NĚMECKO - práce

stát: Německo
Úřední jazyky: němčina
Státní zřízení: federativní parlamentní republika
Počet obyvatel: 80,5 milionu
Hlavní město: Berlín
Měna: euro (EUR)
Člen EU nebo EHP: EU
Mezinárodní telefonní předčíslí: +49
Internetový kód země (národní TLD): .de

Proč?

Největší člen EU má vše, od světových měst po malebné vesnice a pohádkové zámky a hrady, dramatické hory, hluboké lesy a písčité pláže – a jedinečnou železniční síť, aby člověk mohl prozkoumat stylově celou zemi.

Německo je průmyslová velmoc, proslavená kvalitou svých výrobků a designu, především motorových vozidel a elektroniky. Země ustála hospodářskou krizi dobře, růst pracovních míst evidovala v době, kdy počet pracovních míst v jiných zemích EU klesal. Uchazeči o zaměstnání nacházejí práci nejsnadněji na jihu a jihozápadě, zatímco nezaměstnanost ve východních spolkových zemích (Länder) je i navzdory poklesu stále téměř dvojnásobná než na západě. Z hlediska odvětví je poptávka po kvalifikovaných technicích a inženýrech, pracovní místa jsou i ve stavebnictví, pečovatelství a pro porodní asistentky.

Hledání práce

Uchazeči o zaměstnání získají obecnou představu o německém trhu práce z internetové stránky národní veřejné služby zaměstnanosti (viz Odkazy na portálu EURES).

Kromě toho užitečné informace o životě a práci v Německu najdete i na internetových stránkách ministerstva hospodářství a technologií, ministerstva práce a národní veřejné služby zaměstnanosti: http://www.make-it-in-germany.com .

Jiné stránky s nabídkami volných pracovních míst mohou nabízet místa v konkrétních profesích nebo regionech. Pokud máte jasnou představu, kde chcete žít, podívejte se na internetové stránky regionálních novin.

Tipy pro žádosti o zaměstnání

písemných žádostí se ujistěte, že máte celou potřebnou složku dokumentů: motivační dopis, životopis, fotografii a doporučující dopisy. Ujistěte se rovněž, že v žádném z dokumentů nejsou pravopisné chyby a že mají skvělou úpravu.

Motivační dopis by měl mít nejvýše jednu stranu a životopis by měl být omezen na dvě stránky a zahrnovat pracovní náplň daného pracovního místa – nebo můžete přidat pracovní profil se svými dovednostmi a odbornými znalostmi. Styl složky by měl odpovídat funkci.

Pokud budete zasílat žádost o zaměstnání e-mailem, doporučuje se zaslat motivační dopis, životopis, fotografii a doporučující dopisy v jednom dokumentu.

Je standardní přikládat k životopisu fotografii?

Přiložit k životopisu fotografii není povinné. Nicméně, většina zaměstnavatelů ji v žádosti uvítá.

Jsou upřednostňovány vlastnoručně psané žádosti o zaměstnání?

Vlastnoručně psané životopisy nejsou upřednostňovány, pokud to není jasně specifikováno.

Je ve velké míře používán a akceptován životopis ve formátu Europass?

Životopis ve formátu Europass se používá často - vedle jiných dokumentů s osobními údaji. V některých případech nebo profesích je výhodnější vytvořit si vlastní formát, abyste se odlišili od ostatních životopisů.

„Výsledkem spolupráce mezi sítí EURES Španělsko a asociací inženýrů ze Zaragozy bylo za pouhých několik měsíců nalezení práce pro více než 20 inženýrů v malých a středních podnicích v Německu a severských zemích. Pro snadnější přechod jsme těmto pracovníkům – a také společnostem, které je zaměstnaly – poskytli i podporu a praktické informace.“
Teresa Vieitez Carrazoniová, poradkyně sítě EURES, Španělsko

Telefonický kontakt

Pokud budete hovořit telefonicky se zaměstnavatelem nebo s personálním oddělením, jednejte vždy zdvořile a nezapomeňte uvést celé své jméno (tj. křestní jméno a příjmení). Dopředu si připravte odpovědi a mluvte k věci.

