EURES, evropská síť pracovních příležitostí

EURES, evropská síť pracovních příležitostí, poskytuje služby v oblasti hledání vyhovujících pracovních míst a náboru všem zemím Evropského hospodářského prostoru (EHP) (3) a Švýcarsku. Pomáhá uchazečům o zaměstnání a osobám měnícím zaměstnání dostat se tam, kde jsou pracovní místa, a pro zaměstnavatele otevírá širší nabídku uchazečů s dovednostmi, které potřebují pro rozvoj svých podniků. Všechny služby sítě EURES pro uchazeče o zaměstnání a pracovníky jsou poskytovány bezplatně.

EURES má síť partnerů, včetně veřejných služeb zaměstnanosti, a tato síť je rozšiřována tak, aby zahrnovala mnoho dalších subjektů činných v oblasti náboru ve vaší domovské zemi, například soukromé personální agentury. Více informací naleznete na evropském portálu pracovní mobility EURES.


Služby sítě eures

Služby sítě EURES jsou komplexní a dostupné pro všechny evropské uchazeče o zaměstnání – před hledáním práce, v jeho průběhu nebo až poté. Řeší každý aspekt života a práce v zahraničí, od poskytnutí pomoci s kariérou, kontroly a překladu životopisů, analýzy nabídek a usnadnění videokonferencí pro vedení pohovorů až po poskytování informací o evropském trhu práce, právní poradenství a poradenství o sociálním zabezpečení, organizaci veletrhů pracovních příležitostí a poradenství o příležitostech k odborné přípravě, o výuce jazyků a o možnostech financování.


Portál pracovní mobility EURES

Portál EURES obsahuje více než jeden milion volných pracovních míst z 32 zemí v Evropě, téměř stejný počet životopisů a tisíce zaregistrovaných zaměstnavatelů. Nabízí vám nástroje:
  • k vytvoření profilu, s jehož pomocí můžete označit zajímavá odvětví či zajímavé země a přijímat emailová upozornění na relevantní volná pracovní místa,
  • k sestavení a vedení životopisu v jedné nebo několika jazykových verzích – a k jeho načtení na internet, aby byl viditelný pro 30 000 zaměstnavatelů zaregistrovaných na portálu,
  • k vyhledávání informací o životě a práci v zemi, kterou jste si vybrali,
  • k vyhledávání Evropských dnů pracovních příležitostí a dalších náborových akcí ve vašem regionu a
  • ke spojení s dalšími uchazeči o zaměstnání a k výměně tipů týkajících se hledání práce, jakož i života a práce v zahraničí.


Poradci sítě EURES

Poradce sítě EURES – a další odborníky z oblasti náboru v síti EURES – můžete kontaktovat s žádostí o informace a rady v kterékoli fázi svého procesu hledání práce a stěhování. Mají odborné znalosti praktických, právních a administrativních aspektů evropské pracovní mobility a mohou vám:
  • doporučit zajímavé příležitosti na základě vašeho profilu – a dokonce se pokusit najít k vašemu profilu vhodného zaměstnavatele v jiné evropské zemi,
  • být nápomocni při sepisování žádosti o zaměstnání a postoupit váš životopis potenciálním zaměstnavatelům,
  • dát informace o životních a pracovních podmínkách ve vaší zemi určení a
  • usnadnit začátky ve vaší nové zemi tím, že vám dají informace o ubytování, sociálním zabezpečení a daních, a bude-li to pro vás důležité, i informace o školách a zdravotní péči pro vaši rodinu.
„Dennodenně podporujeme stovky přeshraničních pracovníků, kteří se ptají: Kde mám platit daně? Kde mohu žádat o přídavky na děti? Mohu využívat služby zdravotní péče? To pomáhá usnadnit mobilním pracovníkům přechod při stěhování do jiné země.“
Joe Lavery, poradce sítě EURES, přeshraniční partnerství Irsko – Severní Irsko

Upozorňujeme vás, že nabízené služby se mohou v jednotlivých zemích nebo partnerských organizacích sítě EURES lišit.

Více informací a kontaktní údaje svého místního poradce sítě EURES a dalších odborníků z oblasti náboru najdete na portálu EURES.


EURES v přeshraničních regionech

Nejběžnější formou pracovní mobility je pracovat a žít ve dvou různých zemích. Síť EURES působí v přeshraničních regionech po celé Evropě. Informace pro přeshraniční pracovníky jsou k dispozici na portálu pracovní mobility EURES a u vašeho místního poradce EURES.


Evropské dny pracovních příležitostí a další akce
Každoročně se po celé Evropě konají stovky akcí sítě EURES – všechny snadno přístupné a bezplatné. Nejznámější jsou Evropské dny pracovních příležitostí, které jsou ideálním prostředím pro vaše setkání s potenciálními zaměstnavateli, buď přímo na místě, nebo on-line, i příležitostí k využití diskusí k zodpovězení otázek a k individuálnímu videokoučinku s odborníky na pracovní mobilitu a z jiných relevantních oborů. EURES také hostí konference, semináře a obecné informační dny o mobilitě, kde jsou k dispozici poradci EURES, aby poskytli odborné rady ohledně hledání práce v Evropě. Evropské dny pracovních příležitostí mohou být buď obecného charakteru, nebo mohou být zaměřeny na jedno či více konkrétních odvětví. Pro více informací o akcích ve vašem kraji si prohlédněte kalendář akcí na portálu pracovní mobility EURES.

„Společnost Concentrix spolupracuje se sítí EURES již řadu let a toto partnerství je klíčem pro náš úspěch v oblasti náboru. Inzerujeme v celé síti EURES, pracujeme na tom, abychom budovali a udržovali vztahy s jednotlivými poradci z celé Evropy, a pravidelně navštěvujeme náborové akce sítě EURES v různých zemích. Z důvodu našich velkých potřeb v oblasti náboru a různých jazykových požadavků je využití portálu EURES a sítě poradců pro inzerci v dané zemi zásadní. Úroveň služeb je nedocenitelná – stejně jako znalost místních podmínek a poradenství.“
Concentrix, Severní Irsko


Strona www:

https://ec.europa.eu/eures/page/homepage

© Evropská unie, 2014
Privacy Policy