesu, což nenechává moc prostoru na vyjednávání finančních nebo jiných podmínek.

Plat se udává jako hodinový, týdenní, měsíční nebo roční. Roční plat se obvykle využívá u administrativních pozic nebo pozic vyžadujících určitou profesní kvalifikaci, zatímco např. ve stavebnictví, maloobchodě či hotelnictví a pohostinství se stanovuje hodinový plat.

Dovolená a mimoplatové výhody jsou zahrnuty v uvedených platových podmínkách. Obecně platí, že výši platu a další zvláštní mimoplatové výhody je možno si vyjednat s personálním pracovníkem / manažerem.

Je pravděpodobná práce na zkoušku?

Můžete být požádáni o práci na zkoušku po dobu 3 až 6 měsíců.

Jak dlouho trvá standardní zkušební doba?

Zkušební doba, alternativa k práci na zkoušku, může trvat až 1 rok. Přijímací proces končí okamžikem, kdy vám bude sděleno, zda jste uspěli či neuspěli.

Uhradí mi zaměstnavatel náklady na účast na pohovoru?

Je rozumné požádat zaměstnavatele o úhradu nákladů na účast na pohovoru, ale v současnosti musíte být připraveni na odpověď, že na to není rozpočet. V takovém případě se budete muset rozhodnout, zda jste ochotni si náklady hradit sami.

Kdy se dozvím výsledek?

Během prvního pohovoru vám zaměstnavatel vysvětlí, jak budou vypadat další kroky.

Zpětná vazba a následný postup

Zpětná vazba bude neúspěšným kandidátům poskytnuta pouze na vyžádání.

Kdy bych se měl(a) dostavit na pohovor?

Naplánujte si cestu dostatečně předem a přijeďte na přijímací pohovor nejméně 10 minut před jeho plánovaným začátkem. Zaměstnavatelé nebudou tolerovat uchazeče, kteří se na pohovor nedostaví včas, protože by to mohlo naznačovat, že se takto budou chovat i v zaměstnání.


© Evropská unie, 2014
Privacy Policy