BELGIE - práce

stát: Belgie
Úřední jazyky: nizozemština (na severu), francouzština (na jihu), němčina
Státní zřízení: konstituční monarchie
Počet obyvatel: 11,2 milionu
Hlavní město: Brusel
Měna: euro
Člen EU nebo EHP: EU
Mezinárodní telefonní předčíslí: +32
Internetový kód země (národní TLD): .be

Proč?

Belgie, domov orgánů EU a jiných mezinárodních organizací, je bohatá a mnohojazyčná. Nizozemsky mluvící vlámský sever má přímořská letoviska, historická města Bruggy a Gent a životem pulzující přístavní město Antverpy. Na jihu má francouzsky hovořící Valonsko husté lesy, odlehlá vřesoviště a uvolněnější způsob života. Brusel je „tavicí kotel“ těchto dvou kultur a velká mezinárodní komunita.

Nedostatek zaměstnanců se liší podle regionu, přičemž je zde neobsazeno mnoho volných pracovních míst, zejména ve Valonsku a v Bruselu. To je způsobeno zčásti nesouladem mezi profily uchazečů o zaměstnání a požadavky zaměstnavatelů. Většina pracovních míst je nabízena ve službách nebo ve veřejném sektoru. Soustavně jsou také hledáni odborníci pro zdravotnictví, informační technologie a primární vzdělávání, úklidoví pracovníci pro domácnosti, prodavači a kancelářští pracovníci.

Hledání práce

Chcete­-li si najít práci v Belgii, je dobré mlu­ vit nizozemsky a/nebo francouzsky, což jsou nejrozšířenější jazyky. Německy se mluví pouze v malé části Belgie. Hlavní město Brusel je dvojjazyčné: pro většinu pracovních míst zde lidé musí umět nizozemsky i francouzsky. Avšak v Belgii si dokáže najít práci i mnoho anglicky hovořících lidí, hlavně pak v Bruselu. Pracovní příležitosti pro lidi, kteří mluví anglicky, lze najít na internetových stránkách http://jobsinbrussels.com.

Belgie má čtyři veřejné služby zaměst­nanosti pro jednotlivé regiony a jazykové komunity.

Actiris v hlavním městě, Bruselu (dvoj­jazyčná, nizozemština/francouzština): http://www.actiris.be

Le Forem ve Valonsku (jih a francouzsky mluvící region): http://www.leforem.be

VDAB ve Flandrech (sever a nizozemsky mluvící region): http://www.vdab.be

ADG v německy mluvících oblastech na východě Belgie: http://www.adg.be

Oddíl Odkazy na portálu EURES obsahuje odkazy na jiné internetové stránky s vol­nými pracovními místy a noviny, které zveřejňují inzeráty s nabídkami pracovních míst. Viz také internetové stránky o mezinárodní mobilitě a Belgii: http://www.bijob.be .

Tipy pro žádosti o zaměstnání

Většina zaměstnavatelů si vybírá uchazeče na základě životopisu a motivačního dopisu. Pokud hodláte zaslat žádost o zaměstnání e­mailem, použijte „profesionálně“ vypadající e­mailovou adresu. Ve svém e­mailu uveďte jasně, o jaké pracovní místo žádáte, a dbejte na pečlivou přípravu motivačního dopisu a životopisu. Motivační dopis se snažte sladit s akceptovanými belgickými standardy (BIN-normen, jsou-­li známy).

Je standardní přikládat k životopisu fotografii?

Ne, nedoporučuje se to.

Jsou upřednostňovány vlastnoručně psané žádosti o zaměstnání?

Ne, většina žádostí se zasílá e­mailem.

Je ve velké míře používán a akceptován životopis ve formátu Europass?

Je upřednostňován národní formát, ale stále více se používá i formát Europass.

Telefonický kontakt

Pokud se ucházíte o práci telefonicky, hovořte požadovaným jazykem a stručně a jasně se zaměstnavateli představte. V případě spontánní žádosti o zaměstnání se představte a jasně uveďte, o jakou funkci se ucházíte.

Musím s žádostí o zaměstnání poslat diplomy?

Ne, v této fázi nejsou obvykle požadovány. Budete je však muset předložit při podpisu pracovní smlouvy, proto mějte připraven překlad diplomu.

Měl(a) bych dodat reference, doporučující dopisy nebo potvrzení o bezúhonnosti?

Reference a doporučující dopisy se v Belgii nevyužívají. Zaměstnavatelé je sice mohou vyžadovat, ale dělají to jen zřídka. Potvr­zení o bezúhonnosti může být vyžadováno u některých pracovních míst.

Obvyklá doba mezi zveřejněním volného pracovního místa a nástupem do práce

Šest týdnů, ačkoli u některých pracovních míst (např. volná pracovní místa, pro která je nedostatek uchazečů) tato doba může být mnohem kratší.

Příprava na pohovor

Pokud zaměstnavatele zaujal váš profil, mohl by se konat jeden nebo více pohovorů, jakož i hodnocení dispozic a kompetencí pro zvolenou pozici (tzv. assessment), testy dovedností a psychologické testy.

