ČESKÁ REPUBLIKA - práce

stát: Česko
Úřední jazyky: čeština
Státní zřízení: parlamentní republika
Počet obyvatel: 10,5 milionu
Hlavní město: Praha
Měna: česká koruna (CZK)
Člen EU nebo EHP: EU
Mezinárodní telefonní předčíslí: +420
Internetový kód země (národní TLD): .cz

Proč?

Tato země, tvořená historickými zeměmi Čech a Moravy a částí Slezska, se nachází na křižovatce evropských kultur. Praha, její úchvatné hlavní město, má uměleckou scénu pulzující životem; celá země je poseta zámky, hrady, historickými obcemi a lázeňskými městy.

Hospodářská krize byla pro mnoho českých společností zatěžkávací zkouškou. Poměrně dobře se však držela pracovní místa ve stavebním odvětví a v sektoru služeb. Míra nezaměstnanosti se mezi kraji výrazně liší: na severu a východě je mnohem vyšší nezaměstnanost než v Praze a středních Čechách, které se těší trvalému zájmu zahraničních investorů a velkému počtu turistů. Obvykle jsou hledáni zaměstnanci ve stravování a maloobchodu, obchodní zástupci, bezpečnostní pracovníci, řidiči kamionů, kvalifikovaní inženýři a technici a obsluha strojů.

Hledání práce

Volná pracovní místa nabízejí úřady práce a zaměstnavatelé, ačkoli mnoho zaměst­navatelů v České republice využívá služeb soukromých personálních agentur, které vám v případě, že se u nich zaregistrujete, poskytnou podrobnosti o volných pracov­ních místech.

Tipy pro žádosti o zaměstnání

Na oznámení o volném pracovním místě, které vás zaujalo, odpovězte co nej­dříve a vezměte v úvahu kritéria uvedená v inzerátu. Chcete přece přilákat pozornost a zájem zaměstnavatele a první kontakt s ním je vždy velmi důležitý.

Pokud žádost o zaměstnání podáváte elektronicky, pošlete motivační dopis o maxi­málně jedné stránce a strukturovaný životopis. Žádost nezasílejte z e­mailové schránky svého současného zaměstnava­tele, z emailové adresy uvádějící vaši přezdívku ani jako součást hromadné pošty.

Do řádku s předmětem uveďte například název pozice, o kterou se ucházíte, a jasně uveďte, jaké dokumenty tvoří přílohu vaší zprávy. Životopis pošlete jako přílohu.

Je standardní přikládat k životopisu fotografii?

Ano, je to obvyklá praxe.

Jsou upřednostňovány vlastnoručně psané žádosti o zaměstnání?

Ne, žádosti lze napsat rukou nebo na stroji či počítači. Píšete­-li ji rukou, ujistěte se, že je vaše písmo čitelné.

Je ve velké míře používán a akceptován životopis ve formátu Europass?

Ano, je to upřednostňovaný formát.

Telefonický kontakt

Pokud zaměstnavatele kontaktujete telefonicky, je lepší tak učinit na začátku pracovního dne. Snažte se, abyste mohli hovořit s osobou odpovědnou za váš obor. Buďte připraveni na případné dotazy – mějte při sobě pero, poznámkový blok a životopis. Odpovídejte stručně a k věci a vyžádejte si možnost osobního setkání se zaměstna­vatelem. Pokud je to možné, snažte se při­ jmout navrhovaný termín.

Musím s žádostí o zaměstnání poslat diplomy?

Ne, osoby provádějící nábor obvykle kon­trolují diplomy nebo jiné dokumenty ve fázi pohovoru. Kopie diplomů a dalších dokumentů uchazeči obvykle předkládají po podpisu pracovní smlouvy.

Měl(a) bych dodat reference, doporučující dopisy nebo potvrzení o bezúhonnosti?

Reference nebo doporučující dopisy se obvykle nevyžadují. Zaměstnavatelé si ověřují informace o posledním zaměstnání uchazečů telefonátem jejich předchozímu zaměstnavateli.

U některých pracovních míst, například v případě učitelů, soudců nebo policistů, je zpra­vidla vyžadováno potvrzení o bezúhonnosti. To vydává Český podací ověřovací infor­mační národní terminál (Czech POINT) – síť asistovaných míst výkonu veřejné správy, kde každý občan může získat informace o údajích, které o něm stát eviduje ve svých centrálních registrech.

Obvyklá doba mezi zveřejněním volného pracovního místa a nástupem do práce

To je různé. Některé inzeráty přímo uvá­dějí datum nástupu, jindy si datum nástupu dohodne uchazeč se zaměstnavatelem.

Příprava na pohovor

Osoby provádějící nábor očekávají, že budete informováni jak o společnosti (budete znát její strukturu, rozsah jejích aktivit), tak o nabízeném volném místě. Budou se vás dotazovat, proč chcete pracovat právě pro jejich společnost. Buďte při­ praveni také na otázky týkající se vašich odborných znalostí a dalších dovedností (osobní kvality, schopnost pracovat samo­ statně nebo v týmu, spolehlivost, přizpůsobivost a předchozí zkušenosti). Pro ověření vaší osobnosti si někteří zaměstnavatelé mohou vyžádat psychodiagnostické testy.

Nejčastějším typem pohovoru je osobní pohovor. První kolo pohovorů však může být vedeno i pomocí emailu, i když takováto nová média se k těmto účelům teprve začí­nají používat.

Styl oblékání

Oblečení by mělo odpovídat dané pozici. Mužům je všeobecně doporučen tmavý oblek, jednoduchá kravata, kvalitní kožené boty a kufřík. Ženám je doporučen střízlivý dvoudílný kostým, kalhotový kostým nebo sako a sukně (sukně by měla být v délce po kolena), které by měly doplňovat kvalitní lodičky, decentní make-­up a slušivý účes. Šperky jsou vhodné jen jako doplněk oděvu, může to být malá brož, jemný náhrdelník a drobné náušnice.

Kdo bude na pohovoru přítomen?

Zpravidla jedna až tři osoby vedoucí pohovor.

Podáváme si ruce?

Ano, je to obvyklá praxe.

Má pohovor nějakou typickou strukturu?

Většina setkání začíná krátkým předsta­vením a sdělením osobních údajů. Poté následují otázky, které pomohou pracovníkovi personálního oddělení získat detailnější informace o uchazeči, o jeho očekáváních a kariérních plánech. Tyto otázky se zaměřují na vzdělání a pracovní zkušenosti. Další část pohovoru se týká konkrétní pozice. Při ní se uchazeč dozví informace o společ­nosti, jejích vnitřních vztazích a pracovním prostředí.

Obvykle jsou pokládány tyto otázky: "Můžete nám říci něco o sobě? Co od práce pro naši společnost očekáváte? Proč si mys­líte, že bychom vás měli zaměstnat? Proč jste odešel ze svého posledního místa? Co jste dělal v době, kdy jste byl nezaměst­naný? Kdy můžete nastoupit? Jaká je vaše představa o platu? Jste ochoten pracovat přesčas?"

Konec pohovoru může být věnován neprofesním otázkám, případně samotnému uchazeči, aby blíže vysvětlil svou motivaci a prokázal své dovednosti a znalosti. Je důležité, abyste se během pohovoru chovali sebejistě a dávali najevo svůj zájem o spo­lečnost i nabízené pracovní místo. Otázku platu je nejlepší nezmiňovat dříve, než ji vznese zaměstnavatel nebo než vám řekne, že vás chce zaměstnat.

Kdy otázka překročí hranice?

Ustanovení týkající se zákazu diskriminace jsou zahrnuta v zákonných předpisech (např. v zákoníku práce, zákonu o zaměstnanosti apod.). Neměly by být pokládány otázky týkající se politické orientace, členství v poli­tické straně, náboženského přesvědčení, rodinné situace a majetku či partnerských vztahů a rodinného stavu.

Jak postupovat při jednání o platu a mimoplatových výhodách

Pokud chcete vyjednávat o platu, musíte mít povědomí o platech/mzdách, pro­tože sazby se v každém oboru a v každém místě mohou lišit. Větší šance při vyjedná­ vání platu se nabízejí u soukromých firem a menších společností. Ve velkých společnostech, ve státní správě, ve veřejnoprávních institucích nebo v rozpočtových organizacích je výše platu obecně dána pevně. Plat se stanovuje v hodinové nebo měsíční sazbě, zřídka v roční sazbě. Výjim­kou jsou jen pozice vrcholových manažerů.

Pravidla pro placenou dovolenou stano­vuje zákoník práce, ale může je upravovat i smlouva mezi zaměstnavatelem a odbory. V některých případech je možné si vyjednat i roční prémie (týká se většinou jen manažerských smluv).

Další odměny lze nabízet formou výhod, např. jako slevy na výrobky společnosti, stravenky, poukázky do divadla či do bazénu, slevové vouchery a příspěvek na dovolenou. Na vyjednávání těchto odměn je mezi zaměstnavatelem a odbory dosta­tek prostoru.

Je pravděpodobná práce na zkoušku?

Práce na zkoušku není legální. Zaměstnanci musí mít smlouvu a dostávat za každou práci, kterou vykonají, zaplaceno.

Jak dlouho trvá standardní zkušební doba?

Zaměstnanec i zaměstnavatel mohou od smlouvy kdykoli odstoupit během zkušební doby, která trvá maximálně 3 měsíce (v pří­padě manažerů 6 měsíců). Lze ji zkrátit (tj. zkrátit ji na dobu kratší než 3 měsíce). Ucha­zeči většinou přijímají návrh společnosti.

Uhradí mi zaměstnavatel náklady na účast na pohovoru?

Ne, není to obvyklé.

Kdy se dozvím výsledek?

Nedlouho po pohovoru vám zaměstnavatel sdělí své rozhodnutí (měl by vám jej zaslat písemně). Pokud je rozhodnutí kladné a vy chcete nabízené pracovní místo přijmout, kontaktujte pracovníka personálního oddě­lení (personálního manažera) dané společnosti, sdělte mu, že jste se rozhodli práci přijmout, a domluvte si s ním datum nástupu a další důležité detaily pracovní smlouvy.

Zpětná vazba a následný postup

Odmítnutí uchazeči mohou zatelefonovat, aby se dozvěděli, proč nebyli vybráni, ale není to běžná praxe.

Kdy bych se měl(a) dostavit na pohovor?

Pozdní příchod na pohovor ze strany uchazeče o zaměstnání není obvykle tolerován. Maximálně přijatelné zpoždění je 5 minut.


© Evropská unie, 2014
Privacy Policy