Pokud zvažujete spontánní žádost o zaměstnání, velmi dobře si promyslete, co budete říkat, a ujistěte se, že jste schopni vysvětlit, proč se ucházíte o práci právě tímto způsobem.

Musím s žádostí o zaměstnání poslat diplomy?

Ano, zejména pokud souvisejí úzce s pracovním profilem nebo požadovanými dovednostmi. Není nutné připojovat každý diplom (např. z počítačového kurzu před 10 lety).

Měl(a) bych dodat reference, doporučující dopisy nebo potvrzení o bezúhonnosti?

Dobrozdání potvrzující vaši schopnost tvrdě a efektivně pracovat je nutností, chcete-li přesvědčit potenciálního zaměstnavatele, aby vás přijal. (Dobrozdání je potvrzení, které je oprávněn od svého zaměstnavatele získat každý zaměstnanec v Německu. Jednoduché dobrozdání obsahuje osobní údaje a informace o druhu a trvání pracovního poměru, a to bez hodnocení. Kvalifikované dobrozdání obsahuje také výkon, kvalifikaci a oficiální chování zaměstnance.) Dobrozdání přiložte ke kopiím diplomů, motivačnímu dopisu a životopisu.

Reference a doporučující dopisy se příliš nevyužívají. Pouze ve výjimečném případě bude nový zaměstnavatel kontaktovat vašeho současného nebo předchozího zaměstnavatele.

Pokud se ucházíte o práci ve státním sektoru, budete potřebovat potvrzení o bezúhonnosti, které vám vydá vaše místní policejní oddělení. U jiných zaměstnání většinou nebudete dopředu vědět, zda budete toto potvrzení potřebovat. Zaměstnavatel ho od vás možná bude vyžadovat při podpisu smlouvy.

Obvyklá doba mezi zveřejněním volného pracovního místa a nástupem do práce

V případě pracovních míst bez odborné přípravy nebo řemeslné kvalifikace to může být až měsíc. U vysoce kvalifikovaných pracovních míst to mohou být až 3 měsíce.

Příprava na pohovor

Zaměstnavatel věnuje velkou pozornost tomu, jak se prezentujete, včetně vašeho oblečení, účesu a šperků, postoje, řeči těla, očního kontaktu a způsobu vyjadřování. Buďte připraveni přesvědčit osobu vedoucí pohovor, že jste velmi motivováni získat danou práci, a dokažte to tím, že během pohovoru budete klást otázky.

Vždy si zjistěte včas, na co se společnost specializuje, jaké výrobky vyrábí, kolik má přibližně zaměstnanců a kde má tuzemské a zahraniční pobočky, pro případ, že by si osoby vedoucí pohovor chtěly otestovat vaše znalosti o jejich společnosti.

Ve výjimečných případech a v závislosti na druhu práce lze první pohovor absolvovat po telefonu. Jen velmi málo společností využívá program Skype nebo jiné nástroje, které nabízí technologie umožňující přenos digitalizovaného hlasu prostřednictvím počítačové sítě (VoIP).

Styl oblékání

Oblékněte se v souladu s funkcí a typem práce, o niž se ucházíte. Bankéři a další pracovníci banky např. musí nosit kravatu. Vyvarujte se příliš nápadných šperků.

Kdo bude na pohovoru přítomen?

V průměru je pohovor veden dvěma až šesti osobami. Pohovoru se mohou zúčastnit dále uvedené osoby: vlastník společnosti nebo generální ředitel, lidé na vedoucích pozicích, pracovníci personálního oddělení a kolegové.

Podáváme si ruce?

Ano, osoby vedoucí pohovor očekávají, že si po příchodu do místnosti, kde se pohovor koná, potřesete s přítomnými osobami rukou.

Má pohovor nějakou typickou strukturu?

