DÁNSKO - práce

stát: Dánsko
Úřední jazyky: dánština
Státní zřízení: konstituční monarchie
Počet obyvatel: 5,6 milionu
Hlavní město: Kodaň
Měna: dánská koruna (DKK)
Člen EU nebo EHP: EU
Mezinárodní telefonní předčíslí: +45
Internetový kód země (národní TLD): .dk

Proč?

V Dánsku, zemi, která je známa jako jedna z nejšťastnějších na Zemi i pro své šikovné designéry a řemeslníky a efektivní veřejné služby, nejste nikdy více než hodinu od pobřeží. Propast mezi bohatými a chudými je v Dánsku velmi úzká a většina Dánů tak patří do prosperující střední třídy.

Nezaměstnanost je nižší než evropský průměr, a ačkoli se vliv hospodářské krize nevyhnul ani Dánsku, pro zaměstnavatele je stále obtížné obsadit některá volná pracovní místa, například pozice strojních inženýrů a inženýrů v oboru informačních technologií, lékařů, psychologů, IT konzultantů, vývojářů softwaru, farmaceutů (odborníků na léčiva) a dalších.

Hledání práce

Zaměstnavatelé zveřejní volná pracovní místa na svých internetových stránkách nebo na oficiálním webu http://jobnet.dk. Volná místa pro zahraniční uchazeče o zaměstnání lze také nalézt na internetových stránkách http://www.workindenmark.dk , kam můžete odeslat i svůj životopis. Někdy zaměstnavatelé umísťují informace o volných pracovních místech na konkrétní internetové stránky nebo využijí perso­nální agentury, které jim zajistí předvýběr uchazečů.

Tipy pro žádosti o zaměstnání

Způsob podání žádosti o zaměstnání je popsán v inzerátu a měl by být dodržen.

Kontakty mezi uchazečem a zaměstnavatelem jsou většinou přímé. Žádost o zaměst­nání je třeba před odesláním (obvykle elektronickou cestou) upravit pro konkrét­ního zaměstnavatele. Zaměstnavatele kon­taktujte pouze v jazyce, který je vyžadován v inzerátu. Nemusíte splňovat všechny požadavky na kvalifikaci, ale musíte umět hovořit jazykem, který je uveden v ozná­mení o volném pracovním místě. Žádost pište a zaměstnavatele kontaktujte vždy osobně. U dokumentů v cizím jazyce musí být ověřena jejich pravost.

Během přijímacího řízení jsou zcela nepří­pustné: chybně napsaný název nebo adresa společnosti, chyby v žádosti, neloajální postup vůči předchozím zaměstnavatelům, pozdní příchod na pohovor.

„Poradkyně sítě EURES mi dala informace o kurzu pro zahradníky do skleníků v Dánsku a jeho kombinaci s kurzem dánštiny a prací na dánské farmě. Považoval jsem to za zajímavou příležitost – a způsob, jak získat nové dovednosti a znalosti pro budoucí profesní život. Rozšíří vám to obzory, získáte větší nezávislost, vybudujete si sebevědomí a zvětšíte okruh lidí kolem sebe.“
Sarunas, uchazeč o zaměstnání z Litvy

Je standardní přikládat k životopisu fotografii?

Fotografie lze přiložit a je to stále oblíbenější.

Jsou upřednostňovány vlastnoručně psané žádosti o zaměstnání?

Ne, nepište svou žádost rukou.

Je ve velké míře používán a akceptován životopis ve formátu Europass?

Životopisy ve formátu Europass nejsou mezi dánskými zaměstnavateli oblíbeny. Oče­kává se od vás, že sestavíte personalizo­vaný a cílený životopis.

Telefonický kontakt

Pokud chcete poslat spontánní žádost, doporučuje se kontaktovat podnik telefonicky. Budete tak moci svou žádost o zaměstnání zacílit. Inzeráty s nabídkou pracovního místa upřesní, na koho se obrátit; je vítáno, pokud před odesláním žádosti podnik kontaktujete. Připravte si dobře otázky, abyste zajistili, že si vás nebudou pamatovat jako ucha­zeče, který plýtval jejich časem. Vyvarujte se dotazu na plat; tato problematika bude řešena během pohovoru.

Musím s žádostí o zaměstnání poslat diplomy?

Ne, pokud takový požadavek není výslovně uveden v inzerátu s nabídkou pracovního místa. Žádost tvoří životopis a motivační dopis, pokud není stanoveno jinak.

Měl(a) bych dodat reference, doporučující dopisy nebo potvrzení o bezúhonnosti?

Reference jsou vyžadovány podle situace. Zaměstnavatel kontaktuje osoby poskytující reference v případě nejistoty nebo pokud se jedná o místo, které vyžaduje vysokou míru profesionality, např. manažerský nebo aka­demický post. Reference mohou poskytnout bývalí zaměstnavatelé či kolegové (od nichž se očekává, že reference na žádost zaměst­navatele poskytnou).

Užitečný může být rovněž doporuču­jící dopis. Dobré doporučení není nikdy na škodu. Pokud chcete pracovat s dětmi, staršími občany nebo ve finančním sek­ toru, budete muset doložit rovněž potvrzení o bezúhonnosti.

Obvyklá doba mezi zveřejněním volného pracovního místa a nástupem do práce

Tato doba je různá, ale přibližně trvá 1 až 2 měsíce.

Příprava na pohovor

Přijímací pohovor je dialog mezi vámi a osobami, které pohovor vedou, proto se očekává, že budete aktivní a budete klást otázky. Připravte si otázky předem a pokuste se zjistit hodnoty a poslání spo­lečnosti. Možná budete muset absolvovat psychologické a praktické testy.

Styl oblékání

Oblékněte se spíše konzervativně, ani pří­liš slavnostně, ani příliš neformálně. Šperky by měly být decentní a obecně platí, že by neměl být vidět piercing.

Kdo bude na pohovoru přítomen?

Na pohovoru bude obvykle jedna až pět osob vedoucích pohovor. Je důležité udr­žovat dobrý oční kontakt se všemi přítomnými osobami. Snažte se, aby se nikdo necítil opomíjen. Jednání nebude obvykle trvat déle než 1 hodinu, uchazečům je často nabídnut šálek čaje nebo kávy.

Podáváme si ruce?

Podejte si ruku se všemi přítomnými osobami, a to jak na začátku, tak i při loučení. Myslete na to, aby váš stisk byl pevný, a udržujte přitom oční kontakt.

Má pohovor nějakou typickou strukturu?

Zaměstnavatelé věnují speciální pozornost tomu, zda uchazeči splňují požadavky na kvalifikaci.

Pohovor mívá specifickou strukturu. Nejprve si možná budete krátce povídat o počasí, jaká byla cesta na pohovor a o dalších obec­ných tématech. Pak zástupce společnosti stručně představí firmu a uchazeči dosta­nou možnost představit se. Uchazeč může klást otázky týkající se pozice, platu, pracovních podmínek, smlouvy, dovolené, dodatečných nároků apod. na konci pohovoru.

Pohovor končí informacemi o dalším postupu. Obecně je atmosféra na těchto pohovorech přátelská a otevřená a očekává se, že přístup uchazeče bude obdobný. Nezapomínejte udržovat dobrý oční kontakt.

Pohovor se bude většinou týkat profesních témat. Mezi nejčastější otázky patří dotazy na vaše silné a slabé stránky a na to, kde doufáte, že budete za 3 až 5 let po poho­voru. Nemusíte se obávat žádných záludných otázek. Během pohovoru však může přijít řeč i na témata nepracovní, jako jsou domácí mazlíčci / děti / sport a další zájmy, které slouží jako dodatečné informace nebo jako nezávazná společenská konverzace na konci pohovoru.

Kdy otázka překročí hranice?

V Dánsku existují antidiskriminační zákony, které v souladu se zákony EU zakazují diskriminaci z důvodu pohlaví, věku, zdra­votního postižení, rasy, náboženského vyznání a politických názorů. Na tyto otázky nemusíte odpovídat. Vaše sexuální orientace a informace o tom, zda plánujete mít další děti, se považují za čistě soukromé záležitosti.

Jak postupovat při jednání o platu a mimoplatových výhodách

Existují standardní pracovní smlouvy, ale některé společnosti mohou používat své vlastní. Použijte standardní smlouvu, abyste si byli jisti, že jste ve své individu­ální smlouvě na nic nezapomněli. Stan­dardní smlouvu lze zakoupit v jakémkoliv knihkupectví. Je běžné, že si během pohovoru dojednáte výši platu, pracovní dobu i mimoplatové výhody v závislosti na úrovni nabízeného místa. Plat může být stanoven jako hodi­nový, týdenní nebo měsíční, zřídka jako roční. Plat za dovolenou se stanovuje v sou­ ladu se zákonnými požadavky. Pokud spo­lečnost vyplácí prémie, měly by být uváděny samostatně. Úroveň pracovního místa ovlivňuje i mož­nosti vyjednání zvláštních mimoplatových výhod, jako je telefon zdarma, noviny, služební vůz, internet atd. Jednání probíhá buď s ředitelem společnosti, nebo s personálním oddělením.

Je pravděpodobná práce na zkoušku?

Není to obvyklé, možná jen v malém počtu profesí. Tento požadavek můžete odmítnout.

Jak dlouho trvá standardní zkušební doba?

Zkušební doba trvá obvykle 3 měsíce.

Uhradí mi zaměstnavatel náklady na účast na pohovoru?

Náklady na cestu na pohovor jsou uchazeči hrazeny jen zřídka.

Kdy se dozvím výsledek?

To je různé, ale obvykle se vám zaměst­navatel ozve do týdne od pohovoru. Pokud mají jiní uchazeči stejnou kvalifikaci, můžete být pozváni na druhý pohovor.

Zpětná vazba a následný postup

Je zcela běžné po pohovoru zavolat nebo se znovu dostavit do firmy a vyžádat si hodnocení, abyste se dozvěděli, v jakých oblastech se můžete zlepšit.

Kdy bych se měl(a) dostavit na pohovor?

Dánové si potrpí na dochvilnost. Na pohovor se proto dostavte nejlépe o 5 nebo 10 minut dříve. Neočekává se, že svou účast na pohovoru předem potvrdíte. Pokud se na pohovor nedostavíte, budete si moci sjednat nový termín schůzky pouze v případě, že máte takovou kvalifikaci, kvůli níž na vás zaměstnavatel rád počká.


© Evropská unie, 2014
Privacy Policy