Připravte se dobře tím, že si zjistíte informace o společnosti, zamyslíte se nad tím, proč chcete pracovat pro tohoto zaměst­ navatele a v tomto odvětví, a procvičíte si odpovědi na otázky v jiném jazyce.

Z hlediska formy lze pohovor považovat spíše za určitou formu vyjednávání než za jednání vedené formou otázek a odpovědí. Pro zaměstnavatele je klíčový styl vašeho chování a vystupování a to, zda jste zdvořilí a asertivní. Budete reprezentovat spo­lečnost, a musíte tudíž zapadnout do týmu.

Styl oblékání

Oblékněte se tak, jak si myslíte, že se oblé­ kají lidé v pozici, o niž se ucházíte, tedy nebuďte ani příliš „vyšňořeni“, ani oblečeni příliš neformálně. Šperky a parfém by měly být stejně decentní jako oděv, nepřežeňte to s nimi. Pamatujte, že způsob oblékání je jedním z projevů vaší osobnosti.

Kdo bude na pohovoru přítomen?

První pohovor obvykle vede psycholog. Poté budete mít asi pohovor s vedoucím oddě­lení nebo i s budoucím kolegou. Poslední pohovor, při kterém se bude jednat o platu apod., s vámi povede zástupce personál­ního oddělení. Očekávejte, že každý pohovor bude trvat zhruba 45 minut a testy přibližně půl dne.

Podáváme si ruce?

Ano, v Belgii je to běžné.

Má pohovor nějakou typickou strukturu?

Na počátku pohovoru se většinou nejprve představí osoby, které pohovor povedou, a poté je požádán uchazeč, aby se představil. Otázky osoby, která vede pohovor, budou postupně přecházet od velmi obecných k velmi detailním. Na konci pohovoru může položit doplňující otázky uchazeč. V úplném závěru budou dohodnuty praktické záleži­tosti, jako je lhůta na rozhodování a způsob poskytnutí zpětné vazby.

Atmosféra je většinou formální a profesio­nální. Jednejte profesionálně i vy, a to i před pohovorem a po něm. Hovořte pouze o té­ matech, která by mohla zaměstnavatele zajímat. Všímejte si, jakým způsobem se osoby vedoucí pohovor představují; oslo­vujte je křestním jménem jen v případě, že je používají i ony. Uvědomte si, že atmo­sféra při pohovoru ne vždy odráží kulturu společnosti.

Kdy otázka překročí hranice?

Nemusíte odpovídat na otázky týkající se náboženského vyznání, pohlaví, rodinných plánů apod. Neochota odpovídat na citlivé otázky může být navíc dokladem asertivního postoje, což lze považovat za přednost. Pokud máte dojem, že jste se stali obětí dis­kriminace, můžete podat oficiální stížnost.

Jak postupovat při jednání o platu a mimoplatových výhodách

Jednání o výši platu probíhají obvykle v závěrečné fázi řízení, kdy uchazeč dostane příležitost klást otázky. Plat se obvykle udává jako hrubý plat, buď v měsíční, nebo hodinové sazbě podle typu smlouvy. Nebojte se zeptat, co přesně platový balíček obsahuje. V rámci ročního platu lze vyjednat 13., nebo dokonce i 14. plat navíc. Ty nejsou zahrnuty do platu, který je uveden v inze­rátu. Vyjednávání o výši platu je možno vést pouze v soukromém sektoru.

Hlavní mimoplatové výhody nestano­vené zákonem jsou: stravenky, pojištění pobytu v nemocnici, služební vozidlo, slu­žební mobilní telefon, počítač a refundace nákladů na dopravu osob, které dojíždějí do zaměstnání. Jednání o platu vede s uchaze­čem zástupce personálního oddělení.

Je pravděpodobná práce na zkoušku?

Z právního hlediska není přípustná 1denní práce na zkoušku, pokud ovšem práci nezprostředkuje agentura specializující se na dočasnou práci (v takovém případě dostanete za odpracovaný den výplatu). Zaměstnavatel si ale může vyžádat praktickou zkoušku na pracovišti, která by neměla trvat déle než dobu nezbytnou pro ověření vašich dovedností.

Jak dlouho trvá standardní zkušební doba?

Sedm až čtrnáct dnů pro dělníky, 1 až 12 měsíců pro kancelářské pracovníky.

Uhradí mi zaměstnavatel náklady na účast na pohovoru?

Zaměstnavatelé obecně vaše cestovné nehradí.

Kdy se dozvím výsledek?

To závisí na pracovním místě a zaměstnavateli.

Zpětná vazba a následný postup

Pokud zaměstnavatel slíbil, že vám zpět­nou vazbu poskytne do 1 týdne, netele­fonujte dříve. Pokud nezatelefonuje ani po 2 týdnech, můžete mu zatelefonovat a požádat ho o zpětnou vazbu sami.

Kdy bych se měl(a) dostavit na pohovor?

Buďte vždy dochvilní. Snažte se přijít o 5 minut dříve. Pokud je zřejmé, že se opozdíte, např. vinou dopravy, zpoždění vlaku apod., zaměstnavateli to oznamte. Nezapomeňte si vzít pro tyto účely s sebou telefonní číslo na kontaktní osobu.


© Evropská unie, 2014
Privacy Policy