Ano, pohovor je obvykle velmi dobře strukturován. Začíná představením zástupců společnosti a samotné společnosti. Poté přijde řada na uchazeče a následně mu zástupce společnosti začne klást nejrůznější otázky.

Ke konci pohovoru dostane uchazeč možnost položit další otázky. Na samotném konci pohovoru pak obdrží další informace o výběrovém řízení a o termínu, kdy ho zaměstnavatel bude informovat o rozhodnutí. Pohovor obvykle trvá jednu hodinu, skutečná délka se ale může lišit.

Mějte na paměti, že některé otázky mohou být záludné. Na otázky zaměřené na vaše silné a slabé stránky nebo na nedostatečnou kvalifikaci je třeba odpovídat promyšleně a diplomaticky. Snažte se i slabé stránky předkládat jako silné. Pokud například víte, že jednou z vašich slabých stránek je netrpělivost při jednání s kolegy, prezentujte ji tak, že jste zvyklí vést kolegy k dodržování termínů nebo se jich často ptát na výsledky.

Na otázku, zda nemáte pro danou práci příliš vysokou kvalifikaci, můžete odpovědět, že je to v danou chvíli docela možné, ale že jste si jisti, že jakmile se stanete součástí společnosti, zaměstnavatel pro vás určitě najde práci nebo úkol, který bude vaší kvalifikaci odpovídat lépe.

Kdy otázka překročí hranice?

V Německu platí antidiskriminační zákon známý jako AGG neboli Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (všeobecný zákon o rovném zacházení). Tento zákon uvádí, že otázky, které se týkají čistě soukromí uchazečů a nemají nic společného se zaměstnáním, jsou nepřípustné. Za čistě soukromou záležitost se považuje zdravotní stav, plánované těhotenství, finanční situace, náboženské vyznání, sexuální orientace apod.

Jak postupovat při jednání o platu a mimoplatových výhodách

Vyjednávání pracovní smlouvy závisí na konkrétní společnosti a odvětví, v němž společnost působí. Vedle pracovních míst s pevně určeným platem jsou i místa, kde si lze výši platu dohodnout. Když začnete vyjednávat, pamatujte, že plat v Německu se stanovuje buď v hodinové, nebo měsíční sazbě. Otázku platu si můžete dojednat s odpovědným vedoucím pracovníkem (zuständige Führungskraft).

Kromě platu si můžete vyjednat také zvláštní mimoplatové výhody, jako je plat za dovolenou a roční prémie (pokud už nejsou zahrnuty v pracovní smlouvě).

Je pravděpodobná práce na zkoušku?

Některé společnosti mohou vyžadovat 1denní práci na zkoušku. Doporučuje se tento požadavek neodmítat.

Jak dlouho trvá standardní zkušební doba?

V německém občanském zákoníku není stanoveno její obvyklé trvání, ale je omezena na 6 měsíců. Zkušební doba by se neměla zaměňovat se zaměstnáním na zkoušku, což je v podstatě pracovní smlouva na dobu určitou (se zkouškou jako skutečným důvodem pro omezení).

Uhradí mi zaměstnavatel náklady na účast na pohovoru?

Některé společnosti vám možná náklady na účast na pohovoru uhradí, ale není to pravidlem. Můžete pouze čekat, zda vám společnost náhradu vašich výdajů nabídne.

Kdy se dozvím výsledek?

Pokud se společnost rozhodne, že vám práci nabídne, vyrozumí vás zpravidla telefonicky.

Zpětná vazba a následný postup

Na konci pohovoru by vám zaměstnavatel měl vysvětlit, jaké budou další kroky výběrového řízení a jak dlouho to bude trvat. Pokud stanovená lhůta uplyne, aniž by se vám někdo ozval, můžete kontaktovat společnost sami a požádat o další informace.

Kdy bych se měl(a) dostavit na pohovor?

Dochvilnost je pro německé zaměstnavatele velice důležitá.


© Evropská unie, 2014
Privacy